Platby

Školský rok 2021 -2022

Platby za stravné a čiastočnú úradu nákladov v školskom zariadení /školné /. 

 

 • Informácie k platbám

  Stravné

  1. Za deti navštevujúce MŠ D. Štúra budova A, budova B a elokované triedy Pažitná, budú zákonní zástupcovia platiť platby za stravné nasledovne:

  – prvá platba čo najskôr 36,34 €

  – od 20. -25. septembra si môžete nadstaviť trvalé príkazy v sume 36,34  € / strava sa platí mesiac vopred /

  číslo účtu školskej jedálne

  SK61 0900 0000 0051 7163 6161

  Dôležitý údaj – poznámka alebo správa pre adresáta v platobnom príkaze zadávajte  meno a priezvisko dieťaťa (pozor neuvádzať mená rodičov).

   

  1. Za deti navštevujúce elokované pracovisko Cukrovarská a elokované pracovisko Fándlyho, budú zákonní zástupcovia platiť platby za stravné nasledovne:

  – prvá platba čo najskôr 36,34 €

  – od 20. -25. septembra si môžete nadstaviť trvalé príkazy v sume 36,34  € / strava sa platí mesiac vopred /

  číslo účtu školskej jedálne

  SK95 0900 0000 0050 7643 1504

  Dôležitý údaj – poznámka alebo správa pre adresáta v platobnom príkaze zadávajte  meno a priezvisko dieťaťa  (pozor neuvádzať mená rodičov).

   

  Čiastočná úhrada nákladov v školskom zariadení  / školné /

   

  3. Za deti navštevujúce MŠ D. Štúra a elokované pracoviská, budú zákonní zástupcovia platiť platby za školné okrem detí navštevujúce posledný rok / predškoláci /nasledovne:

  – platí sa na vždy na aktuálny mesiac do 10. v mesiaci

  Prosíme zákonných zástupcov, aby platili čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení / školné / v daný mesiac, nie platby vopred.

  môžete si nadstaviť trvalé príkazy / napr. na 8. v mesiaci /

  číslo účtu materskej školy za školné 

  SK37 0900 0000 0051 6784 6318

  – platba za mesiac je 20,- €

  Dôležitý údaj – poznámka alebo správa pre adresáta v platobnom príkaze zadávajte  meno a priezvisko dieťaťa  (pozor neuvádzať mená rodičov).

 

Vrátenie platieb za pobyt dieťaťa v materskej škole za mesiac december 2020 a január 2021

rozh-č.-22-MŠ-D.Štúra,-prerušenie-prevádzky-1

Dokument

Odhlasovanie stravy cez stránku  EduPage:

Odhlasovanie stravy (1)      –  prosím rozkliknúť

1, Pre prihlásenie cez telefón stiahnite aplikáciu EduPage, vid. obrázok č.1

2, Pre prihlásenie cez počítač, zadajte v Google : EduPage, alebo EduPage prihlásenie vid. obrázok č.2

Obrázok č.1

Obrázok č.2

3, Zadáte prihlasovacie meno a heslo, ktoré  Vám bolo vygenerované / Meno a priezvisko dieťaťa dokopy a vygenerované heslo/

4, Po prihlásení sa dostanete do EduPage, a kliknete na školská jedáleň vid. obrázok č.3 / červená šípka/

5, Otvorí sa školská jedáleň, vid.obrázok č.5, kde po odkliknutí odhlásite Vaše dieťa zo stravy na daný deň.

6, Ďakujeme za pozornosť.

Úhrada za dieťa v materskej škole od 01.01.2021

https://www.sered.sk/subory/178/20201230165628_vzn-c-13-2020-zo-dna-10-12-2020-ktorym-sa-meni-a-dop-na-vseobecne-zavazne-nariadenie-c-7-2019-o-urceni-vysky-prispevku-r-nna-ciastocnu-uhrad_5feca32caeccf0.07222863.pdf

Platba za stravu 2020/2021

Pozor zmena – platby stravné, platí pre ŠJ D. Štúra a ŠJ Pažitná. 

Príspevok je treba zaplatiť od 20-teho do 25teho dňa  mesiac dopredu na účet materskej školy   číslo účtu pre ŠJ Dionýza Štúra a Pažitná je

SK06 0200 0000 3500 1003 4132  – účet bude zrušený.

Nový účet je SK61 0900 0000 0051 7163 6161  

VS deň a mesiac  – 09/2020, ŠS –  Dionýza Štúra – 0, Pažitná – 3 

Dôležitý údaj – poznámka alebo správa pre adresáta v platobnom príkaze zadávajte  meno a priezvisko dieťaťa (pozor neuvádzať mená rodičov).

 

Príspevok je treba zaplatiť od 20-teho do 25teho dňa  mesiac dopredu na účet materskej školy   číslo účtu pre ŠJ Cukrovarská a Fándlyho je

 SK95 0900 0000 0050 7643 1504

VS deň a mesiac  – 09/2020, ŠS –  Cukrovarská  – 1, Fándlyho – 2 

Dôležitý údaj – poznámka alebo správa pre adresáta v platobnom príkaze zadávajte  meno a priezvisko dieťaťa (pozor neuvádzať mená rodičov).

 

Platba za školné 2020/2021

Materská škola    platí pre MŠ D. Štúra + všetky elokované pracoviská

číslo účtu SK37 0900 0000 0051 6784 6318

variabilný symbol – 2020

špecifický symbol – číslo podľa prevádzky / 0 nie,1,2,3 /

informácia pre prijímateľa – meno dieťaťa

suma podľa veku 30,-€ alebo 20,-€

Platba za školné sa platí za aktuálny  mesiac od 1. do 10. v mesiaci.

Platba by mala byť spracovaná najneskôr 8. v mesiaci, aby do 10. boli prostriedky pripísané na účet.

Prosíme rodičov aby akceptovali platby sa školné v danom čase. Ak vkladáte platbu priamo v banke,

prosím nezabudnite na poplatok za vklad na účet. Poplatok hradí vkladateľ.

Ďakujeme za pochopenie. 

Vážení rodičia,

 z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy od 11.03.2020 – 31.03.2020, Vám boli  vrátené peniaze za školné v čiastke 13.64,- €.

 

Pozor zmena !!!

Milí rodičia, počas zatvorenia MŠ  prišlo k zmene čísla účtu na platenie školného.

Starý účet vo VÚB bol zrušený, nový účet je vedení v Slovenskej sporiteľni:

SK37 0900 0000 0051 6784 6318

Prosím nezabudnite uviesť meno dieťaťa do poznámky.

 

Platba za školné 2019/2020

Materská škola    platí pre MŠ D. Štúra + všetky elokované pracoviská

číslo účtu SK54 0200 0000 0019 0351 1455

variabilný symbol – 2019

špecifický symbol – číslo podľa prevádzky / 0 nie,1,2,3 /

informácia pre prijímateľa – meno dieťaťa

suma podľa veku 30,-€ alebo 20,-€

Platba za školné sa platí za aktuálny  mesiac od 1. do 10. v mesiaci.

Platba by mala byť spracovaná najneskôr 8. v mesiaci, aby do 10. boli prostriedky pripísané na účet.

Prosíme rodičov aby akceptovali platby sa školné v danom čase. Ak vkladáte platbu priamo v banke,

prosím nezabudnite na poplatok za vklad na účet. Poplatok hradí vkladateľ.

Ďakujeme za pochopenie. 

 

 

Platba za stravu 2018/2019

Školská jedáleň pri MŠ  platí pre MŠ D. Štúra + elokované pracovisko Pažitná

číslo účtu SK06 0200 0000 3500 1003 4132

Školská jedáleň pri MŠ  platí pre elokované pracovisko Cukrovarská + elokované pracovisko Fándlyho

číslo účtu SK95 0900 0000 0050 7643 1504

variabilný symbol – 2018

špecifický symbol – číslo podľa prevádzky / 0 nie, 1,2,3,4 /

informácia pre prijímateľa – meno dieťaťa

suma 25,- € / od 1. marca 2019 sa suma zvyšuje na 35,-€

platí sa mesiac vopred od 20.  do konca mesiaca / v septembri dve platby /

Platba za školné 2018/2019

Materská škola    platí pre MŠ D. Štúra + všetky elokované pracoviská

číslo účtu SK54 0200 0000 0019 0351 1455

variabilný symbol – 2018

špecifický symbol – číslo podľa prevádzky / 0 nie,1,2,3,4 /

informácia pre prijímateľa – meno dieťaťa

suma podľa veku 30,-€ alebo 20,-€

Platba za školné sa platí za aktuálny  mesiac od 1. do 10. v mesiaci.

Platba by mala byť spracovaná najneskôr 8. v mesiaci, aby do 10. boli prostriedky pripísané na účet.

 

 

 


Responsive image