Prerušenie prevádzok

Prerušenie prevádzky

rozh-č.-22-MŠ-D.Štúra,-prerušenie-prevádzky-1

 

Oznam

Materská škola bude v plnej prevádzke od 08.02.2021, ktorú budú navštevovať deti, ktorých rodič sa preukáže negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní COVID-19.
Zriaďovateľ mesto Sereď zabezpečí dobrovoľné testovanie pre materskú školu D. Štúra 2116/36 a elokované pracoviská: Cukrovarská, Fándlyho, Pažitná.
Pokyny k testovaniu od zriaďovateľa:
– jeden rodič za jedno dieťa zo spoločnej domácnosti,
– dvaja rodičia, ak nie sú v spoločnej domácnosti / striedavá starostlivosť /.
Prihlasovanie na testovanie:
D. Štúra – ms.d.stura@gmail.com do 4.2.2021 do 15.00 hod.
Cukrovarská – ms.cukrovarska@azet.sk do 4.2.2021 do 15.00 hod.
Fándlyho – msfandly@gmail.com do 4.2.2021 do 15.00 hod.
Pažitná – pazitnams@gmail.com do 04.02.2021 do 15.00 hod.
Prihlasovacie údaje:
– meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– adresa trvalého pobytu,
– telefónne číslo.
Materská škola v piatok oznámi presný čas testovania rodičov. Čas testovania prideľuje mesto Sereď.

Prosím prihlasujte sa na mail jednotlivých elokovaných pracovísk a materskej školy. Testovanie bude prebiehať cez víkend. Dodržte prosím termín na doručenie mailu. Následne to bude odoslané zriaďovateľovi.

Oznam

Dobrý deň, prosím zákonných zástupcov o vyjadrenie / ktorí sa ešte nevyjadrili /. Je to dôležité, aby sme vedeli upraviť celý systém MŠ. Bude otvorená len jedna prevádzka. Zatiaľ sa nevieme vyjadriť ktorá, lebo nemáme všetky odpovede. Prosím odhláste si dieťa zo stravy, aj to nám pomôže. Inak berieme, že nemáte záujem o MŠ. Prednosť majú rodičia z kritických infraštruktúr a ktorí nemôžu vykonávať Home Office. Vážnosť situácie si to vyžaduje. Ďakujem za pochopenie.

Návrat do škôl

Dôležité oznámenie,
prosíme zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť práce home office o oznámenie či ich dieťa bude navštevovať materskú školu. Podľa záujmu, Vás budeme informovať, ako bude prebiehať výchovno- vzdelávací proces a koľko tried sa otvorí.
Vyjadrenie od zákonných zástupcov o navštevovaní dieťaťa v MŠ, Vás prosím v čo možno najkratšom čase oznámiť na e-mail ms.dstura@azet.sk.

Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. „Zriaďovateľom odporúčame otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR. Zriaďovateľom zároveň odporúčame pretestovať všetkých zamestnancov, pričom náklady im budú preplatené,“ upresnil minister školstva.

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

Vážení rodičia,

od zajtra t.j. 15.12.2020 – 10.01.2021, budú zatvorené triedy C1 a C3 elokované pracovisko Cukrovarská z dôvodu výskytu COVID -19 / rodič /. Prosíme Vás pristupujte k daným opatreniam zodpovedne a sledujte zdravotný stav svojich detí.
Ďakujeme za pochopenie.

Vážení rodičia,

na základe odporúčania RÚVZ v Galante, organizačných dôvodov, opatrení proti šíreniu COVID – 19 a rozhodnutia zriaďovateľa Mesta Sereď bude prerušená prevádzka Materskej školy D. Štúra od 14.12.2020 do 10.01.2021.
Elokované pracoviská Cukrovarská, Fándlyho a Pažitná budú zatvorené v dňoch od 21.12.2020 do 10.01.2021 vrátane.
Deti budú automaticky odhlásené zo stravy. Alikvotna čiastka z poplatku za MŠ / školné / bude vyúčtovaná v mesiaci február 2021.

Vážení rodičia,

S poľutovaním Vám oznamujeme, že od zajtra 08.12.2020 do 14.12.2020 vrátane, zatvárame triedu Lienok D1 a triedu Včielok D3 v dôvodu potvrdenia COVID-19 / učiteľ MŠ /. Dňa 15.12.2020 môžu nastúpiť všetky deti bez príznakov choroby. Prosíme Vás sledujte zdravotný stav detí vo vlastnom záujme. Všetky deti budú automaticky odhlásené zo stravy. Ďakujeme.

Vážení rodičia,

od zajtra t.j. 04.12.2020 – 10.12.2020 vrátane, bude zatvorená trieda C2 elokované pracovisko Cukrovarská  z dôvodu výskytu COVID -19 / rodič /. Deti z danej  triedy môžu prísť do materskej školy v piatok 11.12.2020 ak nebudú javiť žiadne príznaky COVID-19 a žiadnej choroby/ kašeľ, soplík/. Prosíme Vás pristupujte k daným opatreniam zodpovedne a sledujte zdravotný stav svojich detí.  Bolo by vhodné ak sú súrodenci  z daných tried v iných triedach, aby pre istotu zostali doma. Z dôvodu nízkeho počtu detí v triede C3 / 6 detí / bude v piatok 04.12.2020 zatvorené celé elokované pracovisko Cukrovarská. V pondelok 07.12.2020 môžu nastúpiť deti z C1 a C3.

Ďakujeme za pochopenie.

Vážení rodičia,

od zajtra t.j. 01.12.2020 – 04.12.2020 vrátane, budú zatvorené triedy C1 elokované pracovisko Cukrovarská a D2 žabky Materská škola D. Štúra blok A z dôvodu výskytu COVID -19 v týchto triedach. Deti z daných tried môžu prísť do materskej školy v pondelok 07.12.2020 ak nebudú javiť žiadne príznaky, žiadnej choroby/ kašeľ, soplík/. Prosíme Vás pristupujte k daným opatreniam zodpovedne a sledujte zdravotný stav svojich detí. Deti z ostatných tried môžu prísť ak nejavia žiadne príznaky choroby. Bolo by vhodné ak sú súrodenci v materskej škole z daných tried v iných triedach, aby pre istotu zostali doma.

Ďakujeme za pochopenie.

Metodický materiál odd. ŠRKŠ v Seredi

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia

§ 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach

o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných

umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových

školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl

školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného

krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým

koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach

v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

O Z N A M

Riaditeľka MŠ D. Štúra v zmysle usmernenia od zriaďovateľa oznamuje, že na základe verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

prerušuje prevádzku materskej školy D.Štúra a jej elokovaných pracovísk na Cukrovarskej, Fándlyho a Pažitnej ulici v dňoch od 11. 3. 2020 do 13.3.2020

z dôvodu prevencie šírenia respiračného ochorenia COVID – 19 . Stravníci budú automaticky odhlásení zo stravy, v tieto dni budú priestory materských škôl dezinfikované.

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, prijímame na MŠ D. Štúra a jej elokovaných pracoviskách Cukrovarská, Fándlyho a Pažitná nasledujúce opatrenia:

 • S okamžitou platnosťou rušíme všetky exkurzie a výlety,
 • denne monitorujeme dochádzku, v prípade opakovaného stavu 30% chýbajúcich žiakov, v zmysle čl. 5 metodického usmernenia MZ SR č.15/2005 –R z 31.10.2005 prerušíme školskú dochádzku,
 • riadime sa aktuálnym usmernením MŠVVaŠ a usmernením zriaďovateľa.

Odporúčame:

 • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
 • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
 • teplá voda je k dispozícii v umyvárniach jednotlivých tried materskej školy,
 • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
 • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,
 • zákonným zástupcom – neposielať choré deti do školy.

Tieto opatrenia platia do odvolania.

V Seredi dňa 10.03.2020

Beata Lukáčová

riaditeľka MŠ

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.

V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.
V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

 • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
 • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
 • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
 • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.

Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

 • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
 • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
 • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia.
Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva.

 

rozhodnutie


Responsive image