HRY

Responsive image

AKTIVITY

Responsive image

VZDELÁVANIE

Responsive image

MŠ D. ŠTÚRA A ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ

Fándlyho + Pažitná

MŠ D. Štúra A+B

Viac …

Cukrovarská

Aktuálny oznam

Zápis do Materskej školy  od 02.05.2022  do 15.05.2022

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2022/2023 bude prebiehať od 02. 05. 2022 do 15. 05. 2022. Novú prihlášku nájdete na stránke  https://msdiosered.edupage.org/ v hlavnom menu. Elektronické prihlášky budú spustené od 02.05.2022.

Následne vyplnenú, potvrdenú od lekára, podpísanú prihlášku oboma zákonnými zástupcami a žiadosť o prijatie do školskej jedálne zašlete poštou, naskenovanú podpísanú prihlášku na adresu materskej školy alebo ju osobne doručíte riaditeľke materskej školy.

Dátum potvrdenia od lekára nesmie byť starší ako dátum podania žiadosti. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia.

V súlade s ods.1 § 28 a zákona č. 245/2008 Z.z. zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je od septembra 2021 predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné pre všetky päťročné deti. Sú to deti, ktoré medzi 1. septembrom 2021 a 31. augustom 2022 vrátane dovŕšili päť rokov veku. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania do materskej školy v rozsahu najmenej 4 hodiny denne. Päťročné deti budú do spádovej materskej školy prijímané prednostne.

Spádová oblasť pre Materskú školu na Ul. D. Štúra (vrátane elokovaných pracovísk na Cukrovarskej, Fándlyho a Pažitnej ul.):

Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, Ul. D. Štúra, Dolnostredská, Fándlyho, Garbiarska, Južná, Jarná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, Ul. M. R. Štefánika, Malý háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový majer, Pažitná, Poľná, Priemyselná, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vinárska, Vonkajší rad, Železničná, mesto Sereď.

Podmienky prijímania :

– prednostne prijímame deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,

– výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku ak to personálne , priestorové podmienky dovolia

– prijímame deti s osvojenými hygienickými ( používanie WC, nemať plienky) a sebaobslužnými návykmi

Pred odoslaním prihlášky si prosím, prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl.13 Nariadenia GDPR.

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/37839977/sk/zakladne-informacie

Viac …


Responsive image