Prerušenie prevádzok

 

Metodický materiál odd. ŠRKŠ v Seredi

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia

§ 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach

o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných

umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových

školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl

školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného

krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým

koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach

v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

O Z N A M

Riaditeľka MŠ D. Štúra v zmysle usmernenia od zriaďovateľa oznamuje, že na základe verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

prerušuje prevádzku materskej školy D.Štúra a jej elokovaných pracovísk na Cukrovarskej, Fándlyho a Pažitnej ulici v dňoch od 11. 3. 2020 do 13.3.2020

z dôvodu prevencie šírenia respiračného ochorenia COVID – 19 . Stravníci budú automaticky odhlásení zo stravy, v tieto dni budú priestory materských škôl dezinfikované.

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, prijímame na MŠ D. Štúra a jej elokovaných pracoviskách Cukrovarská, Fándlyho a Pažitná nasledujúce opatrenia:

 • S okamžitou platnosťou rušíme všetky exkurzie a výlety,
 • denne monitorujeme dochádzku, v prípade opakovaného stavu 30% chýbajúcich žiakov, v zmysle čl. 5 metodického usmernenia MZ SR č.15/2005 –R z 31.10.2005 prerušíme školskú dochádzku,
 • riadime sa aktuálnym usmernením MŠVVaŠ a usmernením zriaďovateľa.

Odporúčame:

 • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
 • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
 • teplá voda je k dispozícii v umyvárniach jednotlivých tried materskej školy,
 • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
 • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,
 • zákonným zástupcom – neposielať choré deti do školy.

Tieto opatrenia platia do odvolania.

V Seredi dňa 10.03.2020

Beata Lukáčová

riaditeľka MŠ

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.

V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.
V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

 • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
 • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
 • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
 • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.

Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

 • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
 • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
 • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia.
Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva.

 

rozhodnutie


Responsive image