VVČ

Správa VVC 2021

Správa o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a  podmienkach materskej školy

na ul. D. Štúra č. 2116/36 v Seredi a jej elokovaných tried

– na ul. Cukrovarskej

– na ul. Fándlyho

– na ul. Pažitnej

 Školský rok 2016/2017

 1. Identifikačné údaje:

Zriaďovateľ: Mesto Sereď Štatutár zriaďovateľa: Ing. Martin Tomčányi

Kontakty:

Adresa: Materská škola ul. D.Štúra č.2116/36 , 926 01 Sereď

tel. 031/ 789 49 23

www: msdsturasered e-mail: ms.dstura@azet.sk

Riaditeľ materskej školy: Beata Lukáčová

Vedúci zamestnanci školy: Zuzana Dobišová – zástupca riaditeľa

Andra Holbíková – zástupca riaditeľa

Ľubica Filová – zástupca riaditeľa

Janka Michalková – zástupca riaditeľa

Ľubica Koščová – vedúca školskej jedálne

Slavka Petíková – vedúca školskej jedálne

 1. Údaje o Rade školy:

Rada školy pri Materskej škole na ul. D.Štúra v Seredi bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie začalo dňom 26.10.2016 na obdobie 4. rokov.

Rada školy, ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán, sa vyjadrovala a presadzovala záujmy rodičov a zákonných zástupcov detí, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov materskej školy a detí v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnila tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.

Členovia rady školy:

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/

1.

Indrid Forrová

Pedagogický zamestnanec

2.

Andrea Holbíková

Pedagogický zamestnanec

3.

Ľubica Koščová

Nepedagogický zamestnanec

4.

Mgr.Marcela Uhričová

Zástupca rodičov MŠ / DŠ

5.

PeaDr.Bc. Daniela Vašková Kasáková

Zástupca rodičov MŠ / C

6.

Roman Tomašovič

Zástupca rodičov MŠ / P

7.

Dominika Šimonová

Zástupca rodičov MŠ / F

8.

PhDr. Michal Hanus

predseda

Delegovaný zástupca MsZ

9.

Božena Vydarená

Delegovaný zástupca MsZ

10.

Pavlína Karmažínová

Delegovaný zástupca MsZ

11.

Michal Koričanský

Delegovaný zástupca MsZ

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017:

V školskom roku 2016/2017 rada školy zasadala 3 krát. Na svojich zasadnutiach sa zaoberala prerokovaním správy o hospodárení za rok 2016, správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017, vyjadrovala sa k  návrhu rozpočtu materskej školy na rok 2017, k počtu prijatých detí do materskej školy na školský rok 2017/2018, k potrebným opravám a havarijným stavom materskej školy.

 1. Údaje o  metodických združeniach – poradných orgánoch riaditeľa školy

Názov

Vedúci

1

Pedagogická rada

Riaditeľka MŠ, zástupkyne riaditeľky

2

Rada školy

PhDr. Michal Hanus

3

MZ

Zuzana Dobišová

 1. Údaje o deťoch

Údaje k 15. 09. 2015

Údaje k 31. 08. 2016

(pre každé elokované pracovisko)

Počet tried

Počet detí

Počet detí mladších ako 3 roky

Počet tried

Počet detí

Počet detí mladších ako 3 roky

D.Štúra

4

90

4

4

90

0

Cukrovarská

3

61

0

3

61

0

Fándlyho

2

44

1

2

44

0

Pažitná

2

43

0

2

43

0

Spolu:

11

238

11

11

238

0

 1. Školská jedáleň

MŠ (elokované pracovisko)

D. Štúra

Cukrovarská

Fándlyho

Pažitná

spolu

Počet stravníkov

90/12 DJ

61

44

43

250

Počet vydaných hlavných jedál – priemer na pracovný deň

72

48

34

32

186

 1. Počet zapísaných detí k 15.09.2016 : 238

Počet vydaných kladných rozhodnutí o prijatí do MŠ: 238

 1. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v MŠ:

V školskom roku 2016/2017 bola vykonaná v MŠ tematická inšpekcia, predmetom ktorej bolo, zistiť stav výchovno – vzdelávacej činnosti a učenia sa päť až šesťročných detí v materskej škole.

Stav výchovno – vzdelávacej činnosti a učenia sa 5 -6 ročných detí sa sledoval v 2 triedach 5-6 ročných detí prostredníctvom hospitácií vo všetkých organizačných formách denného poriadku počas dopoludnia aj popoludnia a v 2 triedach 3 – 6 ročných detí dopoludnia.

Na základe zistení a   hodnotení výsledkov ŠŠI odporúča:

 1. Diferencovať úlohy a činnosti s ohľadom na vekové a individuálne osobitosti detí.
 2. Zadávať problémové úlohy, na samostatné uvažovanie a hľadanie zaujímavých riešení, úlohy na praktickú aplikáciu a tvorivú produkciu detí.
 3. Uplatňovať záverečné hodnotenie činností, rozvíjať u detí hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti.
 1. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov :

Materská škola

Počet

zamestnanci MŠ

43

Z toho PZ*

23

Z počtu PZ

– kvalifikovaní

23

– nekvalifikovaní

2

– dopĺňajú si vzdelanie

2

Z toho NZ**

20

Z počtu NZ

– školský psychológ***

– špeciálny pedagóg

upratovačky

7

ostatní

2

Školská kuchyňa a jedáleň

11

zamestnanci – spolu

43

 

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci

Špeciálny pedagóg*** – ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej)

+ uvádza sa ak je základná škola s materskou školou

Kariérový stupeň

Počet

začínajúci

samostatný

s  1. atestáciou

s  2. atestáciou

Pedagogický zamestnanec

 2

 21

 4

 0

Odborný zamestnanec

 0

 0

 0

 0

Kariérová pozícia

Počet

Pedagogický zamestnanec špecialista

 0

Triedny učiteľ

 11

Výchovný poradca

 0

Kariérový poradca

 0

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec

 2

Vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia, vedúci študijného odboru

 1

Koordinátor informatizácie

 0

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti

 0

Odborný zamestnanec špecialista

Uvádzajúci odborný zamestnanec

 0

Supervízor

 0

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti

 0

Vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný zamestnanec

Riaditeľ

 1

Zástupca riaditeľa

 4

Vedúci vychovávateľ

 0

Vedúci odborného útvaru

 0

Ďalší pedagogický alebo odborný zamestnanec určený podľa § 9 ZP

 0

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v š. roku 2016/2017

Druh štúdia

počet zamestnancov, ktorí štúdium

začali

ukončili

adaptačné vzdelávanie

2

2

aktualizačné vzdelávanie

0

0

inovačné vzdelávanie

0

0

špecializačné vzdelávanie

0

0

kvalifikačné vzdelávanie

0

0

funkčné vzdelávanie

1

0

aktualizačné funkčné vzdelávanie

0

0

Ukončené vzdelávania

Názov vzdelávania

Počet absolventov

Absolvovaná 1. atestačná skúška

0

Funkčné vzdelávanie

0

Aktivizujúce metódy vo vzdelávaní

4

ch) Zoznam uplatňovaných učebných plánov, profilácia, zameranie MŠ, stručná charakteristika priorít školského vzdelávacieh o programu:

Vlastné zameranie školy vychádza z hlavného cieľa výchovy a vzdelávania v materskej škole ktorým je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno – citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie a v základnej škole a pre život v spoločnosti

Prioritným zámerom a filozofiou školy je, aby bola v povedomí širokej verejnosti prezentovaná ako škola ktorá:

 • poskytuje kvalitné predprimárne vzdelávanie,

 • presadzuje a realizuje tvorivo – humanistický prístup vo výchove a vzdelávaní,

 • poskytuje deťom estetické a z psychohygienického hľadiska nezávadné hrové

prostredie,

 • vyvíja projektovú aktivitu,

 • je otvorená zákonným zástupcom detí, spolupracuje s partnermi školy a širokou verejnosťou.

Vzdelávanie v materskej škole smeruje k osvojeniu všeobecného vzdelania a poskytuje základné predpoklady pre všeobecné vzdelávanie na nasledujúcich stupňoch vzdelania.

V školskom roku 2016/2017 škola pracovala v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a v súlade s ustanovenými základnými požiadavkami. Ciele a vzdelávací obsah realizovala prostredníctvom školského vzdelávacieho programu pod názvom „Krokom krok, poďme spolu celý rok“. Učebnými osnovami sú výkonové štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí, ktoré pokrývajú celý komplex všeobecného vzdelávania a kultúrnej gramotnosti. Obsah vzdelávania je koncipovaný do desiatich kľúčových celkov, ktoré vystihujú rámcový obsah a zameranie celku. Výchova a vzdelávanie rešpektuje vývinové potenciality dieťaťa predškolského veku a opiera sa o detskú skúsenosť a poznanie. Jednotlivé kľúčové celky a v rámci nich aj jednotlivé témy na seba pojmovo aj vzťahovo nadväzujú a vytvárajú priestor na rozvíjanie poznatkového systému detí a na rozvíjanie a upevňovanie ich zručností, návykov, postojov. Aktivizujú a motivujú rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability.

Materská škola je 11 triedna s právnou subjektivitou, s celodennou výchovou a vzdelávaním. Súčasťou materskej školy sú elokované triedy a školské jedálne na ulici Cukrovarskej, ulici Fándlyho a ulici Pažitnej. Materská škola a jej elokované triedy majú svoju profiláciu, ktorá sa prelína v edukačnom procese.

Materská škola D.Štúra sa vo výchove a vzdelávaní výraznejšie profiluje prostredníctvom vzdelávacích i mimoškolských aktivít, na podporu výchovy ku zdraviu s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny a potravinovú bezpečnosť. V priebehu školského roka sa rodičia aktívne zapájali   do „Zdravých tvorivých dielní“ , kde spoločne s deťmi pripravovali ovocné a zeleninové šaláty, špízy, ovocné šťavy. V rámci ochutnávok rôznych pomazánok s poskytnutím receptúr na informatívnych nástenkách zvyšujeme informovanosť o potrebe konzumácie zdravých potravín a dostatočného množstva ovocia a zeleniny nielen v materskej škole ale i v rodine.

Triedy na Pažitnej ulici sa profilujú na podporu výchovy ku zdraviu a zdravému životnému štýlu prostredníctvom telesných a pohybových cvičení a hier zameraných na zdokonaľovanie nových pohybových schopností a zručností. Poskytovali deťom základné praktické aplikácie a teoretické informácie z rôznorodých hier a športu. Zapájaním rodičov do pohybových aktivít prenášali myšlienky zdravého životného štýlu a s tým súvisiaceho pravidelného pohybu a športovania aj do rodín s deťmi.

Exteriér elokovaného pracoviska na Cukrovarskej ulici má bohatú faunu a flóru, skalku, záhon s liečivými bylinkami, čo umožňuje aplikovať a výrazne posilňovať a uplatňovať prvky environmentálnej výchovy. Cez mozaiku rozmanitých vzdelávacích postupov a aktivít (tvorivé dielne, ekohry, kvízy, pozorovanie, skúmanie a bádanie) priamo v prírodnom prostredí si deti rozvíjajú elementárne poznatky o prírode a upevňujú základné návyky ekologického konania. Sezónnymi praktickými úpravami prírodného prostredia v objekte aj za účasti rodičov si deti stimulujú ochranárske postoje, zlepšujú a skrášľujú životné prostredie v ktorom žijú, trávia svoj čas a hrajú sa.

Elokované triedy na Fándlyho ulici sú výraznejšie zamerané na rozvíjanie informačných kompetencií dieťaťa prostredníctvom informačno – komunikačných technológií, nakoľko disponujú dostatkom hardvérového a softvérového vybavenia digitálnej učebne.

Cieleným a zmysluplným využívaním počítačov, interaktívnej tabule, programovateľných hračiek a detských edukačných programov, ktorými si môže dieťa hravou formou zopakovať čo sa naučilo, si deti hravou formou rozvíjajú kreatívne, tvorivé a kritické myslenie. Snahou je poskytnúť rovnaké podmienky pre rozvoj počítačovej gramotnosti všetkým deťom bez rozdielu socioekonomických a sociokultúrnych podmienok rodín, z ktorých deti pochádzajú.

i) Údaje o aktivitách a prezentácii MŠ na verejnosti :

Aktivita

prezentovaná kde

Organizátor podujatia

(MŠ, mesto, a pod.)

počet účastníkov, z toho

žiakov

pedagógov

Anglický jazyk

MŠ D. Štúra

MŠ+Bilingvi TT

8

1

Lucia –nositeľka svetla

MŠ D. Štúra

MŠ D. Štúra

82

9

Vystúpenie ku Dňu matiek

MŠ D. Štúra

MŠ D. Štúra

83

9

Škôlkárska olympiáda

Fut. štadión

Mesto

21

3

Vianočná besiedka

MŠ D. Štúra

MŠ D. Štúra

82

9

Mikuláš v MŠ

MŠ D. Štúra

MŠ D. Štúra

82

9

Divadelné predstavenia v MŠ

MŠ D. Štúra

MŠ D. Štúra

83

9

Fašiangový karneval

MŠ D. Štúra

MŠ D. Štúra

82

9

Tvorivé dielne Tekvičkovo

MŠ D.Štúra

MŠ D. Štúra

62

9

Divadlo Nitra

MŠ D. Štúra

MŠ + RZ

41

4

Hudobné predstavenie v MŠ

MŠ D. Štúra

MŠ D. Štúra

82

9

Dopravné ihrisko

MŠ D. Štúra

MŠ + RZ

20

2

Stavanie mája

MŠ D. Štúra

MŠ D. Štúra

83

9

Karneval k MDD

MŠ D. Štúra

MŠ D. Štúra

20

2

MDD na Kolene

Čepeň

Záchranárske zložky

83

9

Ochutnávka nátierok pre rodičov

MŠ D. Štúra

ŠJ pri MŠ D. Štúra

82

9

Vítanie jari-ľudové tradície

MŠ D. Štúra

MŠ D. Štúra

83

9

Návšteva filmového predstavenia Spievaj

Deň matiek

MŠ D. Štúra

MŠ D. Štúra

75

8

MDD na Kolene

Koleno

Záchranárske zložky

83

9

Výstava ovocia a zeleniny

MŠ D. Štúra

mesto

62

7

Slávnostná rozlúčka

so školákmi

MŠ D. Štúra

MŠ D. Štúra

20

9

Aktivity v triedach na Cukrovarskej ulici

prezentovaná kde

Organizátor podujatia

počet účastníkov, z toho

žiakov

pedagógov

Tvorivá dielňa s rodičmi – jesenné variácie

MŠ Cukrovarská

MŠ Cukrovarská, rodičia

50

6

Zdravá výživa – pomazánky

MŠ Cukrovarská

MŠ Cukrovarská, rodičia

48

6

Zavítal k nám Mikuláš-literárne pásmo ZŠ Cirkevná

MŠ Cukrovarská

MŠ Cukrovarská,

60

6

Exkurzia – Betlehem Dolná Streda

MŠ Cukrovarská

Dolná Streda

22

2

Ako sa k nám dostane vianočný stromček – dramatické pásmo

MŠ Cukrovarská

MŠ Cukrovarská

50

6

Karnevaové divadlo

MŠ Cukrovarská

MŠ Cukrovarská

60

6

Filmové predstavenie – Spievaj

Kino Nova

MŠ Cukrovarská

45

4

Hvezdáreň – exkurzia

Hlohovec

MŠ Cukrovarská

22

3

Škôlkarská olympiáda

Štadión

Mesto Sereď

22

2

Divadelné predstavenia v MŠ a hudobné predstavenia ( 3 )

MŠ Cukrovarská

MŠ Cukrovarská

60

6

Rozlúčka s predškolákmi + opekačka

MŠ Cukrovarská

MŠ Cukrovarská

rodičia

66

6

Mamka moja mamka zlatá

MŠ Cukrovarská

MŠ Cukrovarská

66

6

Návšteva dopravného ihriska

DI Trnava

MŠ Cukrovarská

25

2

Aktivity

v triedach na Fándlyho ulici

prezentovaná kde

Organizátor podujatia

počet účastníkov, z toho

žiakov

pedagógov

Tekvicová paráda

MŠ Fándlyho

MŠ Fándlyho

35

4

Halloweenské dopoludnie

MŠ Fándlyho

MŠ Fándlyho

40

4

Beseda so štátnou políciou

MŠ Fándlyho

MŠ Fándlyho

37

4

Škôlkárska olympiáda

Fut. štadión

Mesto Sereď

24

3

Vianočná besiedka

MŠ Fándlyho

MŠ Fándlyho

42

4

Vianočné dielne – zdobenie stromčeka

MŠ Fándlyho

MŠ Fándlyho

42

4

Psíček šteká hav-hav-hav

Veľký park

MŠ Fándlyho, RZ

42

4

Dopravné ihrisko

Trnava

RZ pri MŠ

23

2

Detský ples

MŠ Fándlyho

MŠ Fándlyho

42

4

Divadelné predstavenie

Trnava

MŠ Fándlyho

35

4

Deň matiek

MŠ Fándlyho

MŠ Fándlyho

40

4

Tvorivé dielne maľované vajíčka

MŠ Fándlyho

MŠ Fándlyho

43

4

Hudobné predstavenie v MŠ

MŠ Fándlyho

MŠ Fándlyho

Divadelné predstavenia v MŠ

MŠ Fándlyho

MŠ Fándlyho

38

4

Rozlúčka so školákmi

MŠ Fándlyho

MŠ Fándlyho

43

4

Výlet s rodičmi ZOO Zlín

Zlín

Rodičovské zdr.

33

4

Rodičia čítajú deťom

MŠ Fándlyho

MŠ Fándlyho

29

4

Deň detí -súťaže

MŠ Fándlyho

MŠ Fándlyho

42

4

Rozprávkové popoludnie s rodičmi

MŠ Fándlyho

MŠ Fándlyho

42

4

Aktivity

v triedach na Pažitnej ulici

prezentovaná kde

Organizátor podujatia

počet účastníkov, z toho

žiakov

pedagógov

Póĺa radí deťom . výchovno-

preventívny program

MŠ Pažitná

Okresné odd. Polície v Galante

23

2

Výstava ovocia a zeleniny:

Vitamíny zo záhradky

MŠ Pažitná

MŠ Pažitná

43

4

Zasaďme si stromčeky

MŠ Pažitná

MŠ Pažitná

23

2

Jesenné tvorivé dielne s ochutnávkou nátierok ŠJ

MŠ Pažitná

MŠ,rodičia

43

4

Prišiel k nám Mikuláš

MŠ Pažitná

MŠ Pažitná

43

4

Upečme si medovníčky

MŠ Pažittná

MŠ,Pažitná

43

4

Vianočná besiedka pri stromčeku s oplátkou a medom

MŠ Pažitná

MŠ Pažitná

43

4

Návšteva Sv.Mikuláša z cirkevnej ZŠ

MŠ Pažitná

MŠ Pažitná a Cirkevná ZŠ

23

2

Vianočné tvorivé dielne

MŠ Pažitná

MŠ Pažitná a rodičia

43

4

Divadelné predstavenie : Zvieratkovo

MŠ Pažitná

MŠ Pažitná

43

4

Návšteva ZŠ Komenského:

Otvorená hodina Ang.jaz.

ZŠ Komenského

Komenského

23

2

Návšteva ZŠ Komenského :

Otvorená hodina v 1.ročníku

Komenského

Komenského

23

2

Fašiangový Karneval

MŠ Pažitná

MŠ Pažitná

23

2

Hudobné predstavenie: Simsala

MŠ Pažitná

MŠ Pažitná

43

4

Návšteva Sokoliarov

MŠ Pažitná

MŠ Pažitná

43

4

Zdravé oči už v MŠ- binokulárne meranie a vyšetrenie očí

MŠ Pažitná

MŠ Pažitná

43

4

Návšteva knižnice ZŠ Komenského

ZŠ Komenského

Komenského

23

2

Prezentácia polície:

Bezpečne na ceste

MŠ Pažitná

MŠ Pažitná a okresné odd.Polície

23

2

Návšteva ZŠ Juraja Fándlyho

ZŠ Fándly

ZŠ Fándly

23

2

Návšteva ZŠ Sv.Cyrila a Metoda

Cirkevná ZŠ

Cirkevná ZŠ

23

2

Návšteva dopravného ihriska

Trnava

MŠ Pažitná

23

2

Otvorená hodina Angl. jazyka pre rodičov

MŠ Pažitná

Anglická škola

Trnava

12

1

Návšteva Planetária v Hlohovci

Hlohovec

MŠ Pažitná

23

2

MDD –návšteva mestského parku v Seredi a ihrísk

MŠ Pažitná

MŠ Pažitná

43

4

Škôlkárska olympiáda

Štadión Sereď

Mesto Sereď

23

2

Slávnostná rozlúčka

so školákmi

MŠ Pažitná

MŠ Pažitná

43

4

j) Údaje o projektoch, do ktorých je materská škola zapojená (vypracované a podané projekty, úspešné projekty získaná suma, výchovno-vzdelávacie projekty, termíny trvania projektu) :

Materská škola mala v školskom roku 2016/2017 vypracované a podané žiadne projekty

1. Vypracovaný projekt : Raz, dva, tri máme radi šport a hry financované nadáciou Pontis

v spolupráci s Tescom.

Projekt nebol úspešný.

2. Zapojenie do výchovno – vzdelávacieho projektu ,, Srdce na dlani ,, garantom ktorého je

Metská polícia.

3. Zapojenie do výchovno – vzdelávacieho projektu ,, Doprava v kocke ,, garantom ktorého

je Štátna polícia.

4.Materská škola sa zapojila do programu „ŠKOLSKÉ OVOCIE“, ktorý je súčasťou

podporných mechanizmov v rámci Spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov EÚ.

Gestorom programu je Ministerstvo pôdohospodárstva.

Cieľ programu „Školské ovocie“ :

Dodávateľ : Ing. Henrich Sobotovič , OVIN – ovocie a vinič, Manufacturing excellence

consultinng, Šalgočka 61, Šalgočka 92 554

5.Projekt : Školské mlieko

MŠ je zapojená do projektu na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov podľa

nariadenia KOMISIE ES č. 652/2008.

k)Priestorové a materiálno-technické podmienky školy:

D. Štúra budova A -B

MŠ nachádza sa v dvoch budovách. Budova A je pavilónového typu, s tromi triedami, spálňami a sociálnymi zariadeniami pre každú triedu samostatne. Jeden pavilón slúži na hospodárske účely.

Budova B je dvojpavilónová /pôvodné jasle/. V jednom pavilóne sa nachádza trieda, spálňa, umyváreň, šatňa, WC pre deti. Ďalšiu časť pavilónu tvoria skladové priestory a miestnosť na prípravu jedál. Jedlo do tejto budovy sa preváža z kuchyne budovy A.

Materiálno – technické vybavenie školy je na dobrej úrovni, vo všetkých triedach sú počítače pre deti, televízory, tlačiarne, audio mini veže a fotoaparáty, v troch triedach sú interaktívne tabule.

MŠ má dostatok učebných softvérov pre deti, digitálne hračky /Bee boot, mikroskop/, CD a DVD. Učebné pomôcky sa v rámci možností priebežne dopĺňajú podľa aktuálnej ponuky.

Elokované pracovisko Cukrovarská

MŠ je umiestnená

Interiér – sú vymedzené priestory na hrové a pracovné aktivity

Priestor na spoločné pohybové aktivity v triede – primeraný počtu detí

Exteriér – školský dvor spĺňa požiadavky a hygienické kritériá na bezpečné a

funkčné hrové prostredie na rozvoj pohybových a kognitívnych kompetencií detí.

Pracovisko disponuje digitálnymi technológiami – 5 počítačov pre deti, 2 pre

zamestnancov, fotoaparát, polyfunkčné zariadenia 3, interaktívna tabuľa , edukačné

softvéry

Vnútorné a fyzikálne prostredie materskej školy a jej elokovaných pracovísk spĺňa štandardné požiadavky funkčnosti, bezpečnosti a hygienickej nezávadnosti. Usporiadanie interiérov tried a zariadenie je estetické a vytvára podmienky pre celkovú pohodu dieťaťa. Prostredie je podnetné,  je prispôsobované a obmieňané v súlade s potrebami realizovaného vzdelávacieho programu. Škola disponuje dostatkom kvalitných vekuprimeraných hračiek. Vybavenie didaktickými pomôckami je štandardné. Detské knižnice sú postupne dopĺňané aktuálnymi literárnymi žánrami. Škola disponuje dostatkom audiovizuálnej a výpočtovej techniky, ktorá sa však postupne opotrebováva a v budúcnosti bude potrebná jej inovácia (výkonnejšie počítače). Požiadavky na štandardné vybavenie vnútorného učebného prostredia a materiálnych podmienok sú splnené vo veľkej miere len vďaka príspevkom od rodičov a získaných finančných prostriedkov z poskytnutých 2% z daní zamestnancov školy ich príbuzných a rodičov (nákup stoličiek a do jedální na Cukrovarská a D.Štúra, nábytku a kobercov do jednej triedy D.Štúra, šatní pre deti na Pažitnej, počítačov na Fándlyho). Zriaďovateľom bolo finančne vykryté v plnej miere len zabezpečenie a nákup zariadenia do novootvorenej triedy, v súvislosti s rozšírením kapacity materskej školy.

Súčasťou materskej školy i elokovaných tried sú školské dvory, ktoré vybavením a členením spĺňajú požiadavky platných legislatívnych noriem. Sú členené na voľný priestor pre spoločné pohybové aktivity a pohybové hry, priestor na zdolávanie prekážok a pohyb na náradí (hojdačky, šmýkačky, preliezačky). Ďalej je v nich vytvorený priestor na tvorivé aktivity (pieskovisko, pracovné stolíky, tabuľa na kreslenie), prírodovedné aktivity a priestor na oddych a relaxáciu (lavičky, altánky, tienisté miesta). Okrem zariadenia školského dvora na elokovanom pracovisku na Pažitnej ul. si záhradné náradie na ostatných školských dvoroch vyžaduje komplexnú renováciu a opravy z hľadiska bezpečnosti a ochrany detí pred úrazom.

Materiálne vybavenie  školských jedální sa priebežne dopĺňa, obnovuje, so zreteľom na finančné prostriedky a závažnosť požiadaviek.

Na všetkých pracoviskách materskej školy je zabezpečovacie zariadenie napojené na centrálny pult centrálnej ochrany mestskej polície.

j)Cieľ, ktorý si MŠ určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia :

Koncepcia materskej školy je rozpracovaná do troch okruhov- výchovno-vzdelávacia činnosť materskej školy, kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov materskej školy a materiálno technická základňa.

Edukačný proces je orientovaný na podnecovanie rannej gramotnosti, rozvoj jemnej motoriky, komunikačných a jazykových kompetencií v zmysluplných hrách a činnostiach uplatnením inovačných foriem a metód v edukačnej realite.

Počas školského roka sme realizovali aktivity zamerané na ľudové tradície, zdravý životný štýl, tvorivú prácu s legom, pohybové činnosti, digitálne technológie. Podieľali sme sa na plnení programu obezity, na propagáciu zdravého životného štýlu. Skvalitnila sa úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti v súlade so Školským vzdelávacím programom.

Druhý okruh – Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materskej školy v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania – prebieha v súlade s národným projektom Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania. V rámci ponuky vzdelávacích programov vzdelávacích inštitúcií získávajú pedagogickí zamestnanci nové infomácie a poznatky v oblasti pedagogiky a aktuálnej legislativy. Absolvovali vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania, vzdelávanie v rámci metodického združenia. Učiteľky majú záujem vzdelávať sa, prehlbovať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon, na rozvíjanie a rozširovanie vedomostí a zručností. Vzdelávanie prebieha podľa ponuky vzdelávania MPC, Plánu kontinuálneho vzdelávania materskej školy.

V okruhu Materiálno–technická základňa – vo vzťahu ku koncepčnému zámeru školy dopĺňame učebné pomôcky, vrátane elektronických didaktických pomôcok najmä z projektov. Postupne zakupujeme a vymieňame na všetkých pracoviskách školskej jedálne potrebné vybavenie kuchyne, inventár, v kuchyni školskej jedálne na Pažitnej sme vymenili dlažbu. V materskej škole na ulici D.Štúra a elokovanom pracovisku na ulici Pažitnej sme čiastočne opravili kanalizáciu, vymaľovali kuchyne na troch zariadeniach, zrekonštruovali sme vstupnú chodbu na D.Štúra položením dlažby a maľovaním. Zakúpili sme novú kosačku, na školskom dvore D.Štúra sme osadili mlhovisko, ktoré slúži deťom v horúcom letnom počasí, čiastočne sme vymenili na všetkých zariadeniach vankúše a paplóniky pre deti, na elokovanom pracovisku Fándlyho sme osadili ohrievače vody a zakúpili sme mangle na prádlo na tri zariadenia. Rekonštrukčné práce sme riešili v spolupráci so zriaďovateľom.

 1. Oblasti, v ktorých MŠ dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

SILNÉ STRÁNKY

kvalifikovanosť zamestnancov, profesijný rast, účasť pedagogických zamestnancov na kontinuálnom vzdelávaní, stabilita pedagogického kolektívu, flexibilita pedagógov, odborné profesijné kompetencie vedúcich zamestnancov, štýl riadenia, participácia poradných orgánov na riadení účasť uplatňovanie  inovačných metód a stratégií a zavádzanie moderných technológií vo VVČ, svojpomocné zabezpečovanie materiálnych podmienok , kreativita, ďalšie vzdelávanie, pozitívna klíma školy, otvorenosť školy smerom k širšej komunite, výrazné zlepšenie estetického prostredia školy

SLABÉ STRÁNKY

obmedzené finančné zdroje na odmeňovanie učiteľov,

pretrvávajúci zlý stav fasád budov a chodníkov v areáli škôl ,

slabá podpora tvorby podnetnejšieho, bezpečnejšieho vonkajšieho prostredia materskej školy a jej elokovaných pracovísk

( pokazené, nefunkčné a skorodované záhradné náradie ) zo strany zriaďovateľa

minimálna podpora a zabezpečenie podmienok na výchovu a vzdelávanie detí so

špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (asistent učiteľa),dosiahnutá nízka teplota pri vykurovaní v priestoroch MŠ Fándlyho

PRÍLEŽITOSTI

zlepšenie podpory zo strany samosprávy, získanie finančných prostriedkov zapájaním sa do projektov, grantov,

RIZIKÁ

zvyšovanie počtu detí so ŠVVP bez materiálnej a personálnej podpory v triede,

nepravdivé, zamlčané pravdivé skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa rodičmi pri podávaní žiadosti o prijatí dieťaťa so ŠVVP do MŠ, čo ovplyvňuje celkový počet detí v triede a znižuje efektivitu výchovy a vzdelávania

 1. spolupráca materskej školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom, rodičom, vzájomné vzťahy medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú :

Materská škola úzko spolupracuje s rodičmi, aktivizuje ich do spoločenských podujatí, dáva im možnosť spolupodieľať sa na edukácii, realizovať ich podnety na skvalitnenie práce v materskej škole, vstupovať do výchovno-vzdelávacieho procesu návštevami v triedach, na rôznych spoločných akciách najmä v popoludňajších hodinách. Rodičia pomáhajú škole, podieľajú sa na realizácii cieľov. V spolupráci s rodičmi sme využívali individualizované, neformálne formy a spôsoby práce založené na partnerstve rodiny a materskej školy, vzájomnom rešpekte a komunikácii v záujme dieťaťa. Rodičia boli informovaní o výsledkoch práce s deťmi v oblasti edukácie a činností školy, sú informovaní o možnosti spolupráce s poradenskými zariadeniami. Zúčastňovali sa aktivít školy, pomáhali nám s ich realizáciou.

Materská škola spolupracuje so Základnou školou J.Fándlyho, J.A. Komenského . V priebehu Dňa otvorených dverí v materskej a základnej škole, deti, rodičia a učitelia mali príležitosť pozrieť sa na život v škole, na prostredie, v ktorom sa škola nachádza.

V spolupráci c CPPPaP v Galante boli poskytnuté individuálne psychologické služby deťom a ich zákonným zástupcom pri diagnostike detí s vývinovými poruchami správania, s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu, spolupracovali sme pri vypracovávaní individuálneho plánu pre deti s odkladom školskej dochádzky.

V spolupráci s Mestskou políciou prostredníctvom besied, praktických ukážok programu Srdce na dlani a preventívnych aktivít spoznávajú deti prácu príslušníkov mestskej polície mesta Sereď. Spolupráca Polície SR na spoločnom projekte s deťmi : „ Póla radí deťom“.

Vypracoval: Beata Lukáčová, riaditeľka MŠ

V Seredi, dňa ….20.10.2016…………………


Responsive image