OZNAMY

 

Začiatok školského roka 2023/2024  je 04.09.2023 pondelok

prevádzka MŠ a elokovaných pracovísk je od 6,30 hod. do 16, 30 hod.,

svoje dieťa prinesiete do 8 hodiny ráno,

deťom treba priniesť papučky, pyžamo, náhradné oblečenie (všetky veci prosíme podpísať)

Ostatné informácie sa dozviete na msdiosered.edupage.org  v najbližších dňoch.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do Materskej školy  od 03.05.2021  do 14.05.2021

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2021/2022 bude prebiehať od 03. 05. 2021 do 14. 05. 2021. Novú prihlášku nájdete na stránke  https://msdiosered.edupage.org/ v hlavnom menu. Elektronické prihlášky budú spustené od 03.05.2021.

Následne vyplnenú, potvrdenú od lekára, podpísanú prihlášku oboma zákonnými zástupcami a žiadosť o prijatie do školskej jedálne zašlete poštou, naskenovanú podpísanú prihlášku na adresu materskej školy alebo ju osobne doručíte riaditeľke materskej školy.

Dátum potvrdenia od lekára nesmie byť starší ako dátum podania žiadosti. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia.

V súlade s ods.1 § 28 a zákona č. 245/2008 Z.z. zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je od septembra 2021 predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné pre všetky päťročné deti. Sú to deti, ktoré medzi 1. septembrom 2020 a 31. augustom 2021 vrátane dovŕšili päť rokov veku. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania do materskej školy v rozsahu najmenej 4 hodiny denne. Päťročné deti budú do spádovej materskej školy prijímané prednostne.

Spádová oblasť pre Materskú školu na Ul. D. Štúra (vrátane elokovaných pracovísk na Cukrovarskej, Fándlyho a Pažitnej ul.):

Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, Ul. D. Štúra, Dolnostredská, Fándlyho, Garbiarska, Južná, Jarná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, Ul. M. R. Štefánika, Malý háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový majer, Pažitná, Poľná, Priemyselná, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vinárska, Vonkajší rad, Železničná, mesto Sereď.

Podmienky prijímania :

– prednostne prijímame deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,

– výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku ak to personálne , priestorové podmienky dovolia

– prijímame deti s osvojenými hygienickými ( používanie WC, nemať plienky) a sebaobslužnými návykmi

Pred odoslaním prihlášky si prosím, prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl.13 Nariadenia GDPR.

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/37839977/sk/zakladne-informacie

Postup zákonných zástupcov pri odklade povinnej školskej dochádzky

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. § 28a ods. 3 (školský zákon) účinnosťou od 1.1.2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky zrušené. Ak chcete aby Vaše dieťa pokračovalo v predprimárnom vzdelávaní, postupujte podľa týchto pokynov.

Písomne požiadate riaditeľku materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania najneskôr do 30.04.2021.

Žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Je zverejnená na https://msdiosered.edupage.org/ alebo osobne v MŠ.

Podpísanú  od oboch zákonných zástupcov  ju doručíte  do materskej školy.

Priložíte:

    • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie – CPPaP
    • písomný súhlas pediatra
    • informovaný súhlas zákonného zástupcu- je zverejnený na https://msdiosered.edupage.org/

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

V Seredi dňa 13.04.2021                                                          Beata Lukáčová, riaditeľka MŠ

Informovany_suhlas_zakonneho_zastupcu_dietata_o_pokracovani_povinneho_predprimarneho_vzdelavani.docx

Odklad_SD_ziadost_(1).docx

 

 

 

 

 

Zápis do Materskej školy, bude od 02.05.2020  do 22.05.2020

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2020/2021 bude prebiehať od 04. 05. 2020 do 22. 05. 2020. Novú prihlášku nájdete na stránke msdiosered.edupage.org v hlavnom menu. Elektronické prihlášky budú spustené od 04.05.2020.

Následne vyplnenú a podpísanú prihlášku a žiadosť o prijatie do školskej jedálne zašlete poštou, naskenovanú podpísanú prihlášku zašlete mailovou poštou na adresu materskej školy alebo ju osobne doručíte na riaditeľstvo materskej školy.

K  prihláške sa nevyžaduje potvrdenie od lekára. Potvrdenie od lekára však bude musieť predložiť zákonný zástupca dieťa pred nástupom dieťaťa do materskej školy v auguste 2020. Ak zákonný zástupca nedoloží lekárske potvrdenie, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Zápis do Materskej školy, bude od 02.05. – 15.05.2019.

Zápis na školský rok 2019-2020

 

Zápis do Materskej školy, bude od 02.05. – 13.05.2017.

Prihlášku si môžete stiahnuť z web stránky alebo osobne vyzdvihnúť v Materskej škole.

Potvrdenie od detského lekára je akceptované od 02.05.2017.


Responsive image