Školský poriadok

 

Školský  poriadok

 

 

Materskej školy ul. D. Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď

a elokovaných tried a pracovísk na:

 

 

 1. Cukrovarskej č. 730, 926 01 Sereď
 2. Fándlyho č. 752, 926 01 Sereď
 3. Pažitnej č. 1016/35, 926 01 Sereď

 

 

Školský  poriadok materskej školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah:

Časť I. Úvodné  ustanovenia

Časť II.

Článok 1. Identifikačné údaje a základná charakteristika materskej školy

Článok 2. Podmienky prijatia a dochádzka dieťaťa do materskej školy

Článok 3. Práva a povinnosti detí, zákonných zástupcov a zamestnancov

materskej školy.

Článok 4. Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

Článok 5. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia det  a ich ochrany

pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

Článok 6. Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časť I.

Úvodné ustanovenia

Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka materskej školy, ul. D. Štúra č. 2116/36 Sereď v zmysle § 153 ods. 1 zákona MŠ SR  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a vyhlášky  MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z., zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.355/2007 Z.z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR č. 330 / 2009  o zriadení školského stravovania s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sereď č.07/2020 o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole.

Školský poriadok, upravuje podrobnosti o skutočnostiach uvedených v § 153 školského zákona ako aj ostatných dôležitých skutočnostiach významne ovplyvňujúcich vnútorný chod materskej školy (ďalej len MŠ)  nevyhnutných na zabezpečenie plynulej, bezpečnej a kvalitnej výchovy a vzdelávania.

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre  všetkých zamestnancov MŠ  a zákonných zástupcov detí, navštevujúcich MŠ a jej elokovaných tried.

 

Časť II.

Článok 1.

Identifikačné údaje a základná charakteristika

Zriaďovateľ:  Mesto Sereď

Adresa školy: Materská škola ul. D. Štúra č. 2116/36, Sereď

Počet tried: 11

Riaditeľka materskej školy: Beata Lukáčová

Telefónny kontakt: 031789 4923 , email: ms.dstura@azet.sk

Zástupkyne:

Bc. lenka Václavová – Dionýza Štúra

Telefónny kontakt:  031789 4923, email: ms.d.stura@gmail.com

Zuzana Dobišová – elokované pracovisko Cukrovarská

Telefónny kontakt: 031789 2205, email: ms.cukrovarska@azet.sk

Andrea Holbíková – elokované pracovisko Pažitná

Telefónny kontakt: 031789 4113, email: pazitnams@gmail.com

Andrea Laszová – elokované pracovisko Fándlyho

Telefónny kontakt: 031789 2619, email: msfandly@gmail.com

Vedúca školskej jedálne:

Ľubica Koščová  – Šj D.Štúra a Šj Pažitná

Telefónny kontakt: 031789 4113, email: sjdstura@azet.sk

Slavka Petíková  – Šj Fándlyho a Šj Cukrovarská

Telefónny kontakt: 031789 2619, email: skolskajedalen.d.s.slavka@gmail.com

Ekonómka školy:

Mária Hladká

Telefónny kontakt: 031789 4923, email: msDionyza@azet.sk

Web stránka školy: www.msdstura

Konzultačné hodiny: riaditeľka

utorok – piatok od 10,00 hod. – 14,00 hod., príp. podľa predchádzajúceho dohovoru.

Konzultačné hodiny: zástupkyne

streda od 11,00 hod. –  13,00 hod., príp. podľa predchádzajúceho dohovoru.

Konzultačné hodiny: vedúca ŠJ na elokovanom pracovisku ul.Pažitnej a Fándlyho:

pondelok a streda od 10,30 hod. do 14,30 hod., príp. podľa predchádzajúceho dohovoru.

 

Charakteristika materskej školy

Materská škola (ďalej len MŠ) je 11- triedna. Súčasťou sú tri elokované pracoviská (ďalej len e. p.). V typizovanej budove na ulici D. Štúra so štyrmi triedami sídli riaditeľstvo. Na Pažitnej  – 2 triedy a Fándlyho – 2 triedy sú v samostatných účelových prízemných budovách. Na Cukrovarskej – 3 triedy, sú v jednoposchodovej budove rodinného typu. Všetky majú triedy, spálne, umyvárne, WC, vlastnú kuchyňu a jedáleň. Súčasťou jednotlivých elokovaných pracovísk sú školské dvory, ktorých súčasťou je zeleň, ktorá vytvára podmienky pre zdravie podporujúcu klímu, pieskoviská a štandardné vybavenie náradím na rozvoj psychomotorických kompetencií detí.

Vzdelávanie v MŠ poskytuje základy spôsobilostí vedúce k dosiahnutiu optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno – citovej úrovne ako základu  na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti. MŠ poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od troch do šesť rokov, deťom s odloženým začiatkom plnenia  povinnej školskej dochádzky a dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a  poskytuje aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania podľa záujmu zákonných zástupcov  dieťaťa.

V MŠ  sa uplatňuje výchova a vzdelávanie podľa vlastného školského vzdelávacieho programu „Krokom krok, poďme spolu celý rok“, vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu. V školskom vzdelávacom programe je obsah všeobecného vzdelávania detí predškolského veku daný v centrálnych  integrovaných celkoch a konkrétnejšie  rozpracovaný v triednych učebných plánoch.

Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka výchovy a vzdelávania v MŠ. Osvedčenie o získanom stupni vzdelania vydáva MŠ (na tlačive schválenom ministerstvom školstva) na konci školského roka. Deťom, o ktorých MŠ vie, že budú mať odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky a budú MŠ navštevovať aj v nasledujúcom školskom roku, sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydáva.

Článok 2

Podmienky prijatia a dochádzka dieťaťa do MŠ

 1. a) Legislatívne vymedzenie prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s §59 zákon č. 245/2008 Z.z. a v súlade s §3 vyhlášky ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 z.z. ( ďalej len „ vyhláška MŠ SR č. 306/008 Z.z.“).

Pri prijímaní detí do MŠ sa postupuje v zmysle § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z.  o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z.

O prijatí dieťaťa do MŠ a zadelení do tried rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Pri prijímaní detí do MŠ sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie ( §3 písm. c) a d) zákona č.245/2008 Z.z.)

Do MŠ sa prijímajú deti na základe vyplnenia elektronickej  žiadosti zákonného zástupcu, ktorú nájde na webovej stránke školy www.msdstura . Deti sa prijímajú k začiatku  školského roka od 2. mája do 15. mája, pokiaľ je voľná kapacita aj v priebehu školského roka.

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výnimočne možno do MŠ prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a kapacitné podmienky a dieťa je spôsobilé v základných sebaobslužných činnostiach a hygienických požiadavkách ( bez plienky). Na predprimárne vzdelávanie nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky ani na adaptačný ani diagnostický pobyt. V nadväznosti na skutočnosť, že dieťa od dvoch rokov veku možno prijať len výnimočne, riaditeľka MŠ nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky (stále ide o deti od dvoch rokov) pred prijatím starších detí.

 

 1. b) Písomná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

Dieťa sa do MŠ prijíma  na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorý spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ („ďalej len žiadosť“) predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní (ďalej len potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa“). Toto potvrdenie nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy a dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí, ktoré sa na predprimárnom vzdelávaní  zúčastňujú. ak má dieťa napr. epilepsiu – možný epilepický záchvat,  alebo je liečené na cukrovku, – hyper- hypoglykemický šok  príp. iné vážne ochorenia.

Z  dôvodov včasnej a riadnej informovanosti  učiteliek sa dôležitosť a korektnosť  sa nesmie  zo strany zákonných  zástupcov  ani zo strany lekárov podceňovať.

V prípade, že zákonný zástupca  zámerne neuvedie v žiadosti na predprimárne vzdelávanie a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa nevypíše prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.

Prijatie žiadosti  bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa považuje za porušovanie ustanovenia § 3 ods.1. vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. a zároveň v zmysle § 57 ods.13 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane,  podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.“) sa riaditeľka MŠ dopustí správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva, ak prevezme od zákonného zástupcu potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bez údaja o povinnom  očkovaní.

 

 1. c) Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami

 

Do MŠ možno spolu so zdravými  deťmi prijať aj deti so špeciálno – výchovnými  potrebami (ďalej len“ŠVVP“).

Prijímanie detí so ŠVVP zákon č. 245/2008 Z.z.aj vyhláška MŠ SR č.306/2008 Z.z. umožňuje,  ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľka  pred svojim rozhodnutím o prijatí vždy zvažuje  či:

 • na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné  personálne, priestorové a materiálne podmienky,
 • bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť.

Za dieťa so ŠVVP  môže považovať riaditeľ školy  len dieťa, ktoré:

 • má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby ( zariadením výchovného poradenstva a prevencie je centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a centrum špeciálno – pedagogického poradenstva.

Deťmi so ŠVVP sú deti:

 • so zdravotným znevýhodnením t.j. deti s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím,
 • deti choré, alebo zdravotne oslabené,
 • deti s vývinovými poruchami, deti s poruchami správania,
 • zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • a deti s nadaním.

Počet detí v triede po prijatí dieťaťa so ŠVVP v súlade s § 28 ods. 12 zákona . 245/2008 Z.z. môže byť znížený  najviac o dve za každé dieťa  so ŠVVP. Maximálny počet zaradených detí so ŠVVP v jednej triede sú dve.

Riaditeľka MŠ a z hľadiska prijímania detí so ŠVVP riadi ustanovením § 145 ods. 1 a 2, zákona č. 245/2008 Z.z.  v ktorom sa zaručujú   práva každému dieťaťu  v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní  ustanovenou  osobitným predpisom (zákon č. 365/2004 Z.z.)

 

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedených zákonov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa.

Ak sa do MŠ prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované špeciálne – výchovno – vzdelávacie potreby musí zákonný zástupca predložiť:

 • žiadosť o prijatie dieťaťa a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • ak ide o dieťa s telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Riaditeľka MŠ pred vydaním rozhodnutia o prijatí dieťaťa :

 • určí konkrétnu formu výchovy a vzdelávania (celodenná, poldenná, niekoľko hodín, niekoľko dní v týždni, s účasťou zákonného zástupcu na výchove a vzdelávaní,
 • preskúma všetky podklady a okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie,
 • spolu s rozhodnutím o prijatí dieťaťa poskytne zákonným zástupcom v písomnej podobe informáciu o to, že sú povinní informovať MŠ o zmenách v zdravotnom stave dieťaťa alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa ( §144 ods.7 písm.d) zákona č. 245/2008 Z.z.
 • informovať zákonných zástupcov o tom, že ak tak neurobia a po zistení okolností negatívne ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie konkrétneho dieťaťa alebo ostatných detí zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní určí diagnostický pobyt dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene  formy výchovy a vzdelávania (§108 zákona č. 245/2008),
 • po predchádzajúcom opakovanom písomnom upozornení zákonného zástupcu pristúpi k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z dôvodu, že MŠ nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky (personálne, priestorové, materiálno – technické), poskytnúť dieťaťu výchovu a vzdelávanie primeranú druhu a stupňu jeho zdravotného znevýhodnenia,
 • všetka komunikácia so zákonnými zástupcami dieťaťa so ŠVVP je  zaznamenaná písomne a riadne evidovaná v osobnom spise dieťaťa ( ochrana učiteliek a detí, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní v MŠ ).

V prípade, ak je prijaté dieťa so ŠVVP, ktorého stav si vyžaduje vykonávať špecifické úkony rodičia sú povinní poskytovať plnú súčinnosť a priebežne a včas informovať o všetkých okolnostiach, ktoré môžu mať bezprostredný vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove a vzdelávaní. Zaradenie dieťaťa so ŠVVP nesmie obmedzovať práva ostatných detí, ktoré sú účastníkmi výchovno – vzdelávacieho procesu.

 1. d) Prijatie dieťaťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Prijatiu dieťaťa  s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky (ďalej „OZPPŠD“) predchádza:

 • vydanie rozhodnutia o odklade z riaditeľom začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľom základnej školy (ďalej „ZŠ“)
 • predloženie tohto rozhodnutia zákonným zástupcom riaditeľovi MŠ spravidla do 15.apríla , aby riaditeľ MŠ mohol rezervovať tomuto dieťaťu miesto v MŠ, aj keď mu žiadny právny predpis toto neukladá ako povinnosť,
 • ak zákonný zástupca predloží/prinesie rozhodnutie o OZPPŠD v čase, keď je dieťa ešte riadnym dieťaťom MŠ, nejde o nové prijatie, ale o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní v MŠ a zákonný zástupca nemusí opätovne predložiť žiadosť o prijatie spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa,
 • ak zákonný zástupca oznámil  ukončenie dochádzky dňom 30.jún a dieťa má uzavretý osobný spis s vyznačením ukončenia dochádzky  a po tomto dátume prinesie/ predloží rozhodnutie o OZPPŠD   dieťaťa a požadujú, aby dieťa naďalej navštevovalo MŠ – ide o nové prijatie dieťaťa do MŠ a zákonný zástupca musí podať novú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a priložiť k nej aj rozhodnutie riaditeľa ZŠ o OZPPŠD,
 • ak nastane situácia, že riaditeľka MŠ už nebude mať voľné miesto a takéto dieťa do MŠ neprijme, lebo prijala všetky deti v súlade s podmienkami stanovenými zákonom aj ostatnými podmienkami na prijímanie detí do MŠ,
 • na túto eventualitu je zákonný zástupca  upozornený  na rodičovskom združení  konanom na začiatku školského roka a táto skutočnosť je podchytená v zápisnici.
 1. e) Prijatie dieťaťa s dodatočne odloženým plnením školskej dochádzky

Dieťaťom s dodatočne  odloženým plnením školskej dochádzky (ďalej „OPŠD“) je dieťa , ktoré už bolo žiakom  ZŠ, ale v prvom polroku prvého ročníka sa u neho dodatočne zistilo, že nedosiahol školskú spôsobilosť.

Prijatiu dieťa s dodatočne OPŠD vždy predchádza:

 • vydanie rozhodnutia o dodatočnom OPŠD riaditeľom ZŠ,
 • ide o nové prijatie do MŠ, lebo takéto dieťa už istý čas bolo žiakom ZŠ a plnilo povinnú školskú dochádzku.

 

 

Ak má zákonný zástupca záujem o prijatie dieťaťa s dodatočne OPŠD do MŠ je povinný doručiť riaditeľke MŠ:

 • žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • rozhodnutie o dodatočnom OPŠD dieťaťa,
 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ak ide o dieťa so ŠVVP,
 • vyjadrenie príslušného odborného lekára, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím.
 1. f) Spôsob podania žiadosti

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

 • osobne,
 • písomne poštou,
 • e- mailom

 

 1. g) Počet podaných žiadostí
 • počet žiadostí podaných zákonným zástupcom nie je obmedzený, zákonný zástupca môže podať žiadosť o prijatie dieťaťa aj do viacerých MŠ,
 • ak je dieťa na základe žiadosti prijaté do niektorej z nich, zákonný zástupca by mal o tom upovedomiť ostatné  MŠ, do ktorých tiež podal žiadosť o prijatie svojho dieťaťa,
 • ak MŠ z kapacitných dôvodov nemôže prijať všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o prijatie na predprimárne vzdelávanie žiadajú, riaditeľka vydá rozhodnutie o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Dieťa je do MŠ prijaté  len vtedy, ak riaditeľka MŠ o jeho prijatí vydá rozhodnutie. Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do MŠ má riaditeľka MŠ ustanovenú v § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z.

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti zdravého dieťaťa alebo dieťaťa so ŠVVP môže predchádzať adaptačný pobyt dieťaťa po dohode zákonného zástupcu  s riaditeľkou MŠ. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. Ak výrazne znížená adaptačná schopnosť dieťaťa pretrváva, môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom, na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ (na dohodnutý čas), alebo o ukončení dochádzky v záujme jeho zdravého vývinu.

 1. h) Čas prijímania detí na predprimáne vzdelávanie

Do MŠ sa prijímajú deti priebežne, alebo na nasledujúci školský rok. Priebežne sa prijímajú deti vtedy, ak je v MŠ voľná kapacita.

Miesto a termín podávania žiadosti na nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka MŠ po prerokovaní  so zriaďovateľom na budove MŠ, na budovách elokovaných pracovísk, webovej stránke školy a inom dostupnom mieste spravidla 15.apríla do 30.apríla. Riaditeľka spolu

s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do MŠ, v ktorých akceptuje  „zákonné podmienky“ prijímania detí (zákon č. 245/2008).

Podmienky  prijímania detí:

 • prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • dieťa s odloženým začiatkom povinnej dochádzky,
 • dieťa s dodatočným odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky.

 

V prípade, ak je zvýšený záujem rodičov o prijatie dieťaťa do MŠ riaditeľka MŠ určí ostatné podmienky prijímania detí, ktoré však nesmú byť v rozpore so všeobecne záväznými  právnymi predpismi a nesmú byť diskriminujúce a obmedzujúce práva dieťaťa alebo zákonných zástupcov:

 • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti staršie ako tri roky,
 • deti s trvalým pobytom v mieste bydliska,
 • deti, ktorých súrodenec navštevuje našu MŠ,
 • deti, ktoré majú termín nástupu 1. september.

 

 1. i) Najvyšší počet detí v triede

 

Najvyšší počet detí v triede MŠ je ustanovený v § 28 ods.9 zákona č. 245/2008  Z.z.

Nasledovne:

 • 20 v triede pre troj až štvoročné deti,
 • 21 v triede pre štvor až päťročné deti,
 • 22 v triede päť až šesť ročné deti,
 • 21 v triede pre troj až šesťročné deti.

Tieto počty sa vzťahujú na triedy s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním.

Riaditeľka  môže prijať vyšší počet detí do triedy (o tri deti)   iba  v prípadoch ustanovených

v   § 28 ods.10  písm. a) – d) zákona 245/2008  Z.z. z dôvodu:

 • zmeny trvalého pobytu dieťaťa,
 • zaradenia dieťaťa na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt,
 • odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo dodatočného odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v MŠ,
 • pri určovaní počtu detí v triede sa môže, (ale nemusí) zohľadniť počet detí v triede mladších ako tri roky.

Prijatie vyššieho počtu detí na triedu je možnosť nie povinnosť riaditeľa MŠ.

Rozhodnutie o prijatí  vyššieho počtu detí nerobí riaditeľka MŠ  hneď po prijatí žiadosti. Na takéto rozhodovanie si ponecháva časovú rezervu, aby k nemu mohla pristúpiť až vtedy, ak sa aktuálne vyskytne potreba urobiť tak ako je uvedené vyššie.

 1. j) Termín vydania rozhodnutia

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ sa vždy vydáva ako reakcia na žiadosť o prijatie dieťaťa. Dieťa sa v súlade so súčasným právnym stavom neprijíma opakovane každý rok. Prijatie  dieťaťa platí až do času, kým:

 • nezačne plniť povinnú školskú dochádzku,
 • zákonný zástupca neoznámi riaditeľke MŠ, že dieťa nebude navštevovať MŠ,
 • pokiaľ z dôvodu opakovaného porušovania školského poriadku nerozhodne riaditeľka MŠ o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania,

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka vydá riaditeľka MŠ spravidla najneskôr do konca júna, aby zákonní zástupcovia vedeli, či je alebo  nie je ich dieťa prijaté. Napriek tomu, že v rozhodnutí riaditeľky MŠ sa neuvádza poučenie o opravnom prostriedku, každý zákonný zástupca má  možnosť  požiadať riaditeľku o prehodnotenie jej rozhodnutia o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ.

 1. k) Adaptačný a diagnostický pobyt , prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ

Riaditeľka MŠ má možnosť rozhodnúť, že buď vydá rozhodnutie o zaradení na adaptačný alebo diagnostický pobyt, alebo v súlade s § 59 ods.4 zákona č. 245/2008 Z.z. v rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ určí adaptačný, príp. diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ. Ak prijaté dieťa nemá určený adaptačný proces vôbec, je riadne prijaté na celodennú výchovu a vzdelávanie. Ak sa ukáže  že dieťa nie je schopné zvládnuť prechod z domu do MŠ, v tom prípade môže riaditeľka dodatočne dohodnúť so zákonnými zástupcami na určitý čas  – najdlhšie však na tri mesiace proces adaptácie s časovým vymedzením počas dňa. Ak je proces adaptácie úspešný a „rýchlejší“ ako sa predpokladalo, môže byť ukončený aj skôr a dieťa môže chodiť do MŠ

na celodennú výchovu a vzdelávanie. Predpokladom úspešného  zvládnutia adaptačného pobytu je spolupráca zákonných zástupcov s pedagogickými zamestnancami MŠ.

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka  na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu  rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa na dohodnutý čas, vydá rozhodnutie v súlade s § 5 ods.14 písm c) zákona 596/2003 Z.z., v ktorom je uvedený presný čas (dátum) od kedy, do kedy bude dochádzka dieťaťa prerušená. Dĺžka trvania prerušenia dochádzky je individuálna.

Prijatím dieťaťa a jeho prvotným vstupom do MŠ prebieha proces adaptácie – prispôsobovania sa dieťaťa novým sociálnym podmienkam v prostredí MŠ, ktorá na uľahčenie prechodu z rodiny a procesu adaptácie realizuje adaptačný program. Program obsahuje rôzne formy aktivít, vrátane rôznych foriem spolupráce s rodičmi s cieľom tento prechod v najvyššej možnej miere dieťaťu uľahčiť. Adaptačný program je pre  rodičov zverejnený prostredníctvom vývesiek v priestoroch školy a na webovej stránke školy. Ak je zákonným zástupcom vydané písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ postupne podľa  individuálnej dohody u každého dieťaťa. S priebehom a podmienkami sú rodičia  oboznámení na prvom stretnutí rodičov pedagogickými zamestnancami (ďalej len učiteľky/učiteľka), ktorých deleguje riaditeľka školy.

 • adaptačný plán, hárok a formu a dĺžku adaptačného pobytu vypracováva triedna učiteľka a úzko spolupracuje s rodičmi prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa,
 • obidve učiteľky v triede poskytujú informácie o priebehu adaptácie rodičom pri preberaní dieťaťa,
 • ak sa dieťa zadaptuje môže po dohode rodiča a riaditeľky pravidelne  navštevovať MŠ, kedy vydá riaditeľka rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ,
 • v prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po dohode so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky na dohodnutý čas, alebo rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ na základe písomnej žiadosti rodiča dieťaťa.

Obdobne sa postupuje aj pri inom dôvode prerušenia dochádzky dieťaťa  do MŠ (napr. z dôvodu choroby).

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ, môže riaditeľka na miesto dieťaťa, ktoré má prerušenú dochádzku prijať iné dieťa, pričom v rozhodnutí uvedie, že toto dieťa prijíma na čas od – do.  Čas od – do musí byť totožný s časom, kedy má prerušenú dochádzku dieťa so zníženou adaptačnou schopnosťou.  Zákonný zástupca dieťaťa

so zníženou  adaptačnou schopnosťou  musí najneskôr dva týždne pred uplynutím času , dokedy má dieťa prerušenú dochádzku písomne oznámiť riaditeľke, či bude dieťa pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v MŠ.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bolo do MŠ prijaté na čas počas prerušenia dochádzky dieťaťa, v prípade ak má záujem aby jeho dieťa naďalej navštevovalo MŠ, tiež musí v dostatočnom  predstihu  najneskôr dva týždne pred uplynutím času, ktorý má uvedený v rozhodnutí o prijatí počas prerušenia dochádzky iného dieťaťa podať novú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a spolu s ňou predložiť aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

od všeobecného lekára  pre deti a dorast.

 

Diagnostický pobyt môže riaditeľka MŠ určiť  vo vzťahu k deťom so zdravotným znevýhodnením (§ 59 ods.4 zákona 245/2008 Z.z) najmä u tých detí, ktorých zákonný zástupca upozornil  riaditeľku MŠ  na ich zdravotné  znevýhodnenie  už pri podávaní žiadosti o prijatie do MŠ.

Diagnostický pobyt slúži:

 • aby sa zistilo, či sa u  konkrétneho dieťaťa bude môcť výchova a vzdelávanie  uskutočňovať  ako výchova a vzdelávanie začleneného dieťaťa v bežnej triede,
 • alebo ako výchova a vzdelávanie v špeciálnej triede, resp. v špeciálnej MŠ.

 

 1. l) Podmienky predčasného ukončenia dochádzky do MŠ

Riaditeľka MŠ  môže rozhodnúť o predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ ak:

 • zákonný zástupca neinformuje o zdravotnom stave a zdravotných problémoch dieťaťa, zamlčí dôležité údaje ovplyvňujúce výchovu a vzdelávanie tohto dieťaťa, alebo ostatných detí,
 • neposkytne na základe opakovanej písomnej výzvy plnú súčinnosť s MŠ pri riešení vzniknutého problému,
 • MŠ nie je schopná vytvoriť podmienky na výchovu a vzdelávanie dieťaťa,
 • zákonný zástupca nevytvára podmienky na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v MŠ nerešpektovaním a nerealizovaním odporúčaní triednej učiteľky, alebo riaditeľky, odborného lekára, Centra pedagogicko – psychlogického poradenstva (ďalej len CPPaP), Centra špeciálno – pedagogického poradenstva (ďalej len CŠPP), ktorí určujú ďalší postup v edukácii dieťaťa,
 • neinformuje o zmene zdravotného stavu dieťaťa,
 • nerešpektuje podmienky predprimárneho vzdelávania určené štátnym vzdelávacím programom,
 • nerešpektuje podmienky adaptačného alebo diagnostického pobytu, na základe odporúčania príslušného poradenského centra (CPPPaP a CŠPP) k predprimárnemu vzdelávaniu dieťaťa spolu s ostatnými deťmi po prerokovaní so zákonným zástupcom,
 • zákonný zástupca dieťaťa nevyjadrí písomnou formou škole súhlas k spolupráci s príslušnými zariadeniami CPPPaP a CŠPP, na zabezpečenie vhodných podmienok

na  výchovu a vzdelávanie dieťaťa v prípade, že škola nemá pedagóga so špeciálnopedagogickou kvalifikáciou,

 • sústavne porušuje školský poriadok,
 • požiada o ukončenie dochádzky predprimárneho vzdelávania z osobných dôvodov,
 • ak dieťa svojim správaním sústavne narúša výchovno – vzdelávací proces a zákonný zástupca po odporúčaní riaditeľkou nenavštívi CPPPaP a nemá záujem problémové správanie dieťaťa v spolupráci s odborníkmi riešiť.

V prípade nespolupráce riaditeľka MŠ písomne vyzve zákonného zástupcu k zjednaniu nápravy, pokiaľ tak neurobí do 30 dní, písomne ho upozorní na možné predčasné ukončenie dochádzky dieťaťa a ak náprava nenastane riaditeľka môže predčasne ukončiť dochádzku dieťaťa do MŠ z dôvodu porušenia povinností rodiča v zmysle §144 ods.7 písm. b zákona 245/2008 Z.z.

 1. m) Pobyt a dochádzka dieťaťa do MŠ

V zmysle  § 24  ods.6 – 8 zákona č.355/2007 Z.z. v MŠ môže byť umiestnené len dieťa, ktoré:

 • je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,
 • neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
 • nemá nariadené karanténe opatrenia.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom do MŠ predkladá spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nazvané ako potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré má v súlade so zákonom 355/2007 Z.z. aj údaj o povinnom očkovaní, ktoré zákonnému zástupcovi na požiadanie vydá lekár pre deti a dorast, ktorý je ošetrujúcim lekárom konkrétneho dieťaťa. Toto potvrdenie  predkladá zákonný zástupca dieťaťa len pred prvým vstupom do MŠ a nie opakovane. Povinnosť uvádzať absolvovanie povinného očkovania na potvrdení o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa je ustanovená pre všetkých lekárov pre deti a dorast.

Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je a nesmie byť dôvodom na neprijatie dieťaťa do MŠ.

Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia

Písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá karanténne opatrenie, predkladá zákonný zástupca pred prvým vstupom do MŠ – napr. po prázdninách na začiatku školského roka, pri prerušení prevádzky na viac ako päť dní  a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako päť dní.  Písomné vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň.

 1. n) Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v MŠ

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti sa uznáva najmä:

 • choroba,
 • lekárom nariadený zákaz dochádzky do MŠ,
 • mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
 • náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
 • mimoriadne udalosti v rodine,
 • účasť dieťaťa na súťažiach.

V súlade s § 144 ods.10 zákona č. 245/2008 Z.z. platí:

 • neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Vo výnimočných prípadoch a osobitne odôvodnených prípadoch môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti,
 • ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce  (vyučovacie) dni, predloží zákonný zástupca potvrdenie od lekára,
 • ak dieťa nie je prítomné v MŠ päť a viac dní a nie je choré, iba trávi čas s príbuznými v rodine, na dovolenke a pod., pri návrate do MŠ zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ( nie staršie ako jeden deň),
 • potvrdenie od lekára slúži na ospravedlnenie neprítomnosti, ale je aj dokladom o tom, že dieťa je už zdravé.

Prevzatie dieťaťa môže učiteľka odmietnuť, ak zistí že zdravotný stav dieťaťa nie je v súlade s podmienkami na prijatie do MŠ  § 24 ods.9 písm. b zákona 355/2007 Z.z.

Do MŠ nebude prijaté dieťa:

 • so zvýšenou teplotou,
 • užívajúce antibiotiká,
 • s vírusovými ochoreniami,
 • silným kašľom,
 • sadrou na končatine,
 • šitie po ošetrení.

Ak bude zákonný zástupca na prijatí trvať je v právomoci učiteliek vyžiadať si od neho  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na  pobyt dieťaťa v MŠ. Zákonný zástupca je taktiež  povinný nahlásiť ráno pri odovzdávaní dieťaťa učiteľke akékoľvek zmeny v zdravotnom stave dieťaťa (opuch, vyrážka, bolesť zuba, modrina), prípadne výskyt inej infekčnej choroby v mieste bydliska dieťaťa, aby sa v priestoroch MŠ mohli včas urobiť hygienické  opatrenia. Ak dieťa v MŠ počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor nad ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje jeho zákonného zástupcu.

V MŠ je zakázané podávať deťom akékoľvek lieky – vrátanie sirupov, kvapiek do nosa, ucha, kvapiek proti kašľu a to i v prípade doliečovania dieťaťa (keď rodič predloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a zároveň žiada, aby dieťa ešte počas pobytu v MŠ  dobralo  predtým predpísané lieky).

Zákonný zástupca privádza dieťa spravidla do 8,00 a osobne ho odovzdá učiteľke, nie prevádzkovému zamestnancovi a prevezme ho spravidla po 15,00 hod. priamym kontaktom od službukonajúcej učiteľky. Za bezpečnosť dieťaťa nepreberajú učiteľky zodpovednosť, ak poslal zákonný zástupca dieťa do MŠ samé, prípadne ho nechal v šatni bez dozoru. Spôsob dochádzky a stravovania dohodne zákonný zástupca s triednou učiteľkou prípadne

s  vedúcou školskej jedálne MŠ. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh výchovno – vzdelávacej činnosti ostatných detí.

Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje maloleté dieťa, nie mladšie ako desať rokov, alebo inú osobu. Potrebné tlačivo obdrží v triede, ktorú dieťa navštevuje. Každú zmenu v priebehu školského roka je rodič povinný nahlásiť triednej učiteľke. Učiteľka bez daného splnomocnenia nesmie vydať dieťa cudzej osobe. V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku  MŠ (na e. p. zástupkyňu riaditeľky).

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný rešpektovať:

 • že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom, (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo riaditeľky MŠ,
 • že počas pobytu v MŠ dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov MŠ a detí prijatých do MŠ,
 • v prípade ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z MŠ do času ukončenia prevádzky, MŠ bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa ( v splnomocnení na prevzatie dieťaťa zákonný zástupca uvedie kontakty na viac osôb, ktoré by mohli  prípade tejto situácie prevziať dieťa),
 • ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude MŠ prostredníctvom službu konajúcej učiteľky kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení  disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobného času zamestnancov,
 • službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba,
 • v prípade, ak má MŠ podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude MŠ po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ds.1 zákona č. 305/2005 Z.z o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuretele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 1. o) Odhlasovanie detí z výchovy a vzdelávania a stravovania

Za odhlasovanie dieťaťa zodpovedá zákonný zástupca.

Ak je neprítomnosť dieťaťa v MŠ zákonnému zástupcovi vopred známa zapíše to do zošita na odhlasovanie detí, ktorý sa nachádza v každej šatni detí. V prípade nepredvídanej neprítomnosti dieťaťa  je zákonný zástupca povinný odhlásiť dieťa telefonicky  ráno do 7,00 hod. Pokiaľ zákonný zástupca dieťa v prvý deň jeho neprítomnosti do 7,00 hod. neodhlási, je mu na tento deň započítaná stravná jednotka (je to z dôvodu, že dieťa môže prísť do MŠ z osobných nepredvídaných dôvodov neskôr a nemalo by zabezpečenú stravu). Pri telefonickom odhlasovaní je v záujme zákonného zástupcu, preveriť si komu dieťa odhlasoval respektívne s kým telefonoval.

Nakoľko zákonní zástupcovia novoprijatých detí nemajú vedomosť o obsahu a znení školského poriadku a nevedia, že v prvý deň neprítomnosti dieťaťa sú  povinní  ich  odhlásiť je postup pri evidencii detí nasledovný:

 • v prvý deň školského roka sa zapíšu iba prítomné detí, ostatné sú odhlásené,
 • keď dieťa nastúpi a rodič je oboznámený s obsahom školského poriadku vzťahuje sa na neho povinnosť daná vo vyššie uvedenom odseku.
 1. p) Úhrada príspevkov za dochádzku a stravovanie

Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva rodič na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne, bezhotovostným stykom (trvalým príkazom, ibankingom) v prípade stravovania na účet školskej jedálne.

VZN mesta Sereď č. 7/2019 zo dňa 17.2.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 2/2018 zo dňa 15.02.2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení, určuje pravidelne uhrádzať príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole mesačne vo výške:

 • za dieťa vo veku od 3 rokov počas školského roku 20,00 €,
 • za dieťa vo veku od 3 rokov počas mesiacov júl a august 30,00 €,
 • za dieťa vo veku do 3 rokov 30,00 € tento príspevok uhrádza rodič poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky,
 • za dieťa poslený rok pred plnením školskej povinnej dochádzky (dovŕšia vek 6 rokov do 31.08.2020) rodič tento poplatok neplatí.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet MŠ.

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má jeden rok pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 dní po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci). Zákonný zástupca vyplní žiadosť na predpísanom tlačive, odovzdá riaditeľke, ktorá vydá rozhodnutie a predkladá žiadosť zákonného zástupcu a rozhodnutie riaditeľky zriaďovateľovi.

 

Ak rodič uhradil príspevok a nastanú podmienky podľa uvedených bodov, zriaďovateľ MŠ vráti alebo započíta úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok na základe písomnej žiadosti rodiča:

 

 • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená MŠ, zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi,
 • výška poplatku nie je závislá od počtu dní v mesiaci pobytu dieťaťa v MŠ.

Príspevok na stravovanie dieťaťa:

VZN mesta Sereď č. 7/2019 zo dňa 17.07.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č.4/2013 zo 16.4.2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení, určuje nasledovné: školská jedáleň pri MŠ zabezpečuje výrobu jedál v III. finančnom pásme:

Desiata, obed, olovrant 1,54 €

Z toho:

desiata:                 0,38 €

obed:                     0,90 €

olovrant:               0,26 €

 

Režijné náklady  paušálne jednorazovo sumou 4 € mesačne.

Platbu uhrádza rodič na potravinový účet školskej jedálne do 20 do 25 dňa predchádzajúceho mesiaca (trvalým príkazom,  ibankingom). Ak po tomto termíne nebude príspevok uhradený, učiteľka neprevezme dieťa od zákonného zástupcu do doby, kedy bude príspevok uhradený.     

Zákonný zástupca bude písomne vyzvaný na splnenie si povinnosti voči MŠ a následne riešený príslušnými orgánmi. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Ak zákonný zástupca požiada z osobitných dôvodov o poldenné stravovanie (bez olovrantu), je povinný o to požiadať písomne, na celý mesiac. ( neplatí, ak ide dieťa sporadicky domov po obede z rodinných dôvodov).

Vzniknutý preplatok na stravnom bude prevedený dvakrát ročne na účet zákonného zástupcu. V zmysle rozpočtových pravidiel verejnej správy nie je možné preplatok vyplatiť v hotovosti, resp. poštovou poukážkou.

 

Článok 3

Práva a povinnosti detí, zákonných zástupcov a zamestnancov MŠ

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo  zákona MŠ SR  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)musí byť v súlade s dobrými mravmi, nikto nesmie tieto práva a povinnosti  zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods.1 školského zákona sa práva ustanovené  školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č.365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

Dieťa má právo na:

 • rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
 • bezplatné vzdelanie v MŠ rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školským zákonom,
 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom v školským zákonom,
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostne a estetickej príslušnosti,
 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky nezávadnom prostredí,
 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 • na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.

Dieťa so ŠVVP má právo:

 • na výchovu s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám,
 • na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie a stravovanie v MŠ za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

Dieťa v súčinnosti s učiteľkou a zákonným zástupcom v závislosti od svojich schopností a možností je povinné:

 • neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 • dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy,
 • chrániť pred poškodením majetok MŠ a majetok, ktorý využíva na výchovu a vzdelávanie,
 • chrániť pred poškodením učebné pomôcky,
 • konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 • ctiť si v medziach svojich schopností a možností ľudskú dôstojnosť ostatných detí a zamestnancov MŠ.
 • rešpektovať pokyny zamestnancov MŠ, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 • vybrať pre svoje dieťa MŠ, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti,
 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v MŠ poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona,
 • oboznámiť sa so vzdelávacím programom MŠ a školským poriadkom,
 • byť informovaní o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 • zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky MŠ,
 • vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu MŠ prostredníctvom orgánov školskej samosprávy (rady školy).

Zákonný zástupca je  dieťaťa je  povinný:

 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v MŠ,
 • dodržiavať podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 • informovať učiteľku o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v MŠ, zákonný zástupca, alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti,
 • neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje zákonný zástupca. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti,
 • ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca dieťaťa, alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára,
 • ak je neprítomnosť dieťaťa v MŠ dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, je rodič povinný riaditeľke – zástupkyni školy oznámiť dôvod neprítomnosti písomne a pri opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,
 • ak je dlhodobá neprítomnosť dieťaťa zapríčinená zdravotnými dôvodmi, hospitalizáciou dieťaťa, pobytom v sanatóriu a pod., zákonný zástupca predkladá aj potvrdenie od ošetrujúceho lekára. V tomto prípade rodič poplatok  za dochádzku dieťaťa neuhrádza (bližšie v bode úhrada príspevkov).,
 • o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa dieťaťa zákonný zástupca komunikuje s učiteľkami v triede, v ktorej je dieťa zaradené,

Zamestnanci MŠ sú povinní:

 • plniť príkazy priameho nadriadeného,
 • kvalitne, hospodárne a včas plniť pracovné úlohy,
 • efektívne využívať a dodržiavať pracovný čas na plnenie pracovných úloh,
 • riadne a zodpovedne hospodáriť s prostriedkami zverenými MŠ,
 • ochraňovať majetok organizácie pred poškodením, stratou, zničením, zneužitím,
 • nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami MŠ
 • neprítomnosť v práci z dôvodu ochorenia, alebo iných závažných príčin, ihneď hlásiť vedeniu školy, prípadne zástupkyni riaditeľky MŠ, ak sa jedná o elokované pracovisko, nástup PN hlásiť v deň začiatku práceneschopnosti, aby sa zabezpečil riadny chod školy,
 • opustiť pracovisko počas pracovnej doby, je možné len so súhlasom nadriadeného s vyplnenou a podpísanou priepustkou,
 • zmeny služieb, alebo výmeny sa môžu uskutočniť len v ojedinelých a závažných prípadoch po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy, alebo jej zástupkyne,
 • pre všetkých zamestnancov platí zákaz telefonovania a vybavovania súkromných telefonátov počas priamej práce s deťmi, (mobilný telefón v tichom režime), aby nenarúšal priebeh výchovy a vzdelávania,
 • vzájomne si nezasahovať do kompetencií, ktoré vyplývajú zamestnancom z pracovnej zmluvy, náplne a pracovného poriadku,
 • dodržiavať predpisy na úseku ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany,
 • dodržiavať právne predpisy, interné smernice,

Ďalej pedagogickí zamestnanci budú:

 • dbať na napĺňanie rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov – počas konania o rozvode a úprave rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností k dieťaťu (každý rodič má právo priviesť dieťa do MŠ a aj ho z nej vyzdvihnúť),
 • zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od MŠ vyžiada a obsah písomného stanoviska neposkytnú žiadnemu z dotknutých rodičov, ani na žiadosť jedného z nich neposkytnú hodnotiace stanovisko,
 • rešpektovať v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami len rozhodnutie súdu, alebo predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov rodičov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa,
 • rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná  na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania,
 • rešpektovať skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované,
 • v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných zástupcov , ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach poučí rozvedených rodičov o tom, že všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa bude MŠ a pedagogickí zamestnanci  riešiť výhradne so zákonným zástupcom, ktorý má dieťa v bežných veciach zastupovať (bežné veci – zabezpečenie krúžkovej činnosti, informovaný súhlas, účasť na výlete a pod.,)
 • rešpektovať slobodu, osobnosť, individualitu a jedinečnosť dieťaťa,
 • prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa,
 • posilňovať úctu k rodičom,
 • neustále rozvíjať partnerský vzťah učiteľ – dieťa – rodič,
 • posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám,
 • rešpektovať všeľudské etické hodnoty,
 • zabezpečovať súlad výchovy a vzdelávania,
 • dodržiavať stanovené metodické postupy podľa schválených pedagogických dokumentov a pedagogicko – organizačných pokynov,
 • spolupracovať so zákonnými zástupcami detí v záujme jednotného výchovného pôsobenia v rámci pedagogicko – poradenskej činnosti.

Zamestnanci MŠ  majú právo:

 • právo na odmenu za vykonanú prácu,
 • na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie sa

po práci,

 • požadovať pomôcky potrebné na plnenie pracovných úloh.

Článok 4

Prevádzka a vnútorný režim MŠ

MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch od 6,30 do 16,30

V čase mimoriadnej epidemiologickej situácie – COVID -19 – je prevádzka odsúhlasená zriaďovateľom od 6,30 do 16,00

Prevádzka bola prerokovaná s rodičmi na RZ:

Zriaďovateľom odsúhlasená dňa:

 1. a) Spôsob a podmienky zadelenia prijatých detí do tried

Na základe novely školského zákona zákonom 324/2012 Z.z. ods.10 a 11 § 28 školského zákona ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu, najvyšší počet detí v triede  podľa ods. 9 sa môže zvýšiť o tri deti. Pri určovaní počtu detí v triede materskej školy podľa§ 28 školského zákona ods.10 riaditeľka môže, ale nemusí zohľadniť aj počet detí v triede mladších ako tri roky. Jednotlivé prípady bude riaditeľka posudzovať individuálne s ohľadom na potreby a záujmy detí. Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka, spravidla:

 • podľa veku,
 • podľa aktuálneho počtu predškolákov,
 • detí mladších ako tri roky,
 • podľa kapacity jednotlivých tried.

V prípade zvýšeného počtu detí v niektorej z tried, riaditeľka zriadi dve rovnocenné triedy alebo dve triedy zmiešané. Počas školského roka môže riaditeľka preradiť deti z jednej triedy do druhej ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Zákonnému zástupcovi v takomto prípade (preradenie počas školského roka) oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka alebo zástupkyňa na e.p. osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je konečné. Zmena sa zaznačí v dokumentácii príslušných tried.

 1. b) Prerušenie prevádzky MŠ

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov najmenej na tri týždne. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku, náhradné voľno.

Prerušenie prevádzky v čase letných prázdnin oznámi riaditeľka MŠ oznamom dva mesiace vopred. Počas prerušenia prevádzky MŠ sa deti podľa počtu prihlásených detí a kapacity tried aj e.p. sa deti sústreďujú v jednom z nich. Prevádzka MŠ môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí alebo môžu spôsobiť vážne škody na majetku.

Počas školských prázdnin (okrem letných) bude zákonný zástupca  písomne vyjadrovať svoj záujem o prevádzku MŠ. Pokiaľ záujem nepresiahne 50 %, prevádzka bude iba obmedzená na zodpovedajúci počet tried, pokiaľ záujem nepresiahne 25 %, prevádzka bude z ekonomických dôvodov prerušená (vianočné prázdniny a pod.) a zamestnanci si budú čerpať riadnu dovolenku.

V prípade neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov (napr. rozšírený výskyt chrípky a pod.) sa bude MŠ riadiť nariadeniami zriaďovateľa, príp. príslušného úradu verejného zdravotníctva.

 

 1. c) Úsporné opatrenia v prevádzke v MŠ

 

V prípade neprítomnosti pedagóga môže riaditeľka nariadiť zastupovanie. A to v prípade, ak počet prítomných detí   je vyšší ako 40 v trojtriednych pracoviskách a 24 v dvojtriednych pracoviskách. Pri nižšom počte prítomných detí sa deti spájajú (predovšetkým v popoludňajších hodinách) v trojtriednych sa delia deti II. triedy 4 -5 ročné do spálne detí I. a III. triedy s ohľadom na vek a potrebu spánku tak, aby pri odpočinku nerušili najmladšie deti. V dvojtriednych podľa uváženia učiteľky tak, aby boli dodržané psychohygienické podmienky odpočívajúcich detí. Pokiaľ bude neprítomných viac učiteľov súčasne, organizáciu prevádzky zabezpečí operačne riaditeľka školy, prípadne zástupkyňa.

 1. d) Organizácia tried, personálne obsadenie vekové zloženie detí, schádzanie a preberanie detí

Organizácia tried, vekové zloženie detí, schádzanie a preberanie detí na ul. D. Štúra

Trieda I.: 4- 5 ročné deti

Počet zapísaných detí  k 02.09. 2020  : 21

Učiteľky:    Adriana Bašová                – kvalifikovaná učiteľka

Janka Michalková             – kvalifikovaná učiteľka (PN)

Ingrid Forrová                   – kvalifikovaná učiteľka (zástup za PN)

 

Trieda II.: 5 – 6 ročné deti

Počet zapísaných detí  k 02.09. 2020  : 21

Učiteľky:   Dušana Gulášová             – začínajúca učiteľka

Lenka Mrvová                  – kvalifikovaná učiteľka

 

Trieda III.: 5 – 6 ročné deti

Počet zapísaných detí  k 02.09. 2020  : 23

Učiteľky:   Bc. Ivana Piknová            – kvalifikovaná učiteľka

Bc. Lenka Václavová        – zástupkyňa školy, kvalifikovaná učiteľka

Beata Lukáčová          – riaditeľka školy, kvalifikovaná učiteľka

 

Trieda B: 3 – 4 ročné deti

Počet zapísaných detí  k 02.09. 2020  : 20

Učiteľky:  Bc. Anna Nagyová Hlaváčová – kvalifikovaná učiteľka

Veronika Fenclová             – kvalifikovaná učiteľka

 

Počas mimoriadnej epidemiologickej situácie – COVID -19

Deti  v jednotlivých triedach ráno preberajú od zákonných zástupcov pedagogickí zamestnanci pôsobiaci v danej triede.

Deti  v jednotlivých triedach popoludní odovzdávajú  zákonným zástupcom pedagogickí zamestnanci pôsobiaci v danej triede.

Počas riadneho režimu

V  čase od 6.30 hod.  do 7,15 hod. sa všetky deti schádzajú v I. triede, kde ich preberá od rodičov učiteľka I. triedy a odovzdáva ich o 7,00 učiteľke III. triedy a učiteľke z triedy B, o 7,15  učiteľke II. triedy.

Popoludní  sa deti   sústreďujú  v II. triede, kde  o 15,45 preberá  deti  I. triedy

učiteľka II. triedy, o 16,00 preberá deti III. triedy  a o 16,00 preberá deti z triedy B, ktoré následne  odovzdá zákonným zástupcom detí.

 

 

Organizácia tried, vekové zloženie detí, schádzanie a preberanie detí e. p. Cukrovarská

 

Trieda I. :       3 – 4 ročné deti

Počet zapísaných detí k 01. 09. 2020:  17

Učiteľky:        Mgr. Lenka Prachárová              – kvalifikovaná učiteľka

Zuzana Derevjaníková        – kvalifikovaná učiteľka

 

Trieda II. :        4 – 5 ročné deti

Počet zapísaných detí k 01. 09. 2020: 21

Učiteľky:    :    Mária Lopašovská                   – kvalifikovaná učiteľka

Lenka Kapitánová                   –  kvalifikovaná učiteľka

 

Trieda III. :      5 – 6 ročné deti

Počet zapísaných detí k 01. 09. 2020: 22

Učiteľky:          Zuzana Dobišová                    – zástupkyňa školy, kvalifikovaná učiteľka

Mgr. Helena Bihariová                    – kvalifikovaná učiteľka

 

Počas mimoriadnej epidemiologickej situácie – COVID -19

Deti  v jednotlivých triedach ráno preberajú od zákonných zástupcov pedagogickí zamestnanci pôsobiaci v danej triede.

Deti  v jednotlivých triedach popoludní odovzdávajú  zákonným zástupcom pedagogickí zamestnanci pôsobiaci v danej triede.

Počas riadneho režimu

V čase od 6.30 hod. do 7,30 hod. sa všetky deti schádzajú v I. triede, kde ich preberá učiteľka I. triedy o 7,15 hod. preberá deti III. triedy  učiteľka  III. a   o 7,30 hod. preberá deti II. triedy učiteľka II. triedy / I týždeň /.

V čase od 6.30 hod. do 7,30 hod. sa všetky deti schádzajú v II. triede, kde ich preberá učiteľka II. triedy o 7,15 hod. preberá deti III. triedy  učiteľka  III. a   o 7,30 hod. preberá deti I. triedy učiteľka II. triedy / II. týždeň /.

 

Popoludní  sa deti   sústreďujú  v I .triede, kde  o 15,30 preberá  deti  II. triedy

učiteľka I. triedy a o 15,45 preberá deti IIII. triedy a odovzdá ich zákonným zástupcom detí. /I. týždeň/.

Popoludní  sa deti   sústreďujú  v II .triede, kde  o 15,30 preberá  deti  I. triedy

učiteľka II. triedy a o 15,45 preberá deti IIII. triedy a odovzdá ich zákonným zástupcom detí. /II. týždeň/.

 

 

Organizácia tried, vekové zloženie detí, schádzanie a preberanie detí e. p. Fándlyho

 

Trieda I.: 3 – 4 ročné deti

Počet zapísaných detí k 02. 09. 2020 : 20

Učiteľky:         Viera Kubovičová                   kvalifikovaná učiteľka

Michaela Beránková  –           kvalifikovaná učiteľka

 

 

 

Trieda II.: 4 – 6 ročné deti

Počet zapísaných detí k 02. 09. 2020 : 23

Učiteľky:         Andrea Laszlová                     – zástupkyňa školy, kvalifikovaná učiteľka

Veronika Valovičová              – začínajúca učiteľka

 

Počas mimoriadnej epidemiologickej situácie – COVID -19

Deti  v jednotlivých triedach ráno preberajú od zákonných zástupcov pedagogickí zamestnanci pôsobiaci v danej triede.

Deti  v jednotlivých triedach popoludní odovzdávajú  zákonným zástupcom pedagogickí zamestnanci pôsobiaci v danej triede.

Počas riadneho režimu

V  čase od 6.30 hod. do 7,30 hod. sa všetky deti schádzajú v I. triede, kde ich preberá od rodičov učiteľka I. triedy a odovzdáva ich učiteľke II. triedy o 7,30 hod.

Popoludní od 15,45 hod. deti z II. triedy prechádzajú do I. triedy, kde preberá učiteľka II. triedy aj deti I. triedy, ktorá ich odovzdá zákonným zástupcom detí.

 

Organizácia tried, vekové zloženie detí, schádzanie a preberanie detí e. p. Pažitná

 

Trieda I.: 3 – 4 ročné deti

Počet zapísaných detí k 02. 09. 2020 : 19

Učiteľky:         Mária Uhričová                      – kvalifikovaná učiteľka

Alena Andrisová                    – kvalifikovaná učiteľka

 

Trieda II.: 4 – 6 ročné deti

Počet zapísaných detí k 02. 09. 2020 : 22

Učiteľky:         Andrea Holbíková                  – zástupkyňa školy, kvalifikovaná učiteľka

Bc.Iveta Tomašovičová          – kvalifikovaná učiteľka

 

Počas mimoriadnej epidemiologickej situácie – COVID -19

Deti  v jednotlivých triedach ráno preberajú od zákonných zástupcov pedagogickí zamestnanci pôsobiaci v danej triede.

Deti  v jednotlivých triedach popoludní odovzdávajú  zákonným zástupcom pedagogickí zamestnanci pôsobiaci v danej triede.

Počas riadneho režimu

V  čase od 6.30 hod. do 7,30 hod. sa všetky deti schádzajú v I. triede, kde ich preberá od rodičov učiteľka I. triedy a odovzdáva ich učiteľke II. triedy o 7,30 hod.

Popoludní od 15,45 hod. deti z II. triedy prechádzajú do I. triedy, kde preberá učiteľka II. triedy aj deti I. triedy, ktorá ich odovzdá zákonným zástupcom detí.

 

 1. e) Denný poriadok

Organizácia výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole je vyjadrená v podobe odporúčaných denných činností, kde sú vymedzené základné formy denných aktivít v ich zvyčajnej časovej následnosti

Prevádzka MŠ je od 6,30 hod. do 16,30 hod.

6,30 – 8,30

 • hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie

8,30 – 9,30

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, desiata)

9,30 – 10,00

 • vzdelávacie aktivity

10,00 -11,30

 • príprava na pobyt vonku, pobyt vonku

11,30 – 12,30

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, obed)

12,30 – 14,30

 • odpočinok, (v starších triedach postupné skracovanie odpočinku)

14,30 – 15,15

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, olovrant)

15,15 – 16,30

 •  vzdelávacie aktivity, krúžkové činnosti hry a  činnosti podľa výberu detí , pobyt vonku

 

Tento univerzálny poriadok je flexibilne  prispôsobený podľa podmienok vlastnej prevádzky, vekového zloženia ako aj podľa dosiahnutej fyzickej a psychickej úrovne detí v konkrétnych triedach.

 

 1. f) Organizácia v jedálni

Stravovanie je zabezpečené v jedálni, ktorú má zriadené každé elokované pracovisko.

 

Časový harmonogram podávania jedla v jedálni: MŠ D. Štúra

 1. a II. trieda

Desiata:        8,30 hod. –  9,00 hod.

Obed:         11,30 hod. – 12,00 hod.

Olovrant:   14.30 hod. – 15,00 hod.

III. trieda

Desiata          9,00  hod. –  9,15  hod.

Obed:          12,00 hod. – 12,15  hod.

Olovrant:    15,00 hod. –   15,15 hod.

Časový harmonogram podávania jedla v jedálni e. p. Cukrovarská

 1. trieda

Desiata:         8,30 hod. –  8,45 hod.

Obed:         11,30 hod. – 11,45 hod.

Olovrant:   14,30 hod. – 14,45 hod.

 1. trieda

Desiata:        8,45  hod. –   9,00  hod.

Obed:         11,45 hod. – 12,00  hod.

Olovrant:   14,45 hod. –   15,00 hod.

III. trieda

Desiata         9,00  hod. –   9,15  hod.

Obed:          12,00 hod. – 12,15  hod.

Olovrant:    15,00 hod. –   15,15 hod.

Časový harmonogram podávania jedla v jedálni e. p. Fándlyho

 1. trieda a II. trieda

Desiata:        8,45 hod. –   9,15 hod.

Obed:         11,45 hod. – 12,15 hod.

Olovrant:   14,45 hod. – 15,15 hod.

Časový harmonogram podávania jedla v jedálni e. p. Pažitná                                                                                                

 1. trieda a II. trieda

Desiata:        8,45 hod. –   9,15 hod.

Obed:         11,45 hod. – 12,15 hod.

Olovrant:   14,45 hod. – 15,15 hod.

 

Vedúca školskej jedálne zodpovedá:

– za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania,

– informuje a prerokúva zásadné koncepčné otázky a úlohy v oblasti školského stravovania,

– uplatňuje záujmy rodičov, detí, pracovníkov MŠ,

– v spolupráci so zástupkyňou zabezpečuje pitný režim.

 

Riaditeľka, zástupkyne a učiteľky zodpovedajú:

– za organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť pri jedle,

– vedú deti k osvojeniu si návykov kultúrneho stravovania,

– v maximálnej miere uplatňujú individuálny prístup,

– počas jedla nenásilne deti usmerňujú,

– podľa potreby deti prikrmujú, nenútia ich jesť.

 

Deti 2,5 – 3 ročné používajú pri jedle lyžicu, deti 4 – 5 ročné lyžicu a vidličku a deti 5 – 6 ročné kompletný príbor. V rámci sebaobslužných činností  samostatne upratujú stoly po jedle (odkladajú použité riady doprostred stola a poskladajú) v súlade s hygienickými, kultúrnymi a estetickými kritériami stolovania. V závislosti od zručností detí sa postupne umožní  používanie kompletného príboru aj mladším deťom (4-5 ročné deti).

Počas celého pobytu je v triedach zabezpečený pitný režim, za ktorý zodpovedajú triedne učiteľky. Dieťa má právo sa napiť v priebehu celého dňa keď pociťuje smäd a učiteľka to musí rešpektovať. V triede najmladších detí ich obslúži, v triede starších detí sa deti obslúžia samé. To isté platí i pri pobyte vonku.

Ak dieťa musí mať s objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati prikladá doklad od lekára, na ktorom budú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť.

Na triedach je prísny zákaz požívať jedlo prinesené z domu a vstup dieťaťa do triedy so žuvačkou a cukríkom  v ústach.

 

 1. g) Organizácia v šatni

 

Do šatne má prístup zákonný zástupca  a splnomocnené osoby, ktoré dieťa privedú alebo ich preberú z MŠ. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú v spolupráci s učiteľkami deti

k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za odložené osobné veci v skrinke zodpovedá zákonný zástupca, tiež za stále pripravené náhradné oblečenie pre prípad znečistenia a premočenia. Z bezpečnostných dôvodov je zákonný zástupca povinný zabezpečiť dieťaťu vhodnú obuv na prezúvanie s protišmykovou podrážkou – nie šľapky a plátenné papuče. Za stratu cenností a hračiek, ktoré si dieťa do MŠ prinesie prípadne si ich odloží do skrinky, nepreberajú učiteľky  zodpovednosť.

Za estetickú úroveň šatne a informačný systém zodpovedajú učiteľky príslušnej triedy, za hygienu a čistotu určený prevádzkový zamestnanec.

Učiteľkám v  triede najmladších detí pomáha pri obliekaní detí na pobyt vonku i po jeho ukončení prevádzkový zamestnanec. V triedach starších detí pomáhajú deťom učiteľky podľa potreby.

 

 

 1. h) Organizácia v umyvárni

 

Všetky triedy majú k dispozícii vlastnú umyváreň i WC, výnimka je na e. p. Cukrovarská, kde jedna umyváreň na prízemí slúži deťom dvoch tried (I. a II. triedy). Za organizáciu v umyvárni, ktorá súvisí s dodržiavaním časového harmonogramu prípravy na pobyt vonku a stravovaním zodpovedajú učiteľky príslušných tried. Ich povinnosťou je zabezpečiť, aby sa v umyvárni zdržiavali vždy iba deti príslušnej triedy. Umyváreň a WC na poschodí používajú deti III. triedy.

Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, zavesený na háčiku podľa pridelenej značky a označený  pohár. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, pohárov, suchú podlahu a hygienu zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy.

Zákonný zástupca nevstupuje do detskej umyvárne a WC a nepoužíva školské WC (len v nutných prípadoch, ak sú prítomní v priestoroch školy na akcii poriadanej školou).

 

 1. i) Pobyt detí vonku – školský dvor, vychádzky

 

Učiteľka, ktorá príde na školský dvor s deťmi ako prvá, skontroluje bezpečnosť areálu školského dvora v podľa potreby zabezpečí odstránenie nebezpečných predmetov prevádzkovým zamestnancom.

Počas pobytu detí vonku učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky školy. V jarných a letných mesiacoch, ak sú vhodné poveternostné podmienky, sa pobyt vonku uskutočňuje dvakrát denne.

Jednotlivé triedy podľa možnosti využívajú rôzne plochy určené na pobyt vonku, a tým predchádzajú veľkému množstvu detí na jednej ploche.

Pobyt vonku sa uskutočňuje každý deň, s výnimkou nepriaznivých klimatických podmienok (veľmi teplo – v lete, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď – nie mrholenie) je preto potrebné deti v každom počasí primerane obliekať a obúvať.

Ak počas pobytu vonku dieťa potrebuje isť na WC – sprevádza dieťa učiteľka.

Za hygienu hračiek (1x za mesiac ich dezinfikuje) a pieskoviska (denne čistí, 2x do mesiaca prekopáva) zodpovedá prevádzkový zamestnanec. Za udržiavanie zelene a kosenie trávy zodpovedá školník.

Na vychádzke ide učiteľka posledná, vždy za deťmi. Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie zdvihnutou rukou, používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza z nej posledná.

Na vychádzke nemôže mať učiteľka   viac ako 21 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca MŠ, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch učiteliek. Ak sa pobyt vonku skráti alebo nerealizuje, je potrebné zabezpečiť podmienky na pohybovú aktivitu detí v triede.

 

 1. j) Organizácia pobytu vonku počas letných mesiacov

 

V čase letných mesiacov s vysokými dennými teplotami musia mať deti pri pobyte vonku hlavu krytú vhodným doplnkom (šiltovkou, klobúkom a pod.), aby sa predišlo úpalu. Oblečenie majú mať vzdušné, z prírodných materiálov. Ak majú v skrinke ochranný opaľovací krém a učiteľka je o tom informovaná, pred odchodom von ho dieťaťu pomôže použiť. Deti majú v plnej miere zabezpečený pitný režim, prípadne si deti nosia z domu pitie v nerozbitej fľaši s uzáverom.

V letnom období sa pobyt vonku na priamom slnečnom žiarení zvyčajne v čase od 11.00 do 15,00 hod. obmedzuje na minimum.

 

 1. k) Organizácia v spálni

 

Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. Zmyslom odpočinku je regenerácia psychických a fyzických síl dieťaťa. Odpoludňajší odpočinok sa postupne skracuje s pribúdajúcim vekom detí (odpočinok je širší pojem a nestotožňuje sa  automaticky s pojmom spať). Najdlhšie odpočívajú/spia najmladšie deti. Deťom predškolského veku sa čas odpočinku postupne v II. polroku skracuje a prispôsobuje individuálnym potrebám detí. V letných mesiacoch sa môže realizovať vonku v tieni, na dekách.

Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí (pyžamo). Pyžamá si deti menia pravidelne 1 x za týždeň.

Pri prezliekaní detí motivuje deti podľa ich schopnosti k sebaobsluhe a dôslednosti pri odkladaní zvrškov odevu. Každé dieťa oddychuje výlučne na svojom menom označenom zdravotne nezávadnom  ležadle a  v svojej posteľnej bielizni (pri spájaní tried prenesie  ležadlo i posteľnú bielizeň prevádzkový zamestnanec). Za výmenu posteľnej bielizne a dôkladné vyvetranie pred odpočinkom a  čistotu priestorov spálne zodpovedá prevádzkový zamestnanec. Učiteľka zabezpečí pravidelné vetranie spálne počas odpočinku, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Nenúti deti spať. Počas odpočinku detí si učiteľka doplňuje triedne písomnosti, pripravuje si pomôcky, príp. študuje odbornú literatúru.

 

 1. l) Organizácia na schodoch (e. p. Cukrovarská)

 

Vnútorné schodisko na prvé poschodie využívajú deti v priebehu dňa takým spôsobom, že pri hromadnom presune po schodisku si učiteľka zoradí deti do jedného radu. Deti sa pri chôdzi pridŕžajú zábradlia. Pri schádzaní zostupuje učiteľka posledná, pri chôdzi nahor tiež posledná.

Na vonkajšom schodisku (pri hlavnom vchode), hlavne počas zlého počasia (mokro, sneh), učiteľky individuálne dopomáhajú deťom držaním za ruku.

Na všetkých schodiskách chodia deti v jednom rade a pridržiavajú sa zábradlia.

 

 1. m) Organizácia počas športových kurzov

 

MŠ v spolupráci s inými organizáciami organizuje pre 5 -6 ročné deti, príp. aj mladšie, športové kurzy (plávanie, príp. iné).

Počas športových kurzov učiteľka zodpovedá za prípravu detí na samotný kurz (t.j. cestuje spolu s deťmi v pristavenom autobuse, čaká s deťmi na samotný začiatok kurzu, pomáha im v obliekaní, obúvaní, vyzliekaní, vyzúvaní, odprevádza ich na toaletu a pod.). V priebehu samotného kurzu zodpovednosť za deti preberajú vyučujúci tréneri, nakoľko deti sú zadelené do menších skupín a čiastočne rozptýlené.

Športové kurzy detí je možné realizovať iba na základe informovaného súhlasu rodiča každého zúčastneného dieťaťa.

 

 1. n) Organizovanie výletov a exkurzií

 

Výlet je veľmi dobrým prostriedkom na upevnenie vzájomných vzťahov učiteliek so zákonnými zástupcami detí.

Výlety aj exkurzie patria z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia detí, ale aj dospelých osôb vykonávajúcich počas nich dozor k veľmi náročným a v podstate rizikovým aktivitám. Ich organizovanie je možné a prípustné len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu a po dohode so zriaďovateľom. Pre deti, ktorých zákonní zástupcovia nesúhlasia s účasťou ich dieťaťa na výlete, musí MŠ zabezpečiť náhradný program, prípadne sa  s nimi dohodne, že deti nechajú doma. Výlety v MŠ sa organizujú spravidla pre 5 – 6 ročné deti. Nevylučuje sa ani možnosť účasti mladších detí čo si vyžaduje zabezpečenie väčšieho počtu osôb sprevádzajúcich detí. Výlet v MŠ sa organizuje len v trvaní jedného dňa. Pri výbere miesta sa prihliada na oprávnené záujmy detí a rodičov. Vzdialenosť miesta výletu nemá byť príliš veľká – maximálne 100 – 150 km od MŠ. Výlet organizovaný MŠ sa realizuje spravidla v pracovných dňoch a považuje sa za dopĺňajúcu výchovno – vzdelávaciu činnosť MŠ. Na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch učiteliek a jednej poverenej plnoletej osoby.

Na jednu dospelú osobu pripadá najviac 7 detí. Pri organizovaní výletov MŠ uprednostňuje zmluvnú dopravu. Ak je organizátorom rodičovské združenie, za organizáciu, bezpečnosť, personálne obsadenie a dopravu zodpovedá  rodičovské združenie.

Exkurzie z hľadiska didaktiky patria k organizačným formám výchovy a vzdelávania, najmä 5 – 6 ročných detí. Realizujú sa predovšetkým mimo prostredia MŠ a obsahovo musia súvisieť s obsahom učebných osnov školského vzdelávacieho programu. Dopĺňa a rozširuje skúsenosti, poznatky a kompetencie detí. Miesto konania exkurzie nemá byť veľmi vzdialené. Dodržiavajú sa bezpečnostné podmienky ako pri realizácii vychádzky t.j. jedna učiteľka  nemôže mať na exkurzii viac ako 20 detí od štyroch do piatich rokov, alebo 22 detí starších ako päť rokov ( konkrétnejšie rozpracované v internej smernici ).

 

 1. o) Konzultácie s rodičmi

 

Zákonní zástupcovia, príp. iní rodinní príslušníci majú možnosť konzultovať s učiteľkami denne v čase od 12,30 hod. do 13.30 hod., prípadne v inom čase podľa dohody. Konzultácie sú spravidla ústne, avšak pokiaľ zákonný zástupca, prípadne učiteľka prejaví záujem, vyhotovia sa aj v písomnej forme. V písomnej forme sa vyhotovujú aj vtedy, ak učiteľka opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol zákonný zástupca v predchádzajúcom čase upozornený.

Učiteľky okrem konzultácií môžu zákonným zástupcom  odporúčať pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa.

 

Článok 5

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a ochrana pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou a násilím

 

 1. a) Bezpečnosť a ochrana zdravia detí

 

Podľa § 8 ods.1 Vyhlášky 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov  za vytvorenie bezpečnostných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 8 ods.2 zodpovedajú učiteľky materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.

Podľa §24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré:

 • je spôsobilé na pobyt v kolektíve,
 • neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
 • nemá nariadené karanténne opatrenie.

 

Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno – vzdelávacej činnosti MŠ a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet učiteliek podľa § 28 ods.10 školského zákona (výlety, exkurzie).

Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi.

Ak učiteľka zistí nedostatok na predmetoch, pomôckach alebo zariadení, ktorý môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí, zabezpečí jeho odstránenie osobne, alebo to oznámi ihneď riaditeľke, ktorá poverí prevádzkového zamestnanca o jeho odstránenie, prípadne zabezpečí oslovením firmy opravu.

Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v MŠ, ochranu psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerané inhibičné metódy výchovy.

 

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov, detských poranení. Tento záznam dá rodičovi na podpis. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje so zákonným zástupcom  dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je  nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske vyšetrenie.

Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt so zákonným zástupcom dieťaťa. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu zákonnému zástupcovi dieťaťa. Všetky informácie ohľadne úrazu podá riaditeľke, prípadne zástupkyni na e. p., ktorá zabezpečí ďalšiu evidenciu súvisiacu s úrazom.

V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu zákonného zástupcu. Taktiež úraz zaznamenáva v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá zákonnému zástupcovi.

Úraz sa eviduje aj elektronicky vo webovej aplikácii podľa metodického usmernenia č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti.

 

 1. b) Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí

 

 1. Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov.
 2. Evidencia obsahuje:
 • meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,
 • deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k úrazu došlo,
 • svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie,
 • počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu,
 • zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa,
 • zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu.

 

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze    a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.

 

Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje učiteľka, ktorá vykonávala v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa. Ak ani to nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľom školy.

Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná učiteľka v deň úrazu.  Ak dieťa chýba menej ako 4 dni ( teda 0 až 3 dni ), tento úraz sa považuje  za   neregistrovaný školský úraz.  Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára viac ako 3 dni ( teda 4 dni a viac ), považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz.

 

Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do troch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom    úraze spisuje podľa vzoru učiteľka, ktorá vykonávala nad dieťaťom   dozor. Ak to nie  je možné záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa, ktorý úraz zaevidoval,  a to najneskôr do 7. kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu. Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka školy. Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa.

Riaditeľka alebo zástupkyňa školy je povinná do 7. kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr ( MŠ    SR ) 1 -01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách.

Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca  dieťaťa, škola, technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie detí. Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka MŠ v spolupráci so zákonným zástupcom  dieťaťa.

 

 1. c) Opatrenia v prípade výskytu pedikulózy

 

Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodca pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíra sa hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov (hrebeňov, kief, čiapok, šálov, osobnej posteľnej bielizne). Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušami a v zátylku.

Hlásenie ochorenia: rodič, ktorý zistí zavšivenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľovi a riaditeľke MŠ. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie RÚVZ. Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinfekčnej akcie (zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom), ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t.j. aj u zdravých členov triedy, rodiny. Súčasne je nutné zahubiť i vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefách, bielizni a ďalších predmetoch, s ktorými prišla hlava zavšivenej osoby do styku.

 

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať:

 • u všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam dostupným na trhu – Parasidose, presne podľa návodu výrobcu alebo dezinsekčným sprayom Diffusil H. Šampón je potrebné aplikovať na mokré vlasy masírovaním vlasovej pokožky, nechať pôsobiť 3 minúty a opláchnuť čistou vodou. Šampón aplikovať druhýkrát, nechať pôsobiť 3 minúty a dôkladne opláchnuť čistou vodou. Na dosiahnutie požadovaného výsledku sú tieto dve po sebe idúce aplikácie nevyhnutné. Dôležité je aplikovať túto kúru naraz a u všetkých členov kolektívu (triedy aj jednotlivých rodín), t. j. dohodnúť si napr. konkrétny víkend,
 • osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť,
 • čiapky, šatky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť, je nutné vyprať min. v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, príp. postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz,
 • matrace, žinenky používané v škole postriekať Biolitom na lezúci hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3 až 4 dni nepoužívať.
 • predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefy), je potrebné ošetriť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru (Savo, Chloramín, Persteril),

 

 1. d) Opatrenia proti predchádzaniu epidémie chrípky

 

 • prerušiť prevádzku zariadenia pri absencii 30% a viac detí v kolektíve v trvaní 4-5 pracovných dní, v prípade nepriaznivej epiemiologickej situácie možno dobu prerušenia prevádzky predĺžiť,
 • prerušenie dať na vedomie pracovníkom odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante ( t.č.031783111,0317806725, e-mail ruvzga rvuzga.sk) a zriaďovateľovi MŠ.
 • dôsledne vykonávať ranný filter zo strany učiteliek, v prípade podozrenia na chrípkové ochorenie zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí a bezodkladne informovať rodiča
 • počas prevádzky časté, krátkodobé vetranie miestností, umývanie podláh na mokro, obmedzenie hromadných akcií organizovaných školou,
 • zabezpečiť zvýšenú kontrolu dodržiavania hygienických návykov týkajúcich sa stravovania, najmä so zameraním na osobnú hygienu,
 • zamestnanci MŠ v čase prerušenia prevádzky si čerpajú zostávajúcu dovolenku z predchádzajúceho roka, ak nemajú dostatok dovolenky, bude im pridelená práca v súlade s ich pracovnou náplňou.

 

 1. e) Ochrana pred sociálnopatologickými javmi

 

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi a to:

 • monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne s pedagogicko-psychologickou poradňou,
 • kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

 

 1. f) Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

 

MŠ prijíma nasledovné opatrenia:

 • primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka,
 • viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie,

v prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru(napr. Nenič svoje múdre telo) a preventívne výukové programy zakomponovať do plánov práce každej triedy,

 • poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje miesto,
 • zabezpečiť v celom areáli prísny zákaz fajčenia,
 • dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti,
 • učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia,
 • v prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ bezodkladne informovať kompetentných (riaditeľku alebo zástupkyňu), ktorí vykonajú okamžité opatrenia.

 

 

 

 

 

Článok 6

 

Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

 

MŠ ul. D. Štúra v Seredi a jej e. p. sú vybavené bezpečnostným systémom, ktorý obsluhujú poverení zamestnanci. Vchody materskej školy sú zaistené bezpečnostnými zámkami. Budovy školy otvára ráno a večer zatvára upratovačka.

V budove MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby, vrátane rodinných príslušníkov, či stránok.

Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca MŠ.

Po ukončení prevádzky je učiteľ povinný odložiť didaktickú techniku na vopred určené a uzamykateľné miesto.

Zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.

Po ukončení prevádzky MŠ všetky priestory skontroluje a uzamkne osoba na to určená – prevádzkový zamestnanec.

 

Týmto sa ruší Školský poriadok vydaný dňa 02.09.2016.

 

V Seredi, dňa 02.09.2020

 

 

 

Beata Lukáčová

 

riaditeľka školy

 


Responsive image