Aktuálny oznam

 

Odhlasovanie stravy cez stránku  EduPage:

Odhlasovanie stravy (1)      –  prosím rozkliknúť

 

1, Pre prihlásenie cez telefón stiahnite aplikáciu EduPage, vid. obrázok č.1

2, Pre prihlásenie cez počítač, zadajte v Google : EduPage, alebo EduPage prihlásenie vid. obrázok č.2

Obrázok č.1

Obrázok č.2

3, Zadáte prihlasovacie meno a heslo, ktoré  Vám bolo vygenerované / Meno a priezvisko dieťaťa dokopy a vygenerované heslo/

4, Po prihlásení sa dostanete do EduPage, a kliknete na školská jedáleň vid. obrázok č.3 / červená šípka/

5, Otvorí sa školská jedáleň, vid.obrázok č.5, kde po odkliknutí odhlásite Vaše dieťa zo stravy na daný deň.

6, Ďakujeme za pozornosť.

 

 

 

 

Pozor zmena – platby stravné, platí pre ŠJ D. Štúra a ŠJ Pažitná. 

Príspevok je treba zaplatiť od 20-teho do 25teho dňa  mesiac dopredu na účet materskej školy   číslo účtu pre ŠJ Dionýza Štúra a Pažitná je

SK06 0200 0000 3500 1003 4132  – účet bude zrušený.

Nový účet je SK61 0900 0000 0051 7163 6161  

VS deň a mesiac  – 09/2020, ŠS –  Dionýza Štúra – 0, Pažitná – 3 

Dôležitý údaj – poznámka alebo správa pre adresáta v platobnom príkaze zadávajte  meno a priezvisko dieťaťa (pozor neuvádzať mená rodičov).

 

 

Vážení rodičia,

Riaditeľka materskej školy D.Štúra  a jej elokovaných pracovísk  na ulici Cukrovarskej, Fándlyho a Pažitnej,  oznamuje rodičom, že vzhľadom na  epidemiologickú situáciu,  priestorové podmienky a klesajúci počet dochádzajúcich  novoprijatých detí,   dôležité informácie k začiatku školského roka získajú rodičia na webovej stránke školy www.msdstura  prostredníctvom spracovaného konceptu / odkazu.

Opatrenia počas mimoriadnej epidemiologickej situácie – COVID -19

 • Prevádzka materskej školy bude zabezpečená v bežnom režime s ohľadom na stanovené prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie COVID – 19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní od 6,30 hod. – do 16,00 hod. denne, príchod do MŠ do 8,00 hod.,
 • v prípade na podozrenie akútnej choroby ( nielen Covid 19), dieťa nebude prijaté do materskwj školy ,
 • nikto pri podozrení na ochorenie Covid 19, aj pri akútnej infekcii dýchacích ciest a inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy,
 • ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z príznakov Covid 19, musí si nasadiť ihneď rúško a izolovať ho  – kontaktovať rodičov a tí ho musia bezodkladne vyzdvihnúť,
 • sprevádzajúca osoba vstupuje do zariadenia len s rúškom prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • dodržiavať opatrenia pri vstupe do priestorov mš – ( rúško, odstupy regulovať, zdržiavať sa minimálny čas, len jeden z rodiny ), dezinfekcia rúk, podľa možnosti nevstupovať do ďalších priestorov mš ( pri vstupe použiť návleky – Cukrovarská),
 • dať rezervné rúško do skrinky dieťaťa,
 • dieťa odovzdať za dieťa zodpovednému pedagogickému zamestnancovi,
 • keď bude dieťa počas dochádzky chýbať viac ako tri dni  podpíše písomné vyhlásenie  o bezinfekčnosti ,
 • nenosiť do materskej školy hračky a predmety z domu,
 • ak je podozrenie na ochorenie Covid 19 – musí rodič bezodkladne informovať učiteľku, zástupkyňu,  riaditeľku školy,
 • pri nariadenej karanténe  je povinný to nahlásiť a dieťa bude vylúčené z kolektívu na potrebný čas karantény ,
 • ak dieťa počas dňa v domácom prostredí vykazuje akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky – bez pomoci lekára nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Ak neprítomnosť dieťaťa  v materskej škole  trvá  viac ako tri dni a menej pri nástupe predkladá prehlásenie o bezinfekčnosti  podpísané rodičom. V prípade zdravotného stavu dieťaťa, ktorý si vyžaduje lekárske vyšetrenie dieťaťa rodič kontaktuje, všeobecného lekára pre deti a dorast telefonicky, mailom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov,
 • prosíme rodičov aby dôsledne a pravdivo informovať pedagogických zamestnancov o zdravotnom stave dieťaťa  a všetkých okolnostiach súvisiacich s opatreniami proti pandémii Covid 19.

Školský poriadok materskej školy

upravuje podrobnosti o dôležitých skutočnostiach významne ovplyvňujúcich vnútorný chod materskej školy nevyhnutných na zabezpečenie plynulej, bezpečnej a kvalitnej predprimárnej výchovy a vzdelávania.

Školský poriadok je zverejnený na stránke materskej školy www.msdstura, je potrebné  si ho prečítať a následne podpisom potvrdiť u triednej p.učiteľky.

 

Školský vzdelávací program „ Krokom krok, poďme spolu celý rok“

sa riadi požiadavkami školského zákona, platným štátnym vzdelávacím programom, vychádza z cieľov a zamerania (profilácie) konkrétnej materskej školy. Rešpektuje vývinové osobitosti detí predškolského veku. Zohľadňuje vlastné ciele, poslanie a zameranie materskej školy,  akceptuje priestorové, materiálno-technické a personálne podmienky materskej školy (vonkajšie i vnútorné; blízke i vzdialenejšie). Vytvára priestor na uplatňovanie takého štýlu výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorý pozitívne ovplyvňuje učenie sa detí a ich vzdelávacie výsledky. Je východiskom pre každodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľa/učiteľky.

Školský vzdelávací program je  k nahliadnutiu  na stránke materskej školy.

 

Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení

V zmysle VZN mesta Sereď č. 7/2019 zo dňa 17.07.2019 prispieva rodič mesačne za pobyt dieťaťa v MŠ

 • za dieťa vo veku od 3 rokov počas školského roku 20,00 €,
 • za dieťa vo veku od 3 rokov počas mesiacov júl a august 30,00 €,
 • za dieťa vo veku do 3 rokov 30,00 € tento príspevok uhrádza rodič poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky,
 • za dieťa posledný rok pred plnením školskej povinnej dochádzky (dovŕšia vek 6 rokov do 31.08.2021) rodič tento poplatok neplatí.

Príspevok je treba zaplatiť do 10-teho dňa v danom mesiaci na účet materskej školy  IBAN SK37 0900 0000 0051 6784 6318, VS deň a mesiac  – 09/2020

Prosíme zákonných zástupcov, aby platili čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení / školné / v daný mesiac, nie platby vopred.

Dôležitý údaj – poznámka alebo správa pre adresáta v platobnom príkaze zadávajte  meno a priezvisko dieťaťa (pozor neuvádzať mená rodičov).

 

Príspevok zákonného zástupcu na stravu dieťaťa

V zmysle VZN mesta Sereď č. 7/2019 zo dňa 17.07.2019 prispieva rodič mesačne za stravu dieťaťa v MŠ na deň

 • desiata 0,38 €
 • obed 0,90 €
 • olovrant 0,26 €

spolu               1,54 €

Podľa § 7 ods. 1, réžia sa uhrádza paušálne jednorazovo sumou 4 € mesačne.

Ak si zriadite trvalý príkaz platba bude zálohová 36,34 € na mesiac.

Na štátnu dotáciu na stravu (1,20 €) majú nárok deti, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou (dovŕšia vek 6 rokov do 31.08.2020) a zúčastnia sa výchovno-vzdelávacieho procesu.

Prosíme rodičov, aby odhlasovali deti, pretože ak dieťa nepríde do materskej školy, nezúčastní sa výchovno-vzdelávacieho procesu a hoci obed neodoberie, rodič ho musí zaplatiť, pretože dieťa neodhlásil.

Za dieťa, ktoré má nárok na štátnu dotáciu rodič zaplatí mesačne na deň 0,34 € t.j. 11,14 € mesačne.

Tieto deti platia v septembri aj jednorázovú zálohu 25,20 €, ktorá slúži  na pokrytie obedov, keď dieťa nebude odhlásené a nepríde do materskej školy.

Preplatky za školský rok budú vrátené na účty zákonných zástupcov detí.

Príspevok je treba zaplatiť od 20-teho do 25teho dňa  mesiac dopredu na účet materskej školy   číslo účtu pre ŠJ Dionýza Štúra a Pažitná je SK06 0200 0000 3500 1003 4132,

VS deň a mesiac  – 09/2020, ŠS –  Dionýza Štúra – 0, Pažitná – 3

Dôležitý údaj – poznámka alebo správa pre adresáta v platobnom príkaze zadávajte  meno a priezvisko dieťaťa (pozor neuvádzať mená rodičov).

O príspevkoch do rodičovského združenia budete informovaní v materskej škole a elokovaných pracoviskách, tiež o čerpaní financií za minulý školský rok.

 

Odhlasovanie detí

 • deň vopred do zošita v MŠ – šatni,
 • telefonicky ráno do 7,00 hod. do príslušnej materskej školy

Od októbra sa budú deti odhlasovať elektronicky cez edupage materskej školy. Každý rodič dostane prihlasovacie údaje pre svoje dieťa.

 

Podľa § 7 ods. 1, réžia sa uhrádza paušálne jednorazovo sumou 4 € mesačne.

Ak si zriadite trvalý príkaz platba bude zálohová 36,34 € na mesiac.

Na štátnu dotáciu na stravu (1,20 €) majú nárok deti, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou (dovŕšia vek 6 rokov do 31.08.2020) a zúčastnia sa výchovno-vzdelávacieho procesu.

Prosíme rodičov, aby odhlasovali deti, pretože ak dieťa nepríde do materskej školy, nezúčastní sa výchovno-vzdelávacieho procesu a hoci obed neodoberie, rodič ho musí zaplatiť, pretože dieťa neodhlásil.

Za dieťa, ktoré má nárok na štátnu dotáciu rodič zaplatí mesačne na deň 0,34 € t.j. 11,14 € mesačne.

Tieto deti platia v septembri aj jednorázovú zálohu 25,20 €, ktorá slúži  na pokrytie obedov, keď dieťa nebude odhlásené a nepríde do materskej školy.

Preplatky za školský rok budú vrátené na účty zákonných zástupcov detí.

Príspevok je treba zaplatiť od 20-teho do 25t-eho dňa  mesiac dopredu na účet materskej školy   

číslo účtu pre ŠJ Cukrovarská a  Fándlyho je    SK95 0900 0000 0050 7643 1504

VS deň a mesiac  – 09/2020.  ŠS –  Cukrovarská – 1         Fándlyho – 2

Dôležitý údaj – poznámka alebo správa pre adresáta v platobnom príkaze zadávajte  meno a priezvisko dieťaťa (pozor neuvádzať mená rodičov).

O príspevkoch do rodičovského združenia budete informovaní v materskej škole a elokovaných pracoviskách, tiež o čerpaní financií za minulý školský rok.

 

Odhlasovanie detí

 • deň vopred do zošita v MŠ – šatni,
 • telefonicky ráno do 7,00 hod. do príslušnej materskej školy

Od októbra sa budú deti odhlasovať elektronicky cez edupage materskej školy. Každý rodič dostane prihlasovacie údaje pre svoje dieťa.

 

 

 

 

 

 

 

Oznam

Vzhľadom na situáciu COVID-19 sú rodičovské združenia zrušené.

 

 

Milí rodičia,

 • začiatok školského roku je 2.9.2020,
 • prevádzka MŠ je od 6,30 hod. do 16, 00 hod.,
 • svoje dieťa prinesiete do 8 hodiny ráno, ak v tento deň neprídete treba odhlásiť dieťa do 7,00 hod. na telefónne číslo

D.Štúra 0317894923

Cukrovarská 0317892205

Fándlyho 0317892619

Pažitná 0317894113

 • deťom treba priniesť papučky, pyžamo, náhradné oblečenie a rúško. Všetky veci prosíme podpísať,
 • pre opatrenie COVID – 19, rešpektujte pravidlá – nosenie rúšok vo vnútorných priestoroch školy (doprovod detí), dieťa môže sprevádzať jeden zákonný zástupca, ktorý sa v šatni zdržuje max. 10 min., nenosenia hračiek a iných predmetov z domáceho prostredia,
 • novoprijaté deti na D.Štúra budú navštevovať triedu Slniečok v budove B.

 

 

 

Letná prevádzka materskej školy,

od 01.07.2020 – 31.07.2020 otvorené elokované triedy Cukrovarská a Fándlyho,

od 01.08. – 21.08.2020 otvorená MŠ D. Štúra,

prerušená prevádzka MŠ a elokovaných tried od 24.08.2020.

Vážení rodičia,

 z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy od 11.03.2020 – 31.03.2020, Vám boli  vrátené peniaze za školné v čiastke 13.64,- €.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozor zmena !!!

Milí rodičia, počas zatvorenia MŠ z dôvodu COVID-19 prišlo k zmene čísla účtu na platenie školného.

Starý účet vo VÚB bol zrušený, nový účet je vedení v Slovenskej sporiteľni:

SK37 0900 0000 0051 6784 6318

Prosím nezabudnite uviesť meno dieťaťa do poznámky.

 

Aktualizácia

záväzná prihláška

 

Vážení rodičia,

žiadame Vás o potvrdenie záujmu o MŠ od 1. 6. 2020.

Vzhľadom na kapacitné možnosti budú do materských škôl  prednostne umiestňované deti:  

zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, deti pedagogických pracovníkov, deti, ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky, matky samoživiteľky a deti, ktoré majú oboch rodičov zamestnaných.

Poprosím rodičov o spätné potvrdenie záujmu/nezáujmu o MŠ,

je dôležité uviesť meno a priezvisko dieťaťa (pr. Janka Mrkvičková – záujem).

kto spätne nepotvrdí záujem/nezáujem , bude sa to brať ako nezáujem o materskú školu.

 

 

 

 

Zápis do Materskej školy, bude od 02.05.2020  do 22.05.2020

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2020/2021 bude prebiehať od 04. 05. 2020 do 22. 05. 2020. Novú prihlášku nájdete na stránke  https://msdiosered.edupage.org/ v hlavnom menu. Elektronické prihlášky budú spustené od 04.05.2020.

Následne vyplnenú a podpísanú prihlášku a žiadosť o prijatie do školskej jedálne zašlete poštou, naskenovanú podpísanú prihlášku zašlete mailovou poštou na adresu materskej školy alebo ju osobne doručíte riaditeľke materskej školy.

 K  prihláške sa nevyžaduje potvrdenie od lekára. Potvrdenie od lekára však bude musieť predložiť zákonný zástupca dieťa pred nástupom dieťaťa do materskej školy v auguste 2020. Každé dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Prosíme zákonných zástupcov, aby dali na vedomie riaditeľke materskej školy o odklade školskej dochádzky do konca mája 2020.

Pred odoslaním prihlášky si prosím, prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl.13 Nariadenia GDPR.

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/37839977/sk/zakladne-informacie

 

 

 

Odklad školskej dochádzky

Oznam CPPPaP Galanta

Podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní § 19 každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.08. daného kalendárneho roka vek 6 rokov, musí byť zapísaní do 1. ročníka ZŠ.

Ak deti, ktorých  rodičia majú pochybnosti o školskej spôsobilosti dieťaťa, preto týmto rodičom ponúkame možnosť, objednať na  psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti:

Formou vyplnenia prihlášky, ktorú si viete stiahnuť z našej web stránky v sekcii http://www.centrumga.sk/dok_tlaciva.html , túto vyplníte a zašlete poštou na našu adresu  CPPPaP,  Hodská 2352/62,   924 81 Galanta

Nahlásením sa na tel.č. 0904 555 775

Zaslaním mailu na pppgalanta@psychology.sk

 

 

Zápis do 1. ročníka – Základná škola Jana Amosa Komenského

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto Sereď

Námestie republiky 1176/10

926 01 Sereď

 

        OPATRENIA MESTA SEREĎ

 

 

Školy a školské zariadenia zostávajú zatvorené do odvolania.

                                   

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl pre šk. rok 2020/2021 bude prebiehať od 04. 05. 2020 do 22. 05. 2020 zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky poštou alebo naskenovanej podpísanej prihlášky zaslanej mailovou poštou na adresu materskej školy. Riaditeľky materských škôl zverejnia na svojom webovom sídle tlačivo Žiadosti o prijatie do materskej školy a školskej jedálne. K  prihláške sa nevyžaduje potvrdenie od lekára. Potvrdenie od lekára však bude musieť predložiť zákonný zástupca dieťa pred nástupom dieťaťa do materskej školy v auguste 2020. Prípady prihlásenia  do viacerých materských  škôl budú riešiť riaditeľky MŠ v mesiaci jún pred vydaním rozhodnutia o prijatí.

 

Mesto Sereď znižuje príspevok zákonných zástupcov v školách a školských zariadeniach za mesiac marec 2020. Zníženie za mesiac marec bude odrátané od príspevku za prvý mesiac po obnovení výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 

Mesto Sereď vyzýva zákonných zástupcov, aby za mesiac apríl zatiaľ neuhrádzali  príspevky za školské kluby detí, centrá voľného času, materské školy, stravovanie v školských jedálňach a základnú umeleckú školu. Ak už príspevky uhradili, budú finančné prostriedky odrátané z príspevkov ďalších mesiacov po obnovení výchovno-vzdelávacieho procesu, resp. budú zaslané zákonným zástupcom končiacich ročníkov po skončení školského roka.

V prípade, že nedôjde v mesiaci apríl alebo máj k obnoveniu výučby v školách a školských zariadeniach, odpustí Mesto Sereď poplatky za tieto mesiace, prípadne za pomernú časť týchto mesiacov. O odpustení alebo znížení príspevku bude mesto Sereď informovať.

Príspevky zákonných zástupcov na nákup potravín za mesiac marec, prípadne už uhradené príspevky za mesiac apríl budú zúčtované a vrátené zákonným zástupcom po skončení školského roka.

 

Vzdelávanie 

 

aktivity2

lastov

PLvtácikysmery (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodický materiál odd. ŠRKŠ v Seredi

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia

§ 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach

o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných

umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových

školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl

a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného

krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým

koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach

v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

 

 

 

 

 

 

 


Responsive image