Platby

Platba za stravu

Školská jedáleň pri MŠ  platí pre MŠ D. Štúra + elokované pracovisko Pažitná

číslo účtu SK06 0200 0000 3500 1003 4132

Školská jedáleň pri MŠ  platí pre elokované pracovisko Cukrovarská + elokované pracovisko Fándlyho

číslo účtu SK95 0900 0000 0050 7643 1504

variabilný symbol – 2018

špecifický symbol – číslo podľa prevádzky / 0 nie, 1,2,3,4 /

informácia pre prijímateľa – meno dieťaťa

suma 25,- € / od 1. marca 2019 sa suma zvyšuje na 35,-€

platí sa mesiac vopred od 20.  do konca mesiaca / v septembri dve platby /

Platba za školné

Materská škola    platí pre MŠ D. Štúra + všetky elokované pracoviská

číslo účtu SK54 0200 0000 0019 0351 1455

variabilný symbol – 2018

špecifický symbol – číslo podľa prevádzky / 0 nie,1,2,3,4 /

informácia pre prijímateľa – meno dieťaťa

suma podľa veku 30,-€ alebo 20,-€

Platba za školné sa platí za aktuálny  mesiac od 1. do 10. v mesiaci.

Platba by mala byť spracovaná najneskôr 8. v mesiaci, aby do 10. boli prostriedky pripísané na účet.


Responsive image