HRY

Responsive image

AKTIVITY

Responsive image

VZDELÁVANIE

Responsive image

MŠ D. ŠTÚRA A ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ

Fándlyho + Pažitná

MŠ D. Štúra A+B

Viac …

Cukrovarská

Aktuálny oznam

Zmeny v poskytovaní dotácie na stravu

Vážení rodičia,

od 1. augusta 2021 končí plošné poskytovanie dotácií na stravu pre žiakov základných škôl a detí v poslednom ročníku materských škôl.

Od augusta 2021 bude štát prispievať na stravovanie:

1. dieťaťa,  ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.  Potvrdenie o splnení tejto podmienky vydáva ÚPSVaR je povinný predložiť zákonný zástupca.  Životné minimum platné od júla 2021 je 218,06 eura na plnoletú fyzickú osobu, 152,12 eura na ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu a 99,56 eura na dieťa.

2. dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov, žijúce s ním v domácnosti. Splnenie tejto podmienky sú povinní preukázať obidvaja zákonní zástupcovia čestnými vyhláseniami.

Zákonný zástupca dieťaťa, resp. fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa, ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť jedno z týchto potvrdení:

– potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

– potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

– čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa – každý zákonný zástupca osobitne.

Ak spĺňate podmienky a máte záujem o dotáciu na podporu stravovacích návykov pre vaše dieťa, nahláste túto skutočnosť a doručte potvrdenie z ÚPSVaR, resp. čestné vyhlásenie najneskôr do 23.07.2021 do MŠ D. Štúra č. 2116/36 Sereď. V prípade neprítomnosti zamestnancov MŠ, prosím vhoďte poštu do schánky na bráne MŠ.

V prípade nejasností alebo otázok nás kontaktujte telefonicky na tel. č.: 031 789 49 23

cestne_vyhlasenie.docx

Viac …


Responsive image