Aktuálny oznam

Zápis do materskej školy od 02.05.2024 – 17.05.2024 

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2024/2025 bude prebiehať od 02. 05. 2024 do 17. 05. 2024. Novú prihlášku nájdete na stránke  https://msdiosered.edupage.org/ v hlavnom menu.

Elektronické prihlášky budú spustené od 02.05.2024.

Elektronické prihlášky vyplníte na stránke školy, následne ich vytlačíte.

Prihlášku do MŠ dáte potvrdiť lekárovi.

Prosíme o správne vyplnenie údajov a dodržiavanie použitia diakritiky.

Obe prihlášky podpíšu obaja zákonní zástupcovia a následne doručíte do MŠ D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď ( tel. kontakt 031 789 49 23 ).

Písomná žiadosť ( elektronická prihláška ) zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia o prijatie dieťaťa do materskej školy a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti ( elektronická prihláška) o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (ďalej len „žiadosť“). Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia (ďalej len „zákonný zástupca“) spolu so žiadosťou do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“). Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

 

Spôsob podania žiadosti

Zákonný zástupca môže podať žiadosť po vyplnení elektronickej prihlášky:

– osobne,

– poštou na adresu materskej školy,

– e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom:

–   a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy,

– b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Dátum potvrdenia od lekára nesmie byť starší ako dátum podania žiadosti. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia.

V súlade s ods.1 § 28 a zákona č. 245/2008 Z.z. zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je od septembra 2021 predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné pre všetky päťročné deti (sú to deti, ktoré medzi 1. septembrom 2023 a 31. augustom 2024 vrátane dovŕšili šesť rokov veku) a všetky štvorročné deti ( sú to deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augustom 2024 ).

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania do materskej školy v rozsahu najmenej 4 hodiny denne. Päťročné deti budú do spádovej materskej školy prijímané prednostne.

Spádová oblasť pre Materskú školu na Ul. D. Štúra budova A a B  (vrátane elokovaných pracovísk na Cukrovarskej, Fándlyho a Pažitnej ul.):

Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, D. Štúra, Dolnostredská, Fándlyho, Garbiarska, Jarná ulica, Južná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, M. R. Štefánika, Malý háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový majer, Pažitná, Poľná, Priemyselná, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vinárska, Vonkajší rad, Železničná a deti s trvalým bydliskom „mesto Sereď“.

 

Podmienky prijímania :

–   prednostne prijímame deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné  a následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t.j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta 2024,

– prijímame deti s osvojenými hygienickými ( používanie WC, nemať plienky) a sebaobslužnými návykmi.

Pred odoslaním prihlášky si prosím, prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl.13 Nariadenia GDPR.

 

 

 

 

Začiatok školského roka 2023/2024  je 04.09.2023 pondelok

prevádzka MŠ a elokovaných pracovísk je od 6,30 hod. do 16, 30 hod.,

svoje dieťa prinesiete do 8 hodiny ráno,

deťom treba priniesť papučky, pyžamo, náhradné oblečenie (všetky veci prosíme podpísať)

 

Ostatné informácie sa dozviete na msdiosered.edupage.org  v najbližších dňoch.

Zápis do Materskej školy  od 02.05.2022  do 15.05.2022

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2022/2023 bude prebiehať od 02. 05. 2022 do 15. 05. 2022. Novú prihlášku nájdete na stránke  https://msdiosered.edupage.org/ v hlavnom menu. Elektronické prihlášky budú spustené od 02.05.2022.

Následne vyplnenú, potvrdenú od lekára, podpísanú prihlášku oboma zákonnými zástupcami a žiadosť o prijatie do školskej jedálne zašlete poštou, naskenovanú podpísanú prihlášku na adresu materskej školy alebo ju osobne doručíte riaditeľke materskej školy.

Dátum potvrdenia od lekára nesmie byť starší ako dátum podania žiadosti. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia.

V súlade s ods.1 § 28 a zákona č. 245/2008 Z.z. zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je od septembra 2021 predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné pre všetky päťročné deti. Sú to deti, ktoré medzi 1. septembrom 2021 a 31. augustom 2022 vrátane dovŕšili päť rokov veku. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania do materskej školy v rozsahu najmenej 4 hodiny denne. Päťročné deti budú do spádovej materskej školy prijímané prednostne.

Spádová oblasť pre Materskú školu na Ul. D. Štúra (vrátane elokovaných pracovísk na Cukrovarskej, Fándlyho a Pažitnej ul.):

Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, Ul. D. Štúra, Dolnostredská, Fándlyho, Garbiarska, Južná, Jarná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, Ul. M. R. Štefánika, Malý háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový majer, Pažitná, Poľná, Priemyselná, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vinárska, Vonkajší rad, Železničná, mesto Sereď.

Podmienky prijímania :

– prednostne prijímame deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,

– výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku ak to personálne , priestorové podmienky dovolia

– prijímame deti s osvojenými hygienickými ( používanie WC, nemať plienky) a sebaobslužnými návykmi

Pred odoslaním prihlášky si prosím, prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl.13 Nariadenia GDPR.

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/37839977/sk/zakladne-informacie

Zmeny v poskytovaní dotácie na stravu

Vážení rodičia,

od 1. augusta 2021 končí plošné poskytovanie dotácií na stravu pre žiakov základných škôl a detí v poslednom ročníku materských škôl.

Od augusta 2021 bude štát prispievať na stravovanie:

1. dieťaťa,  ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.  Potvrdenie o splnení tejto podmienky vydáva ÚPSVaR je povinný predložiť zákonný zástupca.  Životné minimum platné od júla 2021 je 218,06 eura na plnoletú fyzickú osobu, 152,12 eura na ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu a 99,56 eura na dieťa.

2. dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov, žijúce s ním v domácnosti. Splnenie tejto podmienky sú povinní preukázať obidvaja zákonní zástupcovia čestnými vyhláseniami.

Zákonný zástupca dieťaťa, resp. fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa, ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť jedno z týchto potvrdení:

– potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

– potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

– čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa – každý zákonný zástupca osobitne.

Ak spĺňate podmienky a máte záujem o dotáciu na podporu stravovacích návykov pre vaše dieťa, nahláste túto skutočnosť a doručte potvrdenie z ÚPSVaR, resp. čestné vyhlásenie najneskôr do 23.07.2021 do MŠ D. Štúra č. 2116/36 Sereď. V prípade neprítomnosti zamestnancov MŠ, prosím vhoďte poštu do schánky na bráne MŠ.

V prípade nejasností alebo otázok nás kontaktujte telefonicky na tel. č.: 031 789 49 23

cestne_vyhlasenie.docx

Oznam k nasledujúcim prázdninám.

Na stravovanie a odhlasovanie z MŠ / od 01.07.2021 – do 31.08.2021 /  sa prosím odhlasujte pod svojim menom a heslom – ako doteraz. Jedálny lístok je verejný / dve prílohy / .
Kto nebude navštevovať MŠ počas celých prázdnin a niektorých dní odhláste si svoje dieťa zo stravy. Nedá sa to spraviť automaticky, nakoľko niektoré deti budú navštevovať MŠ.
Ďakujeme za pochopenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edupage – prihlásenie

 1.  obchod play – vyhľadanie aplikácie EDUPAGE
 2. inštalácia EDUPAGE
 3. https://msdiosered.edupage.org/
 4. prihlásenie meno a heslo

 Inštalácia EDUPAGE

Oznam

Z dôvodu prasknutia vodovodného potrubia pod jedálňou, bude MŠ D. Štúra zatvorená od 07.06.2021. Nakoľko zostaneme bez vody nedá sa fungovať v normálnom režime. Oprava si vyžaduje rozkopávku vo vnútri budovy. V pondelok poobede Vás budeme informovať ako sa pracuje na havárii. Deti budú automaticky odhlásené zo stravy. Mrzí nás to, že deti musia zostať doma. Ďakujeme za pochopenie.

 

Zápis do Materskej školy  od 03.05.2021  do 14.05.2021

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2021/2022 bude prebiehať od 03. 05. 2021 do 14. 05. 2021. Novú prihlášku nájdete na stránke  https://msdiosered.edupage.org/ v hlavnom menu. Elektronické prihlášky budú spustené od 03.05.2021.

Následne vyplnenú, potvrdenú od lekára, podpísanú prihlášku oboma zákonnými zástupcami a žiadosť o prijatie do školskej jedálne zašlete poštou, naskenovanú podpísanú prihlášku na adresu materskej školy alebo ju osobne doručíte riaditeľke materskej školy.

Dátum potvrdenia od lekára nesmie byť starší ako dátum podania žiadosti. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia.

V súlade s ods.1 § 28 a zákona č. 245/2008 Z.z. zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je od septembra 2021 predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné pre všetky päťročné deti. Sú to deti, ktoré medzi 1. septembrom 2020 a 31. augustom 2021 vrátane dovŕšili päť rokov veku. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania do materskej školy v rozsahu najmenej 4 hodiny denne. Päťročné deti budú do spádovej materskej školy prijímané prednostne.

Spádová oblasť pre Materskú školu na Ul. D. Štúra (vrátane elokovaných pracovísk na Cukrovarskej, Fándlyho a Pažitnej ul.):

Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, Ul. D. Štúra, Dolnostredská, Fándlyho, Garbiarska, Južná, Jarná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, Ul. M. R. Štefánika, Malý háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový majer, Pažitná, Poľná, Priemyselná, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vinárska, Vonkajší rad, Železničná, mesto Sereď.

Podmienky prijímania :

– prednostne prijímame deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,

– výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku ak to personálne , priestorové podmienky dovolia

– prijímame deti s osvojenými hygienickými ( používanie WC, nemať plienky) a sebaobslužnými návykmi

Pred odoslaním prihlášky si prosím, prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl.13 Nariadenia GDPR.

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/37839977/sk/zakladne-informacie

Postup zákonných zástupcov pri odklade povinnej školskej dochádzky

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. § 28a ods. 3 (školský zákon) účinnosťou od 1.1.2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky zrušené. Ak chcete aby Vaše dieťa pokračovalo v predprimárnom vzdelávaní, postupujte podľa týchto pokynov.

Písomne požiadate riaditeľku materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania najneskôr do 30.04.2021.

Žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Je zverejnená na https://msdiosered.edupage.org/ alebo osobne v MŠ.

Podpísanú  od oboch zákonných zástupcov  ju doručíte  do materskej školy.

Priložíte:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie – CPPaP
  • písomný súhlas pediatra
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu- je zverejnený na https://msdiosered.edupage.org/

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

V Seredi dňa 13.04.2021                                                          Beata Lukáčová, riaditeľka MŠ

 

Informovany_suhlas_zakonneho_zastupcu_dietata_o_pokracovani_povinneho_predprimarneho_vzdelavani.docx

Odklad_SD_ziadost_(1).docx

 

 

 

 

Milí rodičia a priatelia školy, touto formou sa uchádzame o vašu podporu v podobe poskytnutia 2 percent z Vašich daní za rok 2020.

 

Obnovenie výučby od 22.03.2021

OZNÁMENIE, v súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1- A1810 z 5. februára 2021 a uznesením Vlády SR č. 156/2021 zo dňa 17. 03. 2021 – aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 a stanoviska RÚVZ Galanta č. AA/2021/00421/01134 zo dňa 17. 03. 2021.

Od 22.03.2021 sa obnovuje výchovno- vzdelávacia činnosť v materskej škole a jej elokovaných pracovísk. Prosíme rodičov, aby si splnili povinnosť platieb za stravné a školné.
Rodičia a osoby vstupujúce do materskej školy potrebujú mať k nahliadnutiu 7-dňový negatívny test alebo sa preukázať výnimkou.

https://www.minedu.sk/data/att/18658.pdf

https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20210317TBA02886

stanovisko_ruvzga_17032021

 

Oznam

Materská škola bude v prevádzke od 01.03.2021, pracovná doba od 6,30 hod. – 16,00 hod.
MŠ budú navštevovať deti iba rodičov z kritickej infraštruktúry a ktorí nemôžu vykonávať home office.
Rodičia a osoby vstupujúce do prevádzky sa musia preukázať negatívnym výsledkom z testovania.
Otvorená prevádzka – elokované pracovisko Fándlyho.
Prihlasovanie detí do MŠ nasledovne:

D. Štúra – ms.d.stura@gmail.com do 26.2.2021 do 10.00 hod.

Cukrovarská – ms.cukrovarska@azet.sk do 26.2.2021 do 10.00 hod.

Fándlyho – msfandly@gmail.com do 26.2.2021 do 10.00 hod.

Pažitná – pazitnams@gmail.com do 26.02.2021 do 10.00 h.

Obratom do e-mailu danej MŠ a el. pracovísk treba poslať potvrdenie od zamestnávateľa oboch rodičov, že nemôžete vykonávať home office.

Prosím ostatných rodičov, ktorých deti nebudú navštevovať materskú školu aby si svoje dieťa odhlásili zo stravy. Inak je dieťa počítané, ako by bolo v materskej škole.

 

Edupage – prihlásenie

 1.  obchod play – vyhľadanie aplikácie EDUPAGE
 2. inštalácia EDUPAGE
 3. https://msdiosered.edupage.org/
 4. prihlásenie meno a heslo

 Inštalácia EDUPAGE

 

Oznam od zriaďovateľa – prevádzka od 22.02.- 26.02.2021

rozh-č.-22-MŠ-D.Štúra,-prerušenie-prevádzky-1

 

Oznam

Materská škola bude v plnej prevádzke od 08.02.2021, ktorú budú navštevovať deti, ktorých rodič sa preukáže negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní COVID-19.
Zriaďovateľ mesto Sereď zabezpečí dobrovoľné testovanie pre materskú školu D. Štúra 2116/36 a elokované pracoviská: Cukrovarská, Fándlyho, Pažitná.
Pokyny k testovaniu od zriaďovateľa:
– jeden rodič za jedno dieťa zo spoločnej domácnosti,
– dvaja rodičia, ak nie sú v spoločnej domácnosti / striedavá starostlivosť /.
Prihlasovanie na testovanie:
D. Štúra – ms.d.stura@gmail.com do 4.2.2021 do 15.00 hod.
Cukrovarská – ms.cukrovarska@azet.sk do 4.2.2021 do 15.00 hod.
Fándlyho – msfandly@gmail.com do 4.2.2021 do 15.00 hod.
Pažitná – pazitnams@gmail.com do 04.02.2021 do 15.00 hod.
Prihlasovacie údaje:
meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– adresa trvalého pobytu,
– telefónne číslo.
Materská škola v piatok oznámi presný čas testovania rodičov. Čas testovania prideľuje mesto Sereď.

Prosím prihlasujte sa na mail jednotlivých elokovaných pracovísk a materskej školy. Testovanie bude prebiehať cez víkend. Dodržte prosím termín na doručenie mailu. Následne to bude odoslané zriaďovateľovi.

Oznam

Dobrý deň, prosím zákonných zástupcov o vyjadrenie / ktorí sa ešte nevyjadrili /. Je to dôležité, aby sme vedeli upraviť celý systém MŠ. Bude otvorená len jedna prevádzka. Zatiaľ sa nevieme vyjadriť ktorá, lebo nemáme všetky odpovede. Prosím odhláste si dieťa zo stravy, aj to nám pomôže. Inak berieme, že nemáte záujem o MŠ. Prednosť majú rodičia z kritických infraštruktúr a ktorí nemôžu vykonávať Home Office. Vážnosť situácie si to vyžaduje. Ďakujem za pochopenie.

Návrat do škôl

Dôležité oznámenie,
prosíme zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť práce home office o oznámenie či ich dieťa bude navštevovať materskú školu. Podľa záujmu, Vás budeme informovať, ako bude prebiehať výchovno- vzdelávací proces a koľko tried sa otvorí.
Vyjadrenie od zákonných zástupcov o navštevovaní dieťaťa v MŠ, Vás prosím v čo možno najkratšom čase oznámiť na e-mail ms.dstura@azet.sk.

Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. „Zriaďovateľom odporúčame otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR. Zriaďovateľom zároveň odporúčame pretestovať všetkých zamestnancov, pričom náklady im budú preplatené,“ upresnil minister školstva.

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

Mesto Sereď

VZN č.13/2020

https://www.sered.sk/subory/178/20201230165628_vzn-c-13-2020-zo-dna-10-12-2020-ktorym-sa-meni-a-dop-na-vseobecne-zavazne-nariadenie-c-7-2019-o-urceni-vysky-prispevku-r-nna-ciastocnu-uhrad_5feca32caeccf0.07222863.pdf

 

Vážení rodičia,

od zajtra t.j. 15.12.2020 – 10.01.2021, budú zatvorené triedy C1 a C3 elokované pracovisko Cukrovarská z dôvodu výskytu COVID -19 / rodič /. Prosíme Vás pristupujte k daným opatreniam zodpovedne a sledujte zdravotný stav svojich detí.
Ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení rodičia,

na základe odporúčania RÚVZ v Galante, organizačných dôvodov, opatrení proti šíreniu COVID – 19 a rozhodnutia zriaďovateľa Mesta Sereď bude prerušená prevádzka Materskej školy D. Štúra od 14.12.2020 do 10.01.2021.
Elokované pracoviská Cukrovarská, Fándlyho a Pažitná budú zatvorené v dňoch od 21.12.2020 do 10.01.2021 vrátane.
Deti budú automaticky odhlásené zo stravy. Alikvotna čiastka z poplatku za MŠ / školné / bude vyúčtovaná v mesiaci február 2021.

 

 

Vážení rodičia,

S poľutovaním Vám oznamujeme, že od zajtra 08.12.2020 do 14.12.2020 vrátane, zatvárame triedu Lienok D1 a triedu Včielok D3 v dôvodu potvrdenia COVID-19 / učiteľ MŠ /. Dňa 15.12.2020 môžu nastúpiť všetky deti bez príznakov choroby. Prosíme Vás sledujte zdravotný stav detí vo vlastnom záujme. Všetky deti budú automaticky odhlásené zo stravy. Ďakujeme.

 

Vážení rodičia,

od zajtra t.j. 04.12.2020 – 10.12.2020 vrátane, bude zatvorená trieda C2 elokované pracovisko Cukrovarská  z dôvodu výskytu COVID -19 / rodič /. Deti z danej  triedy môžu prísť do materskej školy v piatok 11.12.2020 ak nebudú javiť žiadne príznaky COVID-19 a žiadnej choroby/ kašeľ, soplík/. Prosíme Vás pristupujte k daným opatreniam zodpovedne a sledujte zdravotný stav svojich detí.  Bolo by vhodné ak sú súrodenci  z daných tried v iných triedach, aby pre istotu zostali doma. Z dôvodu nízkeho počtu detí v triede C3 / 6 detí / bude v piatok 04.12.2020 zatvorené celé elokované pracovisko Cukrovarská. V pondelok 07.12.2020 môžu nastúpiť deti z C1 a C3.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení rodičia,

od zajtra t.j. 01.12.2020 – 04.12.2020 vrátane, budú zatvorené triedy C1 elokované pracovisko Cukrovarská a D2 žabky Materská škola D. Štúra blok A z dôvodu výskytu COVID -19 v týchto triedach. Deti z daných tried môžu prísť do materskej školy v pondelok 07.12.2020 ak nebudú javiť žiadne príznaky, žiadnej choroby/ kašeľ, soplík/. Prosíme Vás pristupujte k daným opatreniam zodpovedne a sledujte zdravotný stav svojich detí. Deti z ostatných tried môžu prísť ak nejavia žiadne príznaky choroby. Bolo by vhodné ak sú súrodenci v materskej škole z daných tried v iných triedach, aby pre istotu zostali doma.

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Odhlasovanie stravy cez stránku  EduPage:

Odhlasovanie stravy (1)      –  prosím rozkliknúť

 

1, Pre prihlásenie cez telefón stiahnite aplikáciu EduPage, vid. obrázok č.1

2, Pre prihlásenie cez počítač, zadajte v Google : EduPage, alebo EduPage prihlásenie vid. obrázok č.2

Obrázok č.1

Obrázok č.2

3, Zadáte prihlasovacie meno a heslo, ktoré  Vám bolo vygenerované / Meno a priezvisko dieťaťa dokopy a vygenerované heslo/

4, Po prihlásení sa dostanete do EduPage, a kliknete na školská jedáleň vid. obrázok č.3 / červená šípka/

5, Otvorí sa školská jedáleň, vid.obrázok č.5, kde po odkliknutí odhlásite Vaše dieťa zo stravy na daný deň.

6, Ďakujeme za pozornosť.

 

 

 

 

Pozor zmena – platby stravné, platí pre ŠJ D. Štúra a ŠJ Pažitná. 

Príspevok je treba zaplatiť od 20-teho do 25teho dňa  mesiac dopredu na účet materskej školy   číslo účtu pre ŠJ Dionýza Štúra a Pažitná je

SK06 0200 0000 3500 1003 4132  – účet bude zrušený.

Nový účet je SK61 0900 0000 0051 7163 6161  

VS deň a mesiac  – 09/2020, ŠS –  Dionýza Štúra – 0, Pažitná – 3 

Dôležitý údaj – poznámka alebo správa pre adresáta v platobnom príkaze zadávajte  meno a priezvisko dieťaťa (pozor neuvádzať mená rodičov).

 

 

Vážení rodičia,

Riaditeľka materskej školy D.Štúra  a jej elokovaných pracovísk  na ulici Cukrovarskej, Fándlyho a Pažitnej,  oznamuje rodičom, že vzhľadom na  epidemiologickú situáciu,  priestorové podmienky a klesajúci počet dochádzajúcich  novoprijatých detí,   dôležité informácie k začiatku školského roka získajú rodičia na webovej stránke školy www.msdstura  prostredníctvom spracovaného konceptu / odkazu.

Opatrenia počas mimoriadnej epidemiologickej situácie – COVID -19

 • Prevádzka materskej školy bude zabezpečená v bežnom režime s ohľadom na stanovené prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie COVID – 19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní od 6,30 hod. – do 16,00 hod. denne, príchod do MŠ do 8,00 hod.,
 • v prípade na podozrenie akútnej choroby ( nielen Covid 19), dieťa nebude prijaté do materskwj školy ,
 • nikto pri podozrení na ochorenie Covid 19, aj pri akútnej infekcii dýchacích ciest a inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy,
 • ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z príznakov Covid 19, musí si nasadiť ihneď rúško a izolovať ho  – kontaktovať rodičov a tí ho musia bezodkladne vyzdvihnúť,
 • sprevádzajúca osoba vstupuje do zariadenia len s rúškom prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • dodržiavať opatrenia pri vstupe do priestorov mš – ( rúško, odstupy regulovať, zdržiavať sa minimálny čas, len jeden z rodiny ), dezinfekcia rúk, podľa možnosti nevstupovať do ďalších priestorov mš ( pri vstupe použiť návleky – Cukrovarská),
 • dať rezervné rúško do skrinky dieťaťa,
 • dieťa odovzdať za dieťa zodpovednému pedagogickému zamestnancovi,
 • keď bude dieťa počas dochádzky chýbať viac ako tri dni  podpíše písomné vyhlásenie  o bezinfekčnosti ,
 • nenosiť do materskej školy hračky a predmety z domu,
 • ak je podozrenie na ochorenie Covid 19 – musí rodič bezodkladne informovať učiteľku, zástupkyňu,  riaditeľku školy,
 • pri nariadenej karanténe  je povinný to nahlásiť a dieťa bude vylúčené z kolektívu na potrebný čas karantény ,
 • ak dieťa počas dňa v domácom prostredí vykazuje akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky – bez pomoci lekára nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Ak neprítomnosť dieťaťa  v materskej škole  trvá  viac ako tri dni a menej pri nástupe predkladá prehlásenie o bezinfekčnosti  podpísané rodičom. V prípade zdravotného stavu dieťaťa, ktorý si vyžaduje lekárske vyšetrenie dieťaťa rodič kontaktuje, všeobecného lekára pre deti a dorast telefonicky, mailom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov,
 • prosíme rodičov aby dôsledne a pravdivo informovať pedagogických zamestnancov o zdravotnom stave dieťaťa  a všetkých okolnostiach súvisiacich s opatreniami proti pandémii Covid 19.

Školský poriadok materskej školy

upravuje podrobnosti o dôležitých skutočnostiach významne ovplyvňujúcich vnútorný chod materskej školy nevyhnutných na zabezpečenie plynulej, bezpečnej a kvalitnej predprimárnej výchovy a vzdelávania.

Školský poriadok je zverejnený na stránke materskej školy www.msdstura, je potrebné  si ho prečítať a následne podpisom potvrdiť u triednej p.učiteľky.

 

Školský vzdelávací program „ Krokom krok, poďme spolu celý rok“

sa riadi požiadavkami školského zákona, platným štátnym vzdelávacím programom, vychádza z cieľov a zamerania (profilácie) konkrétnej materskej školy. Rešpektuje vývinové osobitosti detí predškolského veku. Zohľadňuje vlastné ciele, poslanie a zameranie materskej školy,  akceptuje priestorové, materiálno-technické a personálne podmienky materskej školy (vonkajšie i vnútorné; blízke i vzdialenejšie). Vytvára priestor na uplatňovanie takého štýlu výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorý pozitívne ovplyvňuje učenie sa detí a ich vzdelávacie výsledky. Je východiskom pre každodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľa/učiteľky.

Školský vzdelávací program je  k nahliadnutiu  na stránke materskej školy.

 

Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení

V zmysle VZN mesta Sereď č. 7/2019 zo dňa 17.07.2019 prispieva rodič mesačne za pobyt dieťaťa v MŠ

 • za dieťa vo veku od 3 rokov počas školského roku 20,00 €,
 • za dieťa vo veku od 3 rokov počas mesiacov júl a august 30,00 €,
 • za dieťa vo veku do 3 rokov 30,00 € tento príspevok uhrádza rodič poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky,
 • za dieťa posledný rok pred plnením školskej povinnej dochádzky (dovŕšia vek 6 rokov do 31.08.2021) rodič tento poplatok neplatí.

Príspevok je treba zaplatiť do 10-teho dňa v danom mesiaci na účet materskej školy  IBAN SK37 0900 0000 0051 6784 6318, VS deň a mesiac  – 09/2020

Prosíme zákonných zástupcov, aby platili čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení / školné / v daný mesiac, nie platby vopred.

Dôležitý údaj – poznámka alebo správa pre adresáta v platobnom príkaze zadávajte  meno a priezvisko dieťaťa (pozor neuvádzať mená rodičov).

 

Príspevok zákonného zástupcu na stravu dieťaťa

V zmysle VZN mesta Sereď č. 7/2019 zo dňa 17.07.2019 prispieva rodič mesačne za stravu dieťaťa v MŠ na deň

 • desiata 0,38 €
 • obed 0,90 €
 • olovrant 0,26 €

spolu               1,54 €

Podľa § 7 ods. 1, réžia sa uhrádza paušálne jednorazovo sumou 4 € mesačne.

Ak si zriadite trvalý príkaz platba bude zálohová 36,34 € na mesiac.

Na štátnu dotáciu na stravu (1,20 €) majú nárok deti, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou (dovŕšia vek 6 rokov do 31.08.2020) a zúčastnia sa výchovno-vzdelávacieho procesu.

Prosíme rodičov, aby odhlasovali deti, pretože ak dieťa nepríde do materskej školy, nezúčastní sa výchovno-vzdelávacieho procesu a hoci obed neodoberie, rodič ho musí zaplatiť, pretože dieťa neodhlásil.

Za dieťa, ktoré má nárok na štátnu dotáciu rodič zaplatí mesačne na deň 0,34 € t.j. 11,14 € mesačne.

Tieto deti platia v septembri aj jednorázovú zálohu 25,20 €, ktorá slúži  na pokrytie obedov, keď dieťa nebude odhlásené a nepríde do materskej školy.

Preplatky za školský rok budú vrátené na účty zákonných zástupcov detí.

Príspevok je treba zaplatiť od 20-teho do 25teho dňa  mesiac dopredu na účet materskej školy   číslo účtu pre ŠJ Dionýza Štúra a Pažitná je SK06 0200 0000 3500 1003 4132,

VS deň a mesiac  – 09/2020, ŠS –  Dionýza Štúra – 0, Pažitná – 3

Dôležitý údaj – poznámka alebo správa pre adresáta v platobnom príkaze zadávajte  meno a priezvisko dieťaťa (pozor neuvádzať mená rodičov).

O príspevkoch do rodičovského združenia budete informovaní v materskej škole a elokovaných pracoviskách, tiež o čerpaní financií za minulý školský rok.

 

Odhlasovanie detí

 • deň vopred do zošita v MŠ – šatni,
 • telefonicky ráno do 7,00 hod. do príslušnej materskej školy

Od októbra sa budú deti odhlasovať elektronicky cez edupage materskej školy. Každý rodič dostane prihlasovacie údaje pre svoje dieťa.

 

Podľa § 7 ods. 1, réžia sa uhrádza paušálne jednorazovo sumou 4 € mesačne.

Ak si zriadite trvalý príkaz platba bude zálohová 36,34 € na mesiac.

Na štátnu dotáciu na stravu (1,20 €) majú nárok deti, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou (dovŕšia vek 6 rokov do 31.08.2020) a zúčastnia sa výchovno-vzdelávacieho procesu.

Prosíme rodičov, aby odhlasovali deti, pretože ak dieťa nepríde do materskej školy, nezúčastní sa výchovno-vzdelávacieho procesu a hoci obed neodoberie, rodič ho musí zaplatiť, pretože dieťa neodhlásil.

Za dieťa, ktoré má nárok na štátnu dotáciu rodič zaplatí mesačne na deň 0,34 € t.j. 11,14 € mesačne.

Tieto deti platia v septembri aj jednorázovú zálohu 25,20 €, ktorá slúži  na pokrytie obedov, keď dieťa nebude odhlásené a nepríde do materskej školy.

Preplatky za školský rok budú vrátené na účty zákonných zástupcov detí.

Príspevok je treba zaplatiť od 20-teho do 25t-eho dňa  mesiac dopredu na účet materskej školy   

číslo účtu pre ŠJ Cukrovarská a  Fándlyho je    SK95 0900 0000 0050 7643 1504

VS deň a mesiac  – 09/2020.  ŠS –  Cukrovarská – 1         Fándlyho – 2

Dôležitý údaj – poznámka alebo správa pre adresáta v platobnom príkaze zadávajte  meno a priezvisko dieťaťa (pozor neuvádzať mená rodičov).

O príspevkoch do rodičovského združenia budete informovaní v materskej škole a elokovaných pracoviskách, tiež o čerpaní financií za minulý školský rok.

 

Odhlasovanie detí

 • deň vopred do zošita v MŠ – šatni,
 • telefonicky ráno do 7,00 hod. do príslušnej materskej školy

Od októbra sa budú deti odhlasovať elektronicky cez edupage materskej školy. Každý rodič dostane prihlasovacie údaje pre svoje dieťa.

 

 

Oznam

Vzhľadom na situáciu COVID-19 sú rodičovské združenia zrušené.

 

 

Milí rodičia,

 • začiatok školského roku je 2.9.2020,
 • prevádzka MŠ je od 6,30 hod. do 16, 00 hod.,
 • svoje dieťa prinesiete do 8 hodiny ráno, ak v tento deň neprídete treba odhlásiť dieťa do 7,00 hod. na telefónne číslo

D.Štúra 0317894923

Cukrovarská 0317892205

Fándlyho 0317892619

Pažitná 0317894113

 • deťom treba priniesť papučky, pyžamo, náhradné oblečenie a rúško. Všetky veci prosíme podpísať,
 • pre opatrenie COVID – 19, rešpektujte pravidlá – nosenie rúšok vo vnútorných priestoroch školy (doprovod detí), dieťa môže sprevádzať jeden zákonný zástupca, ktorý sa v šatni zdržuje max. 10 min., nenosenia hračiek a iných predmetov z domáceho prostredia,
 • novoprijaté deti na D.Štúra budú navštevovať triedu Slniečok v budove B.

 

 

 

Letná prevádzka materskej školy,

od 01.07.2020 – 31.07.2020 otvorené elokované triedy Cukrovarská a Fándlyho,

od 01.08. – 21.08.2020 otvorená MŠ D. Štúra,

prerušená prevádzka MŠ a elokovaných tried od 24.08.2020.

Vážení rodičia,

 z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy od 11.03.2020 – 31.03.2020, Vám boli  vrátené peniaze za školné v čiastke 13.64,- €.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozor zmena !!!

Milí rodičia, počas zatvorenia MŠ z dôvodu COVID-19 prišlo k zmene čísla účtu na platenie školného.

Starý účet vo VÚB bol zrušený, nový účet je vedení v Slovenskej sporiteľni:

SK37 0900 0000 0051 6784 6318

Prosím nezabudnite uviesť meno dieťaťa do poznámky.

 

Aktualizácia

záväzná prihláška

 

Vážení rodičia,

žiadame Vás o potvrdenie záujmu o MŠ od 1. 6. 2020.

Vzhľadom na kapacitné možnosti budú do materských škôl  prednostne umiestňované deti:  

zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, deti pedagogických pracovníkov, deti, ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky, matky samoživiteľky a deti, ktoré majú oboch rodičov zamestnaných.

Poprosím rodičov o spätné potvrdenie záujmu/nezáujmu o MŠ,

je dôležité uviesť meno a priezvisko dieťaťa (pr. Janka Mrkvičková – záujem).

kto spätne nepotvrdí záujem/nezáujem , bude sa to brať ako nezáujem o materskú školu.

 

 

 

 

Zápis do Materskej školy, bude od 02.05.2020  do 22.05.2020

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2020/2021 bude prebiehať od 04. 05. 2020 do 22. 05. 2020. Novú prihlášku nájdete na stránke  https://msdiosered.edupage.org/ v hlavnom menu. Elektronické prihlášky budú spustené od 04.05.2020.

Následne vyplnenú a podpísanú prihlášku a žiadosť o prijatie do školskej jedálne zašlete poštou, naskenovanú podpísanú prihlášku zašlete mailovou poštou na adresu materskej školy alebo ju osobne doručíte riaditeľke materskej školy.

 K  prihláške sa nevyžaduje potvrdenie od lekára. Potvrdenie od lekára však bude musieť predložiť zákonný zástupca dieťa pred nástupom dieťaťa do materskej školy v auguste 2020. Každé dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Prosíme zákonných zástupcov, aby dali na vedomie riaditeľke materskej školy o odklade školskej dochádzky do konca mája 2020.

Pred odoslaním prihlášky si prosím, prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl.13 Nariadenia GDPR.

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/37839977/sk/zakladne-informacie

 

 

 

Odklad školskej dochádzky

Oznam CPPPaP Galanta

Podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní § 19 každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.08. daného kalendárneho roka vek 6 rokov, musí byť zapísaní do 1. ročníka ZŠ.

Ak deti, ktorých  rodičia majú pochybnosti o školskej spôsobilosti dieťaťa, preto týmto rodičom ponúkame možnosť, objednať na  psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti:

Formou vyplnenia prihlášky, ktorú si viete stiahnuť z našej web stránky v sekcii http://www.centrumga.sk/dok_tlaciva.html , túto vyplníte a zašlete poštou na našu adresu  CPPPaP,  Hodská 2352/62,   924 81 Galanta

Nahlásením sa na tel.č. 0904 555 775

Zaslaním mailu na pppgalanta@psychology.sk

 

 

Zápis do 1. ročníka – Základná škola Jana Amosa Komenského

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto Sereď

Námestie republiky 1176/10

926 01 Sereď

 

        OPATRENIA MESTA SEREĎ

 

 

Školy a školské zariadenia zostávajú zatvorené do odvolania.

                                   

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl pre šk. rok 2020/2021 bude prebiehať od 04. 05. 2020 do 22. 05. 2020 zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky poštou alebo naskenovanej podpísanej prihlášky zaslanej mailovou poštou na adresu materskej školy. Riaditeľky materských škôl zverejnia na svojom webovom sídle tlačivo Žiadosti o prijatie do materskej školy a školskej jedálne. K  prihláške sa nevyžaduje potvrdenie od lekára. Potvrdenie od lekára však bude musieť predložiť zákonný zástupca dieťa pred nástupom dieťaťa do materskej školy v auguste 2020. Prípady prihlásenia  do viacerých materských  škôl budú riešiť riaditeľky MŠ v mesiaci jún pred vydaním rozhodnutia o prijatí.

 

Mesto Sereď znižuje príspevok zákonných zástupcov v školách a školských zariadeniach za mesiac marec 2020. Zníženie za mesiac marec bude odrátané od príspevku za prvý mesiac po obnovení výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 

Mesto Sereď vyzýva zákonných zástupcov, aby za mesiac apríl zatiaľ neuhrádzali  príspevky za školské kluby detí, centrá voľného času, materské školy, stravovanie v školských jedálňach a základnú umeleckú školu. Ak už príspevky uhradili, budú finančné prostriedky odrátané z príspevkov ďalších mesiacov po obnovení výchovno-vzdelávacieho procesu, resp. budú zaslané zákonným zástupcom končiacich ročníkov po skončení školského roka.

V prípade, že nedôjde v mesiaci apríl alebo máj k obnoveniu výučby v školách a školských zariadeniach, odpustí Mesto Sereď poplatky za tieto mesiace, prípadne za pomernú časť týchto mesiacov. O odpustení alebo znížení príspevku bude mesto Sereď informovať.

Príspevky zákonných zástupcov na nákup potravín za mesiac marec, prípadne už uhradené príspevky za mesiac apríl budú zúčtované a vrátené zákonným zástupcom po skončení školského roka.

 

Metodický materiál odd. ŠRKŠ v Seredi

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia

§ 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach

o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných

umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových

školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl

a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného

krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým

koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach

v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.


Responsive image