Aktuálny oznam

Letná prevádzka materskej školy,

od 01.07.2020 – 31.07.2020 otvorené elokované triedy Cukrovarská a Fándlyho,

od 01.08. – 21.08.2020 otvorená MŠ D. Štúra,

prerušená prevádzka MŠ a elokovaných tried od 24.08.2020.

Vážení rodičia,

 z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy od 11.03.2020 – 31.03.2020, Vám boli  vrátené peniaze za školné v čiastke 13.64,- €.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozor zmena !!!

Milí rodičia, počas zatvorenia MŠ z dôvodu COVID-19 prišlo k zmene čísla účtu na platenie školného.

Starý účet vo VÚB bol zrušený, nový účet je vedení v Slovenskej sporiteľni:

SK37 0900 0000 0051 6784 6318

Prosím nezabudnite uviesť meno dieťaťa do poznámky.

 

Aktualizácia

záväzná prihláška

 

Vážení rodičia,

žiadame Vás o potvrdenie záujmu o MŠ od 1. 6. 2020.

Vzhľadom na kapacitné možnosti budú do materských škôl  prednostne umiestňované deti:  

zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, deti pedagogických pracovníkov, deti, ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky, matky samoživiteľky a deti, ktoré majú oboch rodičov zamestnaných.

Poprosím rodičov o spätné potvrdenie záujmu/nezáujmu o MŠ,

je dôležité uviesť meno a priezvisko dieťaťa (pr. Janka Mrkvičková – záujem).

kto spätne nepotvrdí záujem/nezáujem , bude sa to brať ako nezáujem o materskú školu.

 

 

 

 

Zápis do Materskej školy, bude od 02.05.2020  do 22.05.2020

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2020/2021 bude prebiehať od 04. 05. 2020 do 22. 05. 2020. Novú prihlášku nájdete na stránke  https://msdiosered.edupage.org/ v hlavnom menu. Elektronické prihlášky budú spustené od 04.05.2020.

Následne vyplnenú a podpísanú prihlášku a žiadosť o prijatie do školskej jedálne zašlete poštou, naskenovanú podpísanú prihlášku zašlete mailovou poštou na adresu materskej školy alebo ju osobne doručíte riaditeľke materskej školy.

 K  prihláške sa nevyžaduje potvrdenie od lekára. Potvrdenie od lekára však bude musieť predložiť zákonný zástupca dieťa pred nástupom dieťaťa do materskej školy v auguste 2020. Každé dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Prosíme zákonných zástupcov, aby dali na vedomie riaditeľke materskej školy o odklade školskej dochádzky do konca mája 2020.

Pred odoslaním prihlášky si prosím, prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl.13 Nariadenia GDPR.

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/37839977/sk/zakladne-informacie

 

 

 

Odklad školskej dochádzky

Oznam CPPPaP Galanta

Podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní § 19 každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.08. daného kalendárneho roka vek 6 rokov, musí byť zapísaní do 1. ročníka ZŠ.

Ak deti, ktorých  rodičia majú pochybnosti o školskej spôsobilosti dieťaťa, preto týmto rodičom ponúkame možnosť, objednať na  psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti:

Formou vyplnenia prihlášky, ktorú si viete stiahnuť z našej web stránky v sekcii http://www.centrumga.sk/dok_tlaciva.html , túto vyplníte a zašlete poštou na našu adresu  CPPPaP,  Hodská 2352/62,   924 81 Galanta

Nahlásením sa na tel.č. 0904 555 775

Zaslaním mailu na pppgalanta@psychology.sk

 

 

Zápis do 1. ročníka – Základná škola Jana Amosa Komenského

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto Sereď

Námestie republiky 1176/10

926 01 Sereď

 

        OPATRENIA MESTA SEREĎ

 

 

Školy a školské zariadenia zostávajú zatvorené do odvolania.

                                   

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl pre šk. rok 2020/2021 bude prebiehať od 04. 05. 2020 do 22. 05. 2020 zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky poštou alebo naskenovanej podpísanej prihlášky zaslanej mailovou poštou na adresu materskej školy. Riaditeľky materských škôl zverejnia na svojom webovom sídle tlačivo Žiadosti o prijatie do materskej školy a školskej jedálne. K  prihláške sa nevyžaduje potvrdenie od lekára. Potvrdenie od lekára však bude musieť predložiť zákonný zástupca dieťa pred nástupom dieťaťa do materskej školy v auguste 2020. Prípady prihlásenia  do viacerých materských  škôl budú riešiť riaditeľky MŠ v mesiaci jún pred vydaním rozhodnutia o prijatí.

 

Mesto Sereď znižuje príspevok zákonných zástupcov v školách a školských zariadeniach za mesiac marec 2020. Zníženie za mesiac marec bude odrátané od príspevku za prvý mesiac po obnovení výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 

Mesto Sereď vyzýva zákonných zástupcov, aby za mesiac apríl zatiaľ neuhrádzali  príspevky za školské kluby detí, centrá voľného času, materské školy, stravovanie v školských jedálňach a základnú umeleckú školu. Ak už príspevky uhradili, budú finančné prostriedky odrátané z príspevkov ďalších mesiacov po obnovení výchovno-vzdelávacieho procesu, resp. budú zaslané zákonným zástupcom končiacich ročníkov po skončení školského roka.

V prípade, že nedôjde v mesiaci apríl alebo máj k obnoveniu výučby v školách a školských zariadeniach, odpustí Mesto Sereď poplatky za tieto mesiace, prípadne za pomernú časť týchto mesiacov. O odpustení alebo znížení príspevku bude mesto Sereď informovať.

Príspevky zákonných zástupcov na nákup potravín za mesiac marec, prípadne už uhradené príspevky za mesiac apríl budú zúčtované a vrátené zákonným zástupcom po skončení školského roka.

 

Vzdelávanie 

 

aktivity2

lastov

PLvtácikysmery (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodický materiál odd. ŠRKŠ v Seredi

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia

§ 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach

o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných

umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových

školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl

a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného

krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým

koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach

v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

 

 

 

 

 

 

 


Responsive image