HRY

Responsive image

AKTIVITY

Responsive image

VZDELÁVANIE

Responsive image

MŠ D. ŠTÚRA A ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ

Fándlyho + Pažitná

MŠ D. Štúra A+B

Viac …

Cukrovarská

Aktuálny oznam

Zápis do materskej školy od 02.05.2024 – 17.05.2024 

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2024/2025 bude prebiehať od 02. 05. 2024 do 17. 05. 2024. Novú prihlášku nájdete na stránke  https://msdiosered.edupage.org/ v hlavnom menu.

Elektronické prihlášky budú spustené od 02.05.2024.

Elektronické prihlášky vyplníte na stránke školy, následne ich vytlačíte.

Prihlášku do MŠ dáte potvrdiť lekárovi.

Prosíme o správne vyplnenie údajov a dodržiavanie použitia diakritiky.

Obe prihlášky podpíšu obaja zákonní zástupcovia a následne doručíte do MŠ D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď ( tel. kontakt 031 789 49 23 ).

Písomná žiadosť ( elektronická prihláška ) zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia o prijatie dieťaťa do materskej školy a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti ( elektronická prihláška) o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (ďalej len „žiadosť“). Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia (ďalej len „zákonný zástupca“) spolu so žiadosťou do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“). Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

 

Spôsob podania žiadosti

Zákonný zástupca môže podať žiadosť po vyplnení elektronickej prihlášky:

– osobne,

– poštou na adresu materskej školy,

– e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom:

–   a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy,

– b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Dátum potvrdenia od lekára nesmie byť starší ako dátum podania žiadosti. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia.

V súlade s ods.1 § 28 a zákona č. 245/2008 Z.z. zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je od septembra 2021 predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné pre všetky päťročné deti (sú to deti, ktoré medzi 1. septembrom 2023 a 31. augustom 2024 vrátane dovŕšili šesť rokov veku) a všetky štvorročné deti ( sú to deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augustom 2024 ).

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania do materskej školy v rozsahu najmenej 4 hodiny denne. Päťročné deti budú do spádovej materskej školy prijímané prednostne.

Spádová oblasť pre Materskú školu na Ul. D. Štúra budova A a B  (vrátane elokovaných pracovísk na Cukrovarskej, Fándlyho a Pažitnej ul.):

Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, D. Štúra, Dolnostredská, Fándlyho, Garbiarska, Jarná ulica, Južná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, M. R. Štefánika, Malý háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový majer, Pažitná, Poľná, Priemyselná, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vinárska, Vonkajší rad, Železničná a deti s trvalým bydliskom „mesto Sereď“.

 

Podmienky prijímania :

–   prednostne prijímame deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné  a následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t.j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta 2024,

– prijímame deti s osvojenými hygienickými ( používanie WC, nemať plienky) a sebaobslužnými návykmi.

Pred odoslaním prihlášky si prosím, prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl.13 Nariadenia GDPR.

 

 

 

 

Viac …


Responsive image