HRY

Responsive image

AKTIVITY

Responsive image

VZDELÁVANIE

Responsive image

MŠ D. ŠTÚRA A ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ

Fándlyho + Pažitná

MŠ D. Štúra A+B

Viac …

Cukrovarská

Aktuálny oznam

 

Odhlasovanie stravy cez stránku  EduPage:

Odhlasovanie stravy (1)      –  prosím rozkliknúť

 

1, Pre prihlásenie cez telefón stiahnite aplikáciu EduPage, vid. obrázok č.1

2, Pre prihlásenie cez počítač, zadajte v Google : EduPage, alebo EduPage prihlásenie vid. obrázok č.2

Obrázok č.1

Obrázok č.2

3, Zadáte prihlasovacie meno a heslo, ktoré  Vám bolo vygenerované / Meno a priezvisko dieťaťa dokopy a vygenerované heslo/

4, Po prihlásení sa dostanete do EduPage, a kliknete na školská jedáleň vid. obrázok č.3 / červená šípka/

5, Otvorí sa školská jedáleň, vid.obrázok č.5, kde po odkliknutí odhlásite Vaše dieťa zo stravy na daný deň.

6, Ďakujeme za pozornosť.

 

 

 

 

Pozor zmena – platby stravné, platí pre ŠJ D. Štúra a ŠJ Pažitná. 

Príspevok je treba zaplatiť od 20-teho do 25teho dňa  mesiac dopredu na účet materskej školy   číslo účtu pre ŠJ Dionýza Štúra a Pažitná je

SK06 0200 0000 3500 1003 4132  – účet bude zrušený.

Nový účet je SK61 0900 0000 0051 7163 6161  

VS deň a mesiac  – 09/2020, ŠS –  Dionýza Štúra – 0, Pažitná – 3 

Dôležitý údaj – poznámka alebo správa pre adresáta v platobnom príkaze zadávajte  meno a priezvisko dieťaťa (pozor neuvádzať mená rodičov).

 

 

Vážení rodičia,

Riaditeľka materskej školy D.Štúra  a jej elokovaných pracovísk  na ulici Cukrovarskej, Fándlyho a Pažitnej,  oznamuje rodičom, že vzhľadom na  epidemiologickú situáciu,  priestorové podmienky a klesajúci počet dochádzajúcich  novoprijatých detí,   dôležité informácie k začiatku školského roka získajú rodičia na webovej stránke školy www.msdstura  prostredníctvom spracovaného konceptu / odkazu.

Opatrenia počas mimoriadnej epidemiologickej situácie – COVID -19

 • Prevádzka materskej školy bude zabezpečená v bežnom režime s ohľadom na stanovené prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie COVID – 19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní od 6,30 hod. – do 16,00 hod. denne, príchod do MŠ do 8,00 hod.,
 • v prípade na podozrenie akútnej choroby ( nielen Covid 19), dieťa nebude prijaté do materskwj školy ,
 • nikto pri podozrení na ochorenie Covid 19, aj pri akútnej infekcii dýchacích ciest a inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy,
 • ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z príznakov Covid 19, musí si nasadiť ihneď rúško a izolovať ho  – kontaktovať rodičov a tí ho musia bezodkladne vyzdvihnúť,
 • sprevádzajúca osoba vstupuje do zariadenia len s rúškom prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • dodržiavať opatrenia pri vstupe do priestorov mš – ( rúško, odstupy regulovať, zdržiavať sa minimálny čas, len jeden z rodiny ), dezinfekcia rúk, podľa možnosti nevstupovať do ďalších priestorov mš ( pri vstupe použiť návleky – Cukrovarská),
 • dať rezervné rúško do skrinky dieťaťa,
 • dieťa odovzdať za dieťa zodpovednému pedagogickému zamestnancovi,
 • keď bude dieťa počas dochádzky chýbať viac ako tri dni  podpíše písomné vyhlásenie  o bezinfekčnosti ,
 • nenosiť do materskej školy hračky a predmety z domu,
 • ak je podozrenie na ochorenie Covid 19 – musí rodič bezodkladne informovať učiteľku, zástupkyňu,  riaditeľku školy,
 • pri nariadenej karanténe  je povinný to nahlásiť a dieťa bude vylúčené z kolektívu na potrebný čas karantény ,
 • ak dieťa počas dňa v domácom prostredí vykazuje akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky – bez pomoci lekára nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Ak neprítomnosť dieťaťa  v materskej škole  trvá  viac ako tri dni a menej pri nástupe predkladá prehlásenie o bezinfekčnosti  podpísané rodičom. V prípade zdravotného stavu dieťaťa, ktorý si vyžaduje lekárske vyšetrenie dieťaťa rodič kontaktuje, všeobecného lekára pre deti a dorast telefonicky, mailom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov,
 • prosíme rodičov aby dôsledne a pravdivo informovať pedagogických zamestnancov o zdravotnom stave dieťaťa  a všetkých okolnostiach súvisiacich s opatreniami proti pandémii Covid 19.

Školský poriadok materskej školy

upravuje podrobnosti o dôležitých skutočnostiach významne ovplyvňujúcich vnútorný chod materskej školy nevyhnutných na zabezpečenie plynulej, bezpečnej a kvalitnej predprimárnej výchovy a vzdelávania.

Školský poriadok je zverejnený na stránke materskej školy www.msdstura, je potrebné  si ho prečítať a následne podpisom potvrdiť u triednej p.učiteľky.

 

Školský vzdelávací program „ Krokom krok, poďme spolu celý rok“

sa riadi požiadavkami školského zákona, platným štátnym vzdelávacím programom, vychádza z cieľov a zamerania (profilácie) konkrétnej materskej školy. Rešpektuje vývinové osobitosti detí predškolského veku. Zohľadňuje vlastné ciele, poslanie a zameranie materskej školy,  akceptuje priestorové, materiálno-technické a personálne podmienky materskej školy (vonkajšie i vnútorné; blízke i vzdialenejšie). Vytvára priestor na uplatňovanie takého štýlu výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorý pozitívne ovplyvňuje učenie sa detí a ich vzdelávacie výsledky. Je východiskom pre každodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľa/učiteľky.

Školský vzdelávací program je  k nahliadnutiu  na stránke materskej školy.

 

Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení

V zmysle VZN mesta Sereď č. 7/2019 zo dňa 17.07.2019 prispieva rodič mesačne za pobyt dieťaťa v MŠ

 • za dieťa vo veku od 3 rokov počas školského roku 20,00 €,
 • za dieťa vo veku od 3 rokov počas mesiacov júl a august 30,00 €,
 • za dieťa vo veku do 3 rokov 30,00 € tento príspevok uhrádza rodič poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky,
 • za dieťa posledný rok pred plnením školskej povinnej dochádzky (dovŕšia vek 6 rokov do 31.08.2021) rodič tento poplatok neplatí.

Príspevok je treba zaplatiť do 10-teho dňa v danom mesiaci na účet materskej školy  IBAN SK37 0900 0000 0051 6784 6318, VS deň a mesiac  – 09/2020

Prosíme zákonných zástupcov, aby platili čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení / školné / v daný mesiac, nie platby vopred.

Dôležitý údaj – poznámka alebo správa pre adresáta v platobnom príkaze zadávajte  meno a priezvisko dieťaťa (pozor neuvádzať mená rodičov).

 

Príspevok zákonného zástupcu na stravu dieťaťa

V zmysle VZN mesta Sereď č. 7/2019 zo dňa 17.07.2019 prispieva rodič mesačne za stravu dieťaťa v MŠ na deň

 • desiata 0,38 €
 • obed 0,90 €
 • olovrant 0,26 €

spolu               1,54 €

Podľa § 7 ods. 1, réžia sa uhrádza paušálne jednorazovo sumou 4 € mesačne.

Ak si zriadite trvalý príkaz platba bude zálohová 36,34 € na mesiac.

Na štátnu dotáciu na stravu (1,20 €) majú nárok deti, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou (dovŕšia vek 6 rokov do 31.08.2020) a zúčastnia sa výchovno-vzdelávacieho procesu.

Prosíme rodičov, aby odhlasovali deti, pretože ak dieťa nepríde do materskej školy, nezúčastní sa výchovno-vzdelávacieho procesu a hoci obed neodoberie, rodič ho musí zaplatiť, pretože dieťa neodhlásil.

Za dieťa, ktoré má nárok na štátnu dotáciu rodič zaplatí mesačne na deň 0,34 € t.j. 11,14 € mesačne.

Tieto deti platia v septembri aj jednorázovú zálohu 25,20 €, ktorá slúži  na pokrytie obedov, keď dieťa nebude odhlásené a nepríde do materskej školy.

Preplatky za školský rok budú vrátené na účty zákonných zástupcov detí.

Príspevok je treba zaplatiť od 20-teho do 25teho dňa  mesiac dopredu na účet materskej školy   číslo účtu pre ŠJ Dionýza Štúra a Pažitná je SK06 0200 0000 3500 1003 4132,

VS deň a mesiac  – 09/2020, ŠS –  Dionýza Štúra – 0, Pažitná – 3

Dôležitý údaj – poznámka alebo správa pre adresáta v platobnom príkaze zadávajte  meno a priezvisko dieťaťa (pozor neuvádzať mená rodičov).

O príspevkoch do rodičovského združenia budete informovaní v materskej škole a elokovaných pracoviskách, tiež o čerpaní financií za minulý školský rok.

 

Odhlasovanie detí

 • deň vopred do zošita v MŠ – šatni,
 • telefonicky ráno do 7,00 hod. do príslušnej materskej školy

Od októbra sa budú deti odhlasovať elektronicky cez edupage materskej školy. Každý rodič dostane prihlasovacie údaje pre svoje dieťa.

 

Podľa § 7 ods. 1, réžia sa uhrádza paušálne jednorazovo sumou 4 € mesačne.

Ak si zriadite trvalý príkaz platba bude zálohová 36,34 € na mesiac.

Na štátnu dotáciu na stravu (1,20 €) majú nárok deti, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou (dovŕšia vek 6 rokov do 31.08.2020) a zúčastnia sa výchovno-vzdelávacieho procesu.

Prosíme rodičov, aby odhlasovali deti, pretože ak dieťa nepríde do materskej školy, nezúčastní sa výchovno-vzdelávacieho procesu a hoci obed neodoberie, rodič ho musí zaplatiť, pretože dieťa neodhlásil.

Za dieťa, ktoré má nárok na štátnu dotáciu rodič zaplatí mesačne na deň 0,34 € t.j. 11,14 € mesačne.

Tieto deti platia v septembri aj jednorázovú zálohu 25,20 €, ktorá slúži  na pokrytie obedov, keď dieťa nebude odhlásené a nepríde do materskej školy.

Preplatky za školský rok budú vrátené na účty zákonných zástupcov detí.

Príspevok je treba zaplatiť od 20-teho do 25t-eho dňa  mesiac dopredu na účet materskej školy   

číslo účtu pre ŠJ Cukrovarská a  Fándlyho je    SK95 0900 0000 0050 7643 1504

VS deň a mesiac  – 09/2020.  ŠS –  Cukrovarská – 1         Fándlyho – 2

Dôležitý údaj – poznámka alebo správa pre adresáta v platobnom príkaze zadávajte  meno a priezvisko dieťaťa (pozor neuvádzať mená rodičov).

O príspevkoch do rodičovského združenia budete informovaní v materskej škole a elokovaných pracoviskách, tiež o čerpaní financií za minulý školský rok.

 

Odhlasovanie detí

 • deň vopred do zošita v MŠ – šatni,
 • telefonicky ráno do 7,00 hod. do príslušnej materskej školy

Od októbra sa budú deti odhlasovať elektronicky cez edupage materskej školy. Každý rodič dostane prihlasovacie údaje pre svoje dieťa.

 

 

Viac …


Responsive image