HRY

Responsive image

AKTIVITY

Responsive image

VZDELÁVANIE

Responsive image

MŠ D. ŠTÚRA A ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ

Fándlyho + Pažitná

MŠ D. Štúra A+B

Viac …

Cukrovarská

Aktuálny oznam

Mesto Sereď

Námestie republiky 1176/10

926 01 Sereď

 

        OPATRENIA MESTA SEREĎ

 

 

Školy a školské zariadenia zostávajú zatvorené do odvolania.

                                   

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl pre šk. rok 2020/2021 bude prebiehať od 04. 05. 2020 do 22. 05. 2020 zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky poštou alebo naskenovanej podpísanej prihlášky zaslanej mailovou poštou na adresu materskej školy. Riaditeľky materských škôl zverejnia na svojom webovom sídle tlačivo Žiadosti o prijatie do materskej školy a školskej jedálne. K  prihláške sa nevyžaduje potvrdenie od lekára. Potvrdenie od lekára však bude musieť predložiť zákonný zástupca dieťa pred nástupom dieťaťa do materskej školy v auguste 2020. Prípady prihlásenia  do viacerých materských  škôl budú riešiť riaditeľky MŠ v mesiaci jún pred vydaním rozhodnutia o prijatí.

 

Mesto Sereď znižuje príspevok zákonných zástupcov v školách a školských zariadeniach za mesiac marec 2020. Zníženie za mesiac marec bude odrátané od príspevku za prvý mesiac po obnovení výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 

Mesto Sereď vyzýva zákonných zástupcov, aby za mesiac apríl zatiaľ neuhrádzali  príspevky za školské kluby detí, centrá voľného času, materské školy, stravovanie v školských jedálňach a základnú umeleckú školu. Ak už príspevky uhradili, budú finančné prostriedky odrátané z príspevkov ďalších mesiacov po obnovení výchovno-vzdelávacieho procesu, resp. budú zaslané zákonným zástupcom končiacich ročníkov po skončení školského roka.

V prípade, že nedôjde v mesiaci apríl alebo máj k obnoveniu výučby v školách a školských zariadeniach, odpustí Mesto Sereď poplatky za tieto mesiace, prípadne za pomernú časť týchto mesiacov. O odpustení alebo znížení príspevku bude mesto Sereď informovať.

Príspevky zákonných zástupcov na nákup potravín za mesiac marec, prípadne už uhradené príspevky za mesiac apríl budú zúčtované a vrátené zákonným zástupcom po skončení školského roka.

 

Vzdelávanie 

 

aktivity2

lastov

PLvtácikysmery (1)

Viac …


Responsive image